پزشكان ٢٥بيمارستان در انگلستان و آمريكا مطالعه روي تجربه هاي نزديك به مرگ را در افرادي كه دچار حمله قلبي شده اند،آغاز كرده اند.

بهگزارش ايسنا، آن ها روي هزار و ٥٠٠بيمار مطالعه خواهند كرد تا دريابند كهآيا افراد فاقد ضربان قلب يا فعاليت مغزي مي توانند تجربه هاي «خارج ازكالبد» داشته باشند.

بعضي از اين افراد گزارش داده اند كه تونليا نور شديد ديده اند و برخي هم مي گويند كه از سقف به تيم پزشكي نگاه ميكرده اند. در اين پژوهش كه ٣سال طول مي كشد و با همكاري دانشگاه ساوتهمپتون انجام مي شود، تعدادي تصوير در مكان هايي در اتاق قرار داده شده كهفقط از سقف قابل رويت است.

دكتر سام پرنيا، سرپرست اين مطالعاتمي گويد: «اگر بتوانيم نشان دهيم كه هوشياري پس از توقف كار مغز ادامهپيدا مي كند، آن وقت مي توان اين احتمال را داد كه هوشياري پديده اي مستقلاست.»

«احتمال زيادي وجود دارد كه ما به موارد زيادي از ايناتفاق برخورد كنيم اما بايد نگاه بازتري به قضيه داشته باشيم. اگر كسينتواند اين تصاوير را ببيند به اين معناست كه تجربه اي اين چنيني تنهاتصورات واهي و يا خاطرات غير واقعي بوده است.

دكتر پرنيا در بخشمراقبت هاي ويژه كار مي كند و در طول فعاليت هاي روزانه خود در محل كاراحساس كرده كه علم به اندازه كافي به موضوع تجربه هاي در آستانه مرگنپرداخته است.

او معتقد است كه برخلاف باور عموم، مرگ يك لحظهخاص نيست بلكه روندي است كه با توقف ضربان قلب آغاز مي شود، فعاليت ريه هامتوقف مي شود و مغز از كار مي افتد.»

به گفته دكتر پرنيا، «پس ازاين لحظه، دوره اي آغاز مي شود كه ممكن است از چند ثانيه تا يك ساعت يابيشتر طول بكشد و طي آن اقدامات فوري پزشكي ممكن است بتواند فعاليت قلب رادوباره آغاز و روند حركت به سوي مرگ را معكوس كند.»

دكتر پرنيا وهمكارانش فعاليت مغزي هزار و ٥٠٠نفر را كه پس از ايست قلبي زنده ماندهاند، تحليل خواهند كرد و اين موضوع را بررسي مي كنند كه آيا اين افرادتصاوير داخل اتاق را ديده اند يا نه.