غالبا به هنگام ایجاد فیلمهای ویدئویی خانگی،مجبور هستید تصاویر زیادی را فیلمبرداری كرده و بسیاری از بخشها را حذفكنید. بهرهگیری از برنامههای ویرایش تصاویر میتواند در این خصوص به شماكمك كند. این قبیل برنامهها به شما كمك میكنند تا فیلم خود را بهكلیپهایی تقسیم كرده و بهترین آنها را انتخاب كنید. همچنین افكتهایی بهآنها اضـافه كنیــد. در ایـن مقالـه به معرفـی چندیـن ویرایــشگر تـصـاویرویـدئویـی میپـردازیـم .

● VideoStudio ۹ محصول شركت Ulead

ویرایشتصاویر ویدئویی اگر وقتگیر نباشد، چندان كار دشواری نیست. ایجاد یك فیلمخانگی ممكن است چندین ساعت به طول انجامد. البته اگر قصد ایجاد فیلمی برایمناسبت خاصی داشته باشید، این موضوع اهمیتی نخواهد داشت اما برای تركیبمجموعهای از كلیپها، این موضوع قدری ناراحت كننده خواهد بود. در اینجابهرهگیری از نرمافزار ویرایش تصاویر VideoStudio بسیار كارآمد خواهدبود. این نرمافزار دارای ۳ بخش است كه یكی از آنها ویزارد DV-to-DVD نامدارد كه به صورت خودكار فیلم را به صحنههای متعدد تقسیم كرده و بهكاربران این امكان را میدهد تا صحنه مورد نظر خود را انتخاب كرده و دریكی از ۲۰ قالب پیش ساخته آماده قرار دهند.
هدف این برنامه آن است كهكاربر بتواند تمامی مراحل ایجاد یك تصویر ویدئویی از مرحله تصویربرداری تاضبط بــر روی CD را خودش انجـــــام دهد. سرعت انجام ایــــن كار با Videoبالاتر از سایر ویرایشگرهای تصویر است. البته این تمام ویژگیهایVideoStudio نیست. این نـــرمافزار همچنین شامل یك بخش Movie Wizard استكه شبیه Windows Movie Maker است. این برنامه دارای یك رابط سهلالاستفادهبوده كه برای كاربرانی كه دچار كمبود وقت هستند یا چندان در زمینه ویرایشتصویر مهارت ندارند، مناسب است. این برنامه شامل گزینههای پیشرفتهای درزمینه ویرایش است، از قبیل: همپوشانی تصاویر، قابلیت كنترل صدا، كیفیت رنگو قابلیت نمایش فریمهای یك كلیپ در نسبتهای متعارف (۱۶ به ۹).
تمامیاین ویژگیهای ویرایشی در یك رابط ۷ جدولی ارائه شده است؛ در نتیجهكاربران مبتدی نیز میتوانند از آنها بهرهگیرند. اما VideoStudio ۹نقایصی نیز دارد، از آن جمله اینكه فاقد امكان ویرایش آهنگها است و ازDivX CODEC پشتیبانی نمیكند و كاربران باید برنامههای افزودنی خاصی رابرای پشتیبانی از خروجیهای MPEG ۴ و تصاویر ویدئویی با كیفیت بالا دریافت(download) كنند. همچنین تصویر پیش نمایش گاهی اوقات كند بوده و دارایوقفههایی در پخش است. اما این نقایص در قبال راحتی استفاده از ایننرمافزار قابل چشمپوشی است.

● Movie Edit Pro ۱۱ محصول شركت Magix


ممكناست از روی جلد كتاب نتوانید درباره محتوای آن اظهارنظر كنید، اما قطعااز روی رابط یك برنامه میتوانید در مورد آن برنامه نظر دهید. نصب اینبرنامه بسیار آسان بوده اما اندكی وقتگیر است، زیرا باید چندین دیسك رادر سیستم قرار داده و روی آیكنهای Next مرتبا كلیك كنید تا مراحل نصبانجام شود. رابط این نرمافزار به خوبی سازمان یافته است اما به گونهایاست كه با قالبهای استاندارد نرمافزارهای مبتنی بر ویندوز تفاوت دارد واین امر ممكن است اندكی موجب سردرگمی كاربران شود.
اما كارآیی اینویرایشگر بسیار زیاد است. این نرمافزار شامل یك Movie Show Maker(ویزاردی برای ایجاد تصاویر ویدئویی جالب به شیوهای ساده)، Song Maker(ویزاردی برای افزودن آهنگ به فیلم)، یك تركیبكننده فایلهای صوتی باقابلیت تركیب ۸ آهنگ، پشتیبانی از صدای محاط (Surround) و قابلیت نمایشفریم های یك كلیپ در نسبتهای متعارف (۱۶ به ۹) و مجموعهای از افكتهایصوتی، تصویری، عنوان و رنگ است. در استفاده از این ویژگیها مشكل چندانینخواهید داشت؛ البته بخش Help این نرمافزار فاقد یك سیستم منطقی براییافتن اطلاعات است. Movie Edit Pro برای افرادی كه وقت بیشتری در اختیاردارند و میتوانند زمانی را صرف یادگیری نحوه استفاده از این برنامه كنند،مناسب است.

● PowerDirector ۵ محصول شركت CyberLink


نصباین نرمافزار اندكی دشوار است، زیرا برنامه نصب ۳ بار متوقف شده و به شماهشدار میدهد كه باید Windows Messenger را غیرفعال كنید. همچنین به شمافرمان میدهد تا نرمافزار ویروسیاب خود را غیرفعال سازید. البته اینهشدارها طبیعی است زیرا هر برنامه درحال اجرا میتواند بر روی رابط نصبتاثیر بگذارد. رابط این برنامه دارای آیكنهایی بینام است كه كار رااندكی دشوار میسازد. منوهای آن نیز اندكی موجب ترس كاربران میشود. اماابزار Magical آن بسیار جالب است؛ این ابزار به صورت خودكار، اعمالویرایشی بسیاری را انجام میدهد. برخی از این اعمال به گونهای هستند كهاگر بخواهید آنها را به صورت دستی انجام دهید، خسته كننده خواهد بود.
ابزارMagic Clean این نرمافزار در صورتی كه نور ناكافی باشد آن را اصلاحمیكند و صداهای مزاحمی از قبیل صدای باد را كه در پسزمینه باشد، حذفمیكند. ابزار Magic Fix تصاویر دارای لرزش را ثابت میكند. سایر ابزارMagical با قراردادن كلیپهای مورد نظر در قالبهای پیشساخته و افزودنموسیقی پسزمینه مناسب به ویدئو، فرآیند ویرایش را تسریع میكنند. امكاناتویرایش پیشرفته این نرمافزار، بسیار جالب است. این برنامه از ویژگی تصویردر تصویر، تشخیص خودكار صحنه، انتخاب افكتها و DivX پشتیبانی میكند.

● Premiere Elements ۲.۰ محصول شركت Adobe


اینبرنامه ممكن است از نظر فیلمبرداران مبتدی بسیار پیشرفته به نظر برسد. اماكار با این برنامه لذتبخش بوده و نصب آن بسیار آسان است. هنگامی كهبرنامه را باز كنید، میتوانید روی یكی از ۳ آیكن موجود برای آغاز یكپروژه جدید، باز كردن یكی از پروژههای موجود یا ضبط تصاویر ویدئویی جدیدكلیك كنید. رابط چند پانله این نرمافزار كه دارای قابلیت تنظیم خودكاراست به خوبی سازماندهی شده است.
همچنین این برنامه دارای یك پانلTimeline است كه میتواند فرضا تا ۹۹ آهنگ را آماده سازد. پانلهایEffects وTransitions حاوی یك پوشه Favorites است كه میتوانند افكتهاییرا كه غالبا مورد استفاده قرار گرفته است، ردیابی كند. همچنین ایننرمافزار شامل یك پانل Properties است كه به كاربران امكان میدهد تاویژگیهایی از قبیل مقیاس، نور و صدای كلیپ مورد نظر خود را تغییر دهند؛بدون آنكه در سایر قسمتهای پروژه تغییری ایجاد شود. همچنین دارایویژگیهایی از قبیل پشتیبانی از MPEG-۴ و اجزای قدرتمند دیگری است كه برایایجاد فیلمهای خانگی بسیار مفیدند.
البته غالبا این نرمافزار كاریبه صورت خودكار انجام نمیدهد و كاربران باید خودشان به صورت دستی كارهارا انجام دهند (به جز ویژگی تصویربرداری هوشمند كه به صورت خودكار تصاویرضبط شده را به صحنههایی تقسیم كرده و آنها را بر اساس ترتیب زمانی قرارمیدهد.) بارگذاری این برنامه اندكی به طول میانجامد. Premiere Elementsبرای افرادی كه به مجموعهای از منابع تخصصی نیاز دارند و مایل نیستند ازسایر افراد كمك بگیرند، مناسب است.

منبع : وب ایران