پاک کردن رد پا توسط Internet Tracks Washer

InternetTracks Washer 10 يک نرم افزار مختصر و مفيد است كه با پاك كردن رد پايفعاليت هاي شما ، محيط را پاكسازي كرده و امنيت کارکرد شما را بالا میبرد! اين نرم افزار ميتواند به سادگي و بدون هيچ گونه اتلاف وقتي اطلاعاتمهم و گاهي دردسر ساز را كه ناخواسته در كامپيوتر ذخيره شده را پاك كند.


تنهابا يك كليد ميتوانيد كليه فايل هاي موقتي ويندوز ، فايل هاي موقتي اينترنت، history جستجو ها ، تاريخچه مربوط به Run ، همينطور تاريخچه فايل هايباز شده و ويرايش شده ، كش مرورگر ، كوكي ها ، آدرس هاي تايپ شده و همه وهمه را براي هميشه پاك كنيد. از قابليت هاي خوب اين نرم افزار مي شود بهقابليت برنامه ريزي و پاكسازي اتوماتيك در زمان روشن شدن يا خاموش شدنكامپيوتر اشاره كرد. همچنين اين نرم افزار به سادگي قابليت سفارشي شدن رادارد و ميتوانيد مشخص كنيد كه در هر اجرا چه نوع فايل هايي و مكان هاييپاكسازي شوند

Internet Tracks Washer 10 يک نرم افزار مختصر و مفيداست كه با پاك كردن رد پاي فعاليت هاي شما ، محيط را پاكسازي كرده و امنيتکارکرد شما را بالا می برد! اين نرم افزار ميتواند به سادگي و بدون هيچگونه اتلاف وقتي اطلاعات مهم و گاهي دردسر ساز را كه ناخواسته در كامپيوترذخيره شده را پاك كند.


تنها با يك كليد ميتوانيد كليه فايلهاي موقتي ويندوز ، فايل هاي موقتي اينترنت ، history جستجو ها ، تاريخچهمربوط به Run ، همينطور تاريخچه فايل هاي باز شده و ويرايش شده ، كشمرورگر ، كوكي ها ، آدرس هاي تايپ شده و همه و همه را براي هميشه پاككنيد. از قابليت هاي خوب اين نرم افزار مي شود به قابليت برنامه ريزي وپاكسازي اتوماتيك در زمان روشن شدن يا خاموش شدن كامپيوتر اشاره كرد.همچنين اين نرم افزار به سادگي قابليت سفارشي شدن را دارد و ميتوانيد مشخصكنيد كه در هر اجرا چه نوع فايل هايي و مكان هايي پاكسازي
شوند
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]