محققان کشور پس از 8 سال تلاش با دستيابي به فناوري پردازش زبانهاي طبيعي،نسل سوم مترجم هاي ماشيني را در کشور توليد کردند که قادر است جملاتانگليسي را با دقت 80 درصد ترجمه کند.

مهندس علي ملک پور مجريطرح نام اين پروژه را "واژه نامه پارسا" ذکر کرد و افزود: اين واژه نامهبر اساس ديکشنري آکسفورد و ساير منابع انگليسي در مدت 8 سال و توسط 60مترجم، محقق و زبان شناس طراحي و توليد شده است.

وي توضيح داد:بر خلاف نسلهاي فبلي واژه نامه در کشور اين واژه نامه به صورت توضيحي وتشريحي، واژگان را تعريف و کار بر را کاملا با فضاي جغرافيايي و فرهنگي کهواژگان در آن استفاده مي شود، آشنا مي کند و هيچ ترديدي در درک و استدلالاز متون و مقالات باقي نمي گذارد.

مجري طرح همچنين به ترجمه ومعادل يابي اصطلاحات، ترکيبات و مشتقات به صورتي دقيق اشاره و خاطرنشانکرد: براي اولين بار در يک فرهنگ لغت به جزئيات پرداخته شده است. چنينمنبعي تا پيش از اين به صورت يک جا در اختيار محققين ايراني نبوده است.

بهگفته وي اين مجموعه به گونه اي کاملا علمي طراحي و پياده سازي شده کهکاربر در هنگام استفاده از آن و ديدن معاني لغات زبان انگليسي را نيز يادمي گيرد و تعاريف در ذهن وي باقي مي ماند.

ملک پور ادامه داد: اينمجموعه در حال حاضر به صورت نرم افزار قابل نصب در سازمان ها، کامپيوترهايشخصي و گوشيهاي موبايل است و در نظر داريم براي استفاده عموم مردم به زودياز طريق اينترنت قابل دسترسي شود.

مجري طرح با تاکيد بر اينکه اينديکشنري بر اساس متون عمومي طراحي و توليد شده است از اجراي 4 پروژه تاليفواژه نامه تخصصي پژشکي، مکانيک، الکترونيک و کامپيوتر با همين مشخصات خبرداد که به مرور ارائه خواهند شد.