نمایش نتایج: از شماره 1 تا 12 , از مجموع 12

موضوع: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

 1. #1
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  پژوهشهاي ملي و بينالمللي بسياري نشان ميدهد كه آموزش و پرورش ژاپن ازكيفيت بالايي برخوردار است و نقش سازندهاي در پرورش نسلهايي كه ژاپنامروز را ساختهاند ايفا ميكند.
  ريشهها و انديشههاي اين موفقيت رادر كجا ميتوان جست؟ همچنين براساس پژوهشهاي ملي و بينالمللي سه دههاخير، ژاپنيها به روشني دريافتند كه دانشآموزان، در خواندن، نوشتن،رياضي و علوم از همتايان خود در جهان پيشي گرفتهاند ولي در توانايي حلمسئله، طراحي، تفكر انتقادي و تحليل مسائل پيچيده براساس تواناييهاي فرديضعفهايي دارند. آن موفقيت و اين ضعف به چه عواملي برميگردد و عوامل وريشههاي آن چيست؟ اين سؤالات را با پروفسور ماسامي ماتوبا استاد دانشگاهناگوياي ژاپن طي گفتوگويي در ميان گذاشتهايم كه حاصل آن در ادامه ازنظرتان ميگذرد.

  پروفسور ماتوبا معتقد است مشكل اصلي نظام تعليم وتربيت ژاپن اين بود كه دولت اين كشور تا يك دهه قبل به فكر بچهها نبودهاست. دولتمردان ژاپني بيشتر به فكر پيشرفت صنعتي بودهاند. دانشمنداني كهبه تعليم و تربيت دانشآموزان ميانديشند نسبت به اين مسئله اعتراضداشتند.

  به هر حال بعد از مدتها دولت ژاپن به موضوع مهم تعليم و تربيت دانشآموزان روي آورد، اما كدام بچهها و با كدام برنامهريزي؟

  تفكرجديدي در اين باره در ژاپن مورد توجه قرار گرفت كه براساس آن معلمين ودانشآموزان براي رقابت آزاد بودند. تا قبل از اجراي اين طرح نظام آموزش وپرورش ژاپن براي همه يكسان بود.

  براساس برنامه جديد در مدرسه بهدانشآموزان حس رقابت در قالب مهارتهاي زندگي آموزش داده ميشد كه جزومباني تئوريك نظريه جديد، آموزش مهارتهاي زندگي به دانشآموزان است.

  اكنوننظام تعليم و تربيت ژاپن با چالشهاي جدي مانند مشكل جهاني شدن، كاهش سطحعلمي دانشآموزان و كاهش زمان كنار هم بودن خانوادهها روبهرواست.

  ازطرفي مسئله فاصله طبقاتي نيز روي يادگيري دانشآموزان تاثير دارد. از سويديگر روانشناسي هم ثابت كرده كه آموزشهايي كه تاكنون ارائه شده اشتباهبوده است.
  ژاپن هم تحتتأثير جهاني شدن است و حالت جديدي در پرورشدست، قلب و ذهن پيدا كردهايم. ما در برنامه درسي ملي ژاپن بهدنبال اينهستيم كه، مهارت و دانش به انسان كمك كند كه راه زندگي را پيدا كند. البتهدر اين راه اشتباهاتي نيز داشتهايم. نكته اصلي اين است كه بچهها راه خودرا پيدا ميكنند و اصولا بچهها در اختيار معلمان و خانوادهها نيستند.

  مسئله بعدي اينكه بزرگسالان فقط آموزش را ارزشيابي ميكنند و بخش ديگر شخصيت بچهها قابل لمس نيست.

  برنامه درسي ملي در ژاپن چه اهدافي را دنبال ميكند؟
  برنامهدرسي ملي ژاپن 3 هدف عمده به اين شرح را دنبال ميكند. آموزش هر پايهتحصيلي، موضوعات و محتواي آموزشي برنامه و چيزي كه در برنامه درسي مليبهعنوان شاخص تعيين ميشود.

  يك عامل عمده و مهم در برنامه درسيملي در ژاپن ساعات و برنامه آموزشي است و اينكه هر يك از موضوعات درسيچقدر زمان بهخود اختصاص ميدهد.

  برنامه بعدي روش ارزشيابي و نحوه ارتباط موضوعات درسي با هم است. در واقع انتظاري كه جامعه، مدرسه و خانواده از آموزش مدرسه دارند.

 2. #2
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  اين موارد براساس چه مكانيزمي تعيين ميشود؟
  اين موارد براساس قانون جامع آموزش و پرورش ژاپن تعيين ميشود. براساس اين قانون هدفهاي تعليم و تربيت مشخص ميشود. طبق اين هدف هر مدرسهاي سعي ميكند فرهنگ و مناسبات خودش را سازماندهي كند.

  در اين قانون جامع آموزشي، نقش همه اجزا مشخص است؛ از نقش وزير و حدود اختيارات وي تا معلم مدرسه در برنامه درسي ژاپن تعريف شده است. اين طور نيست كه تغييرات سياسي در برنامه درسي ملي تاثير مستقيم داشته باشد و با تغيير وزيربرنامه وزارتخانه تغيير نميكند.

  طبق قوانين ژاپن مسئوليت تدوين برنامهها بر عهده وزير آموزش و پرورش است. همه مراحل در قانون جامع آموزش و پرورش پيشبيني شده است. شوراي برنامه ريزي با تركيب استادان دانشگاهها، مديران بنگاههاي اقتصادي، قهرمانان ورزشي، مديران و معلمان مدارس و والدين دانشآموزان در اين زمينه فعاليت ميكند. مباني تئوري و فكري در اين شورا مطرح و بررسي ميشود. كميتههاي تخصصي زيرمجموعه اين شورا نيز در زمينه تدوين برنامه درسي ملي فعال هستند و نتيجه تحقيقات و مطالعات خود را به شورا ارائه ميدهند.

 3. #3
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  اين موارد براساس چه مكانيزمي تعيين ميشود؟
  اين موارد براساس قانون جامع آموزش و پرورش ژاپن تعيين ميشود. براساس اين قانون هدفهاي تعليم و تربيت مشخص ميشود. طبق اين هدف هر مدرسهاي سعي ميكند فرهنگ و مناسبات خودش را سازماندهي كند.

  در اين قانون جامع آموزشي، نقش همه اجزا مشخص است؛ از نقش وزير و حدود اختيارات وي تا معلم مدرسه در برنامه درسي ژاپن تعريف شده است. اين طور نيست كه تغييرات سياسي در برنامه درسي ملي تاثير مستقيم داشته باشد و با تغيير وزيربرنامه وزارتخانه تغيير نميكند.

  طبق قوانين ژاپن مسئوليت تدوين برنامهها بر عهده وزير آموزش و پرورش است. همه مراحل در قانون جامع آموزش و پرورش پيشبيني شده است. شوراي برنامه ريزي با تركيب استادان دانشگاهها، مديران بنگاههاي اقتصادي، قهرمانان ورزشي، مديران و معلمان مدارس و والدين دانشآموزان در اين زمينه فعاليت ميكند. مباني تئوري و فكري در اين شورا مطرح و بررسي ميشود. كميتههاي تخصصي زيرمجموعه اين شورا نيز در زمينه تدوين برنامه درسي ملي فعال هستند و نتيجه تحقيقات و مطالعات خود را به شورا ارائه ميدهند.

 4. #4
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  روش ارزشيابي برنامه درسي ملي در ژاپن چگونه است؟
  ارزشيابي برنامه درسي ملي ابتدا از طريق پايلوت در 10 تا 15 درصد بهصورت آزمايشي ارزشيابي ميشود. در ارزشيابي سراسري نيز برنامه بهطور آزمايشي اجرا ميشود.
  روش ديگري هم مرسوم است كه ارزشيابي مداوم پيشرفت تحصيلي است. در همه مدارس ژاپن مرسوم است. نتايج اين ارزشيابي در بازسازي برنامه درسي ملي به كار گرفته ميشود.

  يك روش ديگر ارزشيابي برنامه درسي باز كردن درهاي مدرسه به روي جامعه و والدين براي شنيدن نقطه نظرهاي آنان درباره برنامه درسي ملي است.

  روش بعدي ارزشيابي برنامه درسي ملي استفاده از نظرات مجريان برنامه در مرحله عمل است. در اين روش ديدگاههاي معلمان كه براساس ارزيابي عملي است شنيده ميشود و مورد توجه قرار ميگيرد. با توجه به درگير بودن معلمان به اجراي برنامه، وزارت آموزش و علوم ژاپن ميكوشد صداي معلمان را بشنود. البته نميتوانم به صراحت بگويم چند درصد اين نقطه نظرها در برنامه درسي كلي اعمال ميشود، اما اگر اجماع شوراي برنامه درسي ملي را جلب كند حتما اعمال خواهد شد.

  نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه ما فقط به درس كودكان توجه نميكنيم، بلكه به قلب، دست و روحيات آنها نيز توجه داريم.

  در بهسازي آموزش هم ارزشيابيها براساس پرورش دست، قلب و ذهن انجام ميشود، تاكيد ميكنم تنها انتقال بستههاي دانش هدف نيست.

  نكته جالب اينكه رسانههاي گروهي ژاپن نيز در ارزشيابي آموزش و برنامه درسي ملي و آنچه در مدرسه اتفاق ميافتد نقش زيادي دارند. در واقع رسانههاي گروهي همان طور كه دانشگاهها و صنايع را رتبه بندي ميكنند، رفتارهاي معلمان مدارس را ارزشيابي ميكنند. آنها اين كار را از طريق مختلف مانند مصاحبه با مردم انجام ميدهند. وزارتخانه آموزش و... هم نميتواند نسبت بهنظر رسانهها بياعتنا باشد. زيرا در جامعه ژاپن رسانههاي گروهي تاثير بهسزايي دارند.

  البته منظور از رسانه يك روزنامه يا خبرگزاري نيست. در ژاپن به ازاي هر پايه تحصيلي، هر موضوع درسي و مجموعه گروههاي دستاندركار رسانه تخصصي وجود دارد. اين اطلاعات رسانه و دادهها در كنار اطلاعات و دادههاي محققان و نظرهاي معلمان و والدين برنامه درسي ملي را تغذيه ميكنند. تغييراتي كه از سال 2011 ميلادي در ژاپن انجام خواهد شد نيز براساس اين اطلاعات و دادهها است.

 5. #5
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  نظرات والدين تا چه در برنامهريزي درسي ژاپن مؤثر است؟
  قبلا والدين ژاپني چندان درگير ارزيابي فرايند آموزش و يادگيري نبودند و اظهار نظري در اين باره نميكردند. ولي اكنون والدين نسبت به اين موضوع بسيار حساس شدهاند و بهصورت فعال برخورد ميكنند.

  والدين از چه طريقي در فرآيند ارزيابي شركت ميكنند؟
  والدين از طرق مختلف مانند شوراهاي محلي، انجمن اوليا و مربيان و محل كار خود اين كار را انجام ميدهند.

  راه ديگر رسانههاي گروهي است. جالب است كه بدانيد تماسهاي تلفني كه درباره مسائل آموزش و يادگيري كودكان با وزارت آموزش و.... ژاپن گرفته ميشود نسبت به 10 سال پيش قابل مقايسه نيست. البته آنها فقط مسائل شخصي خود و كودكانشان را مطرح نميكنند. اغلب مسائل كليتر را براي اطلاع مسئولان بيان ميكنند. حتي برخي از آنها فرزندي در مدرسه ندارند ولي مسائلي را بهنظرشان مفيد و ضروري است اطلاع ميدهند.

 6. #6
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  شيوه ارزشيابي تحصيلي در ژاپن چگونه است؟
  بخشي از ارزشيابي تحصيلي ژاپن مثل ايران است و مدارس كارنامه تحصيلي صادر ميكنند. با اين تفاوت كه ارزشيابي بهصورت روزانه و مستمر انجام ميشود. زيرا ما معتقديم هدف ارزشيابي بهسازي و تشويق است و نه تنبيه. ارزشيابي بهسازي يكي از ويژگيهاي فرهنگ مدرسه در ژاپن است.

  ارزشيابي معلمان نيز به همين صورت انجام ميشود و آنها براي ارتقاي سطح كيفي كار خود ارزشيابي ميشوند. در واقع اين نوع ارزشيابي پايدار و مستمر است و اخيرا نظر كشورهاي زيادي به اين نوع ارزشيابي جلب شده است.

  نكته ديگر اينكه معلمان براي هر يك از دانشآموز خود يك دفترچه تهيه ميكنند و ارزشيابي روزانه خود از آنها را در آن درج ميكند. فكر ميكنم در ايران هم اين ويژگي خاص روش ارزشيابي ژاپني مورد توجه قرار بگيرد.

  بسياري از كارگزاران آموزشي كاهش توان رقابت ژاپنيها در آزمونهاي بينالمللي را ناشي از اجراي برنامه درسي ملي جديد و بهويژه كاهش 30 درصدي ساعات و محتواي آموزشي ميدانند. تقريباً بسياري از معلمان دوره دبيرستان خواهان كاهش واحدهاي درسي اختياري هستند و با صداي رسا اعلام ميكنند كه اجراي مؤثر برنامه مطالعات تلفيقي دست كم در دوره دبيرستان ناكام بوده است.

  بسياري از مادران از اينكه شنبهها تعطيل شده است ناراضياند و افزايش ساعات حضور كودكان در مدرسه را نشانه خوبي براي بهبود كيفيت آموزش ميدانند. رسانههاي گروهي نتايج آزمونهاي بينالمللي را دستاويزي براي انتقاد از اصلاحات آموزشي دولت قرار دادند و به نمايندگي از صاحبان صنايع و بخشهاي مختلف اقتصاد نگراني خود را از تغيير برنامههاي درسي مدارس، بهويژه نتايج دانشآموزان ژاپني در آزمونهاي بينالمللي بيان ميكنند و خواستار بازبيني استانداردهاي برنامه درسي ملي شدهاند.

 7. #7
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  چه پيامي براي معلمان ايراني داريد؟
  برنامه درسي ملي يك نقشه عمل است. بيش از اينكه به آن توجه كنيم بايد تواناييهاي مجريان آن بررسي شود. زيرا تغييرات اجتماعي خيلي سريع اتفاق ميافتد و معلوم نيست كه تا يك نقشه تدوين و اجرا شود تا چه حدي ميتواند پاسخگوي نيازهاي مختلف باشد. بنابراين بايد به معلم و قابليتهاي او ارزش و بهاي بيشتري داده شود. بايد توجه داشته باشيم كه اين نقشه عمل زود به زود تغيير ميكند. فكر ميكنم بيش از آنكه حواسمان معطوف برنامه درسي ملي باشد بايد به تغييرات توجه كنيم.

  اگر استاندارد آموزشي داشته باشيم ميتوانيم به سرعت خودمان را با تغييرات وفق دهيم. چنانچه در نقشههاي برنامه درسي محصور شويم چابكي سازگاري با تحولات را از دست خواهيم داد.

  تجربه ژاپن در تأكيد بر رويكرد فرهنگي به آموزش، تلاش پيگير براي بهسازي مناسبات تربيت پنهان، بهبود مناسبات اجتماعي مدرسه و رويكرد بين رشتهاي در اصلاح برنامههاي درسي ملي از نظر فرآيندها و پيامدها ميتواند براي برنامهريزان آموزشي و درسي ايران آموزنده باشد.

  براساس مدلهاي تجربي با بهرهگيري از فناوري آموزشي بهويژه امكانات تلويزيون آموزشي و شبكه جهاني اينترنت، كمك به معلمان براي سازگاري با برنامههاي درسي تازه، كاهش جسورانه محتواي آموزشي و ساعات كلاسهاي درس، نقد صريح نتايج اجراي سراسري برنامه پس از 4سال و شجاعت در بازبيني برنامه درسي ملي ارائه شده و كوشش براي بازسازي آن متناسب با تحولات و خواستها و ضرورتهاي اجتماعي از مهمترين درسهايي است كه سياستگذاران آموزشي، انديشمندان و پژوهشگران برنامهريزي درسي و كارگزاران آموزشي ايران ميتوانند از همكاران ژاپني خود بياموزند.

  جامعه صنعتي و حضور كم والدين چه تاثيري در روند آموزش و پرورش بچههاي ژاپن داشته است؟
  رشد اقتصادي در ژاپن باعث شده كه مادران نيز در توليد بهكار گرفته شوند. نخستين تاثير آن كاهش تعداد فرزندان خانوادههاست. دومين تاثير رشد اقتصاد ما اين است كه به جاي اينكه مادر نقش دستيار معلم را ايفا كند، مؤسساتي در ژاپن ايجاد شده است كه اين مسئوليت را برعهده دارند. اين مؤسسات بعد از ساعات مدرسه كارشان را شروع ميكنند و بچهها را با بخشي از پولي كه مادران ميپردازند تا پاسي از شب نگهداري و آموزش ميدهند.

  آيا اين مسئله تاثير منفي در روند آموزشي ندارد؟
  اين مسئله تاثير خاص خود را دارد، بچهها وقتي همديگر را ميبينند خوشحال ميشوند.

 8. #8
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  اما اين مؤسسات نميتوانند جاي والدين را پر كنند؟
  قبول دارم كه اين مؤسسات نميتوانند جاي خالي پدر و مادر را پر كنند. اين خلأيي است كه جامعه ژاپن با آن مواجه است. اشتغال مادران و رفتن بچهها به اين مؤسسات موجب شده حتي تعداد دفعات غذا خوردن خانواده كنار هم كمتر شود و تبعات منفي نيز دارد. قبلا مادران طرف حساب مدرسه بودند، ولي اكنون پدران نيز به سرنوشت بچههاي خود حساس شدهاند و به مدرسه ميآيند. از ديدگاه من فرهنگ خانواده در ژاپن از اين منظر تغيير كرده است. نسل جوان ژاپني احساس ميكند كه ضمن اينكه كار را جدي بگيرد بايد به خانواده نيز توجه كند. البته اين نكته را اضافه كنم كه اغلب مادران بهصورت نيمه وقت كار ميكنند.

  مهمترين چالش تعليم و تربيت كودكان در ژاپن چيست؟
  موضوع اول توجه به پيشرفت تحصيلي بچهها است. پرورش اخلاقي بچهها در مرتبه دوم قرار دارد و افزايش مهارتهاي حل مسائل زندگي در بچهها در مرتبه سوم است. روي اين 3 موضوع همه در ژاپن به اجماع رسيدهاند.

  توصيههاي شوراي بررسي ويژه برنامه درسي در تبيين استانداردهاي تازه برنامه درسي ملي به رويكرد تربيتي به آموزش مدرسه توجه دارد و ناظر بر تلاشي آشكار براي بازسازي تربيت پنهان است، ولي چالش اساسي از زماني آغاز ميشود كه والدين، معلمان و مديران آموزشي ميخواهند نتايج اجراي اين نوع برنامه درسي را ارزشيابي كنند. ابزارهاي كمي بسياري براي ارزشيابي آموزش و تربيت آشكار وجود دارد. تقريباً همه مدارس جهان تجربههاي بومي و جهاني موفقي از اين روشهاي ارزشيابي را ميشناسند.

  اما سؤال اين است كه چگونه ميتوان مهارتهاي زندگي، شاخصهاي تربيتي آموزشي مدارس و ميزان تعامل تربيت پيدا و پنهان را تعريف و اندازهگيري كرد؟ ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و جغرافيايي هريك از كشورها چه شاخصهايي را براي«تربيت» از نوع آشكار و پنهان آن به رسميت ميشناسند؟

  چه ميزان از هنجارها و مناسبات اجتماعي كه در تربيت كودكان مؤثرند نانوشتهاند، هزينه ناديده گرفتن آنها براي معلمين، والدين، مديران آموزشي و دانشآموزان چقدر است؟ آيا مهمترين چالش اجراي برنامه درسي با رويكرد تربيتي و تأكيد بر تربيت پنهان و پيامدهاي ماندگار و پيچيده آن روش ارزشيابي، فرهنگ آموزش و ساختارهاي پنهاني است كه استانداردهاي تازه برنامه درسي را به چالش ميگيرد؟

  پژوهشهاي انجام شده براي بازبيني برنامه درسي ملي ژاپن نشان داد كه نگراني زيادي درباره كيفيت آموزشي و سطح تحصيلي دانشآموزان نسبت به گذشته و در مقياس جهاني وجود ندارد. ولي نخستوزير ژاپن در اولين اقدام، شورايي را مسئول بازبيني اجراي برنامه درسي ملي و مشكلات آموزش مدارس كرد.

 9. #9
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ژاپني را نسبت به دهه قبل چگونه ارزيابي ميكنيد؟
  پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در ژاپن نسبت به 2 دهه گذشته كاهش يافته است. اين موضوع بينالمللي است و مختص كشور ما نيست.

  دليل اصلي اين سير نزولي برنامه جديد درسي است كه شروع كردهايم تا براساس آن بچهها راحت باشند و به همين دليل ساعات آموزشي كاهش يافت. در اين برنامه 30 درصد محتواي آموزشي دانشآموزان كم شده است.

  با وجود تغيير برنامه درسي ملي، تعطيلي شنبهها و كاهش ساعات كار مدارس، افزايش دروس اختياري و ارائه فرصتهاي يادگيري تلفيقي كه از سال تحصيلي 2002 به اجرا درآمد، بسياري از دانشآموزان ژاپني همچنان از زندگي در مدرسه راضي نيستند. از طرفي ميان ميزان رضايت دانشآموزان از زندگي در مدرسه با افزايش سنوات تحصيلي آنها همچنان رابطه معكوس وجود دارد.

  اجراي اين برنامه موجب شده تا از سال 2002 پيشرفت تحصيلي در ژاپن سير نزولي داشته است. دليل ديگري كه در كاهش پيشرفت تحصيلي مؤثر است اينكه درس خواندن بچهها در خانه كمتر شده است. يكي ديگر از علل كاهش پيشرفت تحصيلي حافظه محوري و نيز تغيير شاخصهاي ارزشيابيهاي آموزشي در سطح ملي و بينالمللي بوده است. اخيرا قابليتهاي حل مسائل زندگي به يكي از مهمترين عناصر ارزشيابي تحصيلي تبديل شده است.

  با در نظر گرفتن عوامل قبلي پيشرفت تحصيلي از روند قابلقبولي برخوردار بود اما با احتساب روش جديد شاهد سير نزولي هستيم. تاكيد ميكنم كه اين كاهش پيشرفت تحصيلي به خاطر قابليتهاي بچهها نيست.

  از سويي با توجه به تغيير روش ارزشيابي ضرورت داشت روش آموزش نيز تغيير كند. ما روش آموزش را تغيير نداديم و در نتيجه با كاهش پيشرفت تحصيلي مواجه شديم.

  نكته مهمي كه شايد در ايران هم باشد اينكه اگر قبلا پيشرفت تحصيلي كاهش مييافت ما دانشآموزان را مقصر ميدانستيم اما الان متوجه شديم كه روشهاي ارزشيابي مقصرند.

 10. #10
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  آيا برنامه درسي ملي ژاپن به روز است؟
  همه به اين نتيجه رسيدهاند كه روشهاي ارزشيابي قبلي ديگر كارايي لازم را ندارند و بايد روشهاي ارزشيابي تغيير كند.

  يك مدلي كه در ايران هم اجرا ميشود، «درس پژوهي» است كه بهعنوان هستههاي تحول در مدارس بهكار گرفته ميشود. اين مدل در كليه دورههاي آموزشي در مدارس اجرا ميشود. با استفاده از اين روش پرورش حرفهاي معلمان براي بهبود روشهاي آموزش تغيير مييابد. جالب اينكه از اين مدل براي بهسازي روش آموزشي در دانشگاهها نيز استفاده ميشود.

  ما با توجه به نتايج پژوهشهايي كه براي آسيبشناسي برنامههاي آموزشي و درسي اجرا كرديم، تصميم گرفتيم برنامهريزي درسي تلفيقي را با روش ژاپني و متناسب با نيازها و مشكلات آموزشي مدارس خودمان طراحي و اجرا كنيم.

  در بازنگري برنامههاي درسي مدارس فرصت لازم براي يادگيري و مطالعه تلفيقي را طراحي و براي اجراي اثر بخش آن، به مدارس، متناسب با شرايط طبيعي، فرهنگي، جغرافيايي، آموزشي و اجتماعي آنها اختيارات لازم را داده شد. امكان سازماندهي محتواي آموزشي به كمك دانشآموزان در مدرسه يكي از اين اختيارات است.

  وزارت آموزش و پرورش با تفويض اختيارات لازم در واقع به مدارس، معلمان و دانشآموزان كمك كرد تا انتظارات مشخص، واقعبينانه و دستيافتني را از مطالعات تلفيقي در ذهن خود ترسيم و نسبت به آن شناخت دقيقتري پيدا كنند. همچنين مدارس ميتوانند با نگرشي سازنده شاخصهاي رفتاري معيني را براي ارزشيابي از برنامه يادگيري تلفيقي، طراحي كنند. معلمين نيز مهارتهاي تفكر و سازماندهي تجربه را در خود تقويت كنند و آموختههاي خود را بيش از پيش با واقعيتهاي زندگي اجتماعي مرتبط سازند.

  معلمين همچنين مهارتهاي يادگيري مؤثر را تمرين كنند و يادگيري خود را به جهان خارج گسترش دهند. در اين شرايط معلمان احساس ميكنند كه بايد بيشتر بياموزند، با ديگران در ارتباط باشند، علايق و تواناييهاي مشتركي را سازماندهي كنند، با هم همكاري كنند، از يكديگر بياموزند و در تدوين هدفهاي مشترك در برنامهها، موضوعات و روشهاي مختلف آموزشي به كمك يكديگر بشتابند.

 11. #11
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  نحوه تربيت معلمان در ژاپن چگونه است؟
  فارغالتحصيلان دانشگاهها در آزمون گواهينامه معلمي شركت ميكنند و درصورت موفقيت در اين آزمون ميتوانند فرم درخواست شغل معلمي را تكميل كنند. بعد از پذيرش دورههاي تخصصي را طي ميكند. ابتدا يك سال آموزش ميبيند. بعد از دوره 5 و 10 ساله نيز مجدداً آموزش ميبيند. از طرفي تابستان هر سال نيز دورههاي آموزش ضمن خدمت را ميگذراند كه از اهميت خاصي برخوردار است. يك روش آموزش ضمن خدمت اين است كه معلمان يك مدرسه از مدرسه ديگري بازديد و گزارش تهيه ميكنند.

  در نظام آموزش و پرورش ايران چه نكات جالب توجهي براي شما وجود دارد؟
  براي من تعجب آور است كه بخشي از معلمان ايراني ديپلمه هستند. وقتي وارد مدرسه شدم متوجه شدم آنان علاقه زيادي به آموختن دارند.

  نكته دوم اينكه در ايران تقربيا همه امور آموزشي براساس كتاب درسي است. اينكه فقط يك كتاب درسي براي آموزش وجود دارد واقعا تعجب آور است. در همه جاي دنيا چند كتاب درسي براي آموزش يك درس وجود دارد. از اينكه معلمان در ايران قدرت انتخاب كتاب درسي ندارند شگفت زده شدم. در ژاپن براي درس اجتماعي 8 كتاب درسي وجود دارد و معلم يك كتاب را براي تدريس انتخاب ميكند.

  پيشنهاد ميكنم آموزش و پرورش ايران قدرت انتخاب معلمان را در اين زمينه افزايش دهد تا قدرت آموزش آنها افزايش يابد.

  تعليم و تربيت دستكم بر 3 پايه مسئوليت والدين، معلمان و دولت(كشور) استوار است. اگر اين گروه همه با هم تفاهم كنند و به معلم اختيار بيشتري بدهند، معلم بهتر كار ميكند. اگر قدرت انتخاب معلم بالا رود به احتمال قوي نقشه عمل كه بهعنوان برنامه درسي ملي معروف است ميتواند موفقيت آميز باشد. در هر صورت بايد قابليت معلم جدي گرفته شود.

 12. #12
  YAS
  کاربرسایت YAS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۸
  نوشته ها
  1,482
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: درسها و عبرتها از اصلاحات آموزشي ژاپن

  شما روي موضوع قدرت انتخاب معلم تاكيد زيادي داريد، چرا؟
  چون اگر معلم قدرت انتخاب داشته باشد در حد كتاب درسي نميماند و از خود خلاقيت نشان ميدهد. معلم ميتواند مواد آموزشي بيشتري تهيه كند، در غيراين صورت معلمي فقط در حد رفع تكليف خواهد بود.

  اميدوارم روزي در ايران همه معلمان امكان اينكه در تهيه مواد آموزشي نقش به سزاي داشته باشند فراهم شود، به ويژه در دروسي مثل تعليمات اجتماعي كه در جامعه انساني تاثير فوقالعادهاي دارد.

  آقاي پروفسور ماتوبا فناوري اطلاعات و ارتباطات چه جايگاهي در نظام تعليم و تربيت ژاپن دارد؟
  در كشور ما بهعنوان يك جامعه اطلاعاتي، فناوري بخشي از تحولات آموزشي است و نقش بسيار مؤثري در نظام تعليم و تربيت ايفا ميكند. فناوري اطلاعات و ارتباطات در همه مسائل ژاپن نقش غيرقابل انكاري دارد، امنيت شبكه، مديريت اطلاعات، مديريت بهره گيري از اطلاعات، از موضوعات مهمي است كه در همه مدارس ژاپن به آنها پرداخته ميشود.
  در سياستهاي نظام آموزشي ژاپن به تاثيرات فناوريها و نياز به تفكر انتقادي در استفاده از اين فناوريها و پرورش معلم توجه زيادي شده است. هر مدرسه براي خودش يك سامانه مديريت اطلاعات دارد.

  براي اينكه مدرسه به درستي به اين چالش پاسخ مناسب بدهد، منابع تغذيه زيادي دارد، مانند انجمنهاي علمي كه در آنها دانشآموزان فرصت يادگيري از يكديگر را دارند.

  رسانههاي گروهي چه نقشي در اين زمينه دارند؟
  ادبيات رسانههاي گروهي كمك زيادي به بهره گيري اثر بخش از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ژاپن ميكنند. ما آموزش دانشآموزان از طريق رسانههاي گروهي در مدارس را بهطور جدي دنبال ميكنيم. آموزش از اين راه نتايج خوبي داشته است.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۰ مهر ۸۸, ۱۱:۵۹
 2. سوابق كشاورز گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش دولت دهم
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار سیاسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۲ شهریور ۸۸, ۰۱:۵۱
 3. ميانگين وزارت وزاري دادگستري
  توسط MR HAMID در انجمن مباحث حقوقی و قضائی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۲ اسفند ۸۶, ۰۰:۳۶
 4. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۳۰ آذر ۸۶, ۱۳:۲۸
 5. تاپیک آموزش گیتار - مقالات آموزشی
  توسط Unknown در انجمن هنر موسیقی
  پاسخ ها: 18
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۲ آبان ۸۶, ۱۲:۱۹

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •