خبرگزاريفارس: شب گذشته گروه هكر group-xp وابسته به وهابيون سرور آلالبيتبزرگترين سرور جهان تشيع و حدود 300 سايت شيعه را هك كردند .


به گزارش خبرگزاري فارس، اين گروه وهابي عرب زبان اماراتي كه ادعاي از بينبردن تمامي سايتهاي شيعيان (روافض) را دارند بر روي حدود 300 سايت مذهبيكه از سرور موسسه آلالبيت استفاده مي كنند با استفاده از اشعار و ادبياتو تصاوير موهن، به توهين و هتک حرمت مراجع پرداخته و با انتشار اشعاري، بهتشيع و شيعيان توهين کردهاند.
در بين اين سايتها مي توان به سايتهاي مراجع معظم تقليد، همچون؛ آيتالله تبريزي (ره)، آيت الله سيستاني ، آيت الله مكارم شيرازي، سبحاني وهمچنين سايتهاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، اطلاعرساني مركز خبر حوزهعلميه قم، الشيعه، حرم حضرت معصومه (س)، سايت تخصصي قرآن و نهجالبلاغه وصدها سايت موسسات مذهبي و فرهنگي اشاره كرد.
موسسه جهاني الالبيت متعلق به دفتر آيت الله سيستاني ميباشد.
شنيدهها حاکي است، حدود 250 نفر با هزينه 300 ميليون دلار در تلاشي چند ماهه در امارات، اقدام به هک اين سايتها کردهاند.
اين حمله هکرها در ادامه موج جديد حملات و توهينها به مقدسات شيعيانو پس از آن آغاز شد که قرضاوي در سخناني، ضمن توهين به شيعيان، خواستارجلوگيري از گسترش تشيع شد.
اين جدي ترين حمله هكرهاي وهابي به مهمترين سايتهاي شيعي ميباشد كه در چند سال اخير رخ داده است.
در بخشي از پيام منتشره اين گروه آمده است: هشدار! شما تصور نکنيد اينحمله براي يک روز يا دو روز بوده است و اين سايت به حالت سابق بر گشته ومجازات تمام مي شود.
در اين رابطه آيت الله مكارم شيرازي امروز درجلسه درس تفسير خوددرحرم مطهرحضرت فاطمه معصومه (س)، خاطرنشان كرد‏:‏ وهابيون متعصب با ايناقدامات شوم خود مي خواهند صداي علماي شيعه به گوش جهانيان نرسد‏.‏
آيت الله مكارم شيرازي گفت‏:‏ بهترين دليل براي حقانيت مذهب شيعه محوشدن سايت هاي اينترنتي علماي آنها بدست وهابيون است كه فكر مي كنندباسانسور آنها مي توانند از رشد روز افزون مذهب تشيع جلوگيري كنند‏.‏
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد‏:‏ ما سايت هاي اينترنتي خود را بازسازيوفعال خواهيم كرد ولي وهابيون بدانند كه جوانان اهل تسنن بيشتر ازگذشته بهمذهب تشيع گرايش پيدا خواهند كرد‏.‏
آيت الله مكارم شيرازي خاطرنشان كرد‏:‏ مردم دنيا خصوصا جوانان فكرميكنند كه دراين سايت هاي اينترنتي چه مطالبي وجود داشت كه وهابيونرااينگونه به وحشت انداخته است‏.‏
وي تصريح كرد‏:‏ پيشرفت مذهب شيعه به سرعت در جهان خصوصا در مكه ومدينه در حال گسترش است و وهابيون كه از مشركان زمان جاهليت بدترند با هككردن سايت ها شيعي مي خواهند از اين روند جلوگيري كنند‏.‏
به گزارش فارس در حال حاضر سايت هاي هك شده يكي پس از ديگري درحال بازسازي شدن است و هم اكنون تعدادي از آنها مجددا فعال شده است.