كليدهاي ميانبر در آفيس2007
2007معرفي كليه كليدهاي ميانبر در آفيس

يكي از نشانه هاي كاربران حرفه اي عملكرد سريع آنها توسط كليدهاي ميانبر است.
ميتوانگفت تمامي نرم افزارها اين كليدهاي ميانبر را براي سهولت كار كاربران داراهستند. در اين ترفند قصد داريم به معرفي تمامي كليدهاي ميانبر موجود دربسته نرم افزاري آفيس براي برنامه هاي Excel , PowerPoint, Word و ... وهمچنين نحوه عملكرد هر يك بپردازيم ;. اگر قصد داريد در زمان خود صرفهجويي كنيد اين كليدها را به خاطر بسپاريد.

كليدهاي عمومي
ايجاد يك سند جديد: Ctrl+N
فراخواني يك سند متفاوت: Ctrl+O
حركت ميان سندهاي باز: Ctrl+F6
ذخيره سازي يك سند: Ctrl+S
چاپ يك سند: Ctrl+P
بستن يك سند: Ctrl+W

كليدهاي ميانبر حركت در سند
يك كلمه: جهت نماي راست + Ctrl وجهت نماي چپ+Ctrl
يك پاراگراف: جهت نماي بالا + Ctrl و جهت نماي ; پايين+ Ctrl
يك صفحه كامل به بالا: Page up
يك صفحه كامل به پايين: Page down
ابتداي سطر: Home
انتهاي سطر: End
ابتداي يك سند: Ctrl+Home
انتهاي يك سند: Ctrl+End
يك سطر بالا: كليد جهت نماي بالا
يك سطر پايين: كليد جهت نماي پايين
يك كاراكتر به سمت راست يا چپ: كليدجهت نماي راست يا چپ
حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (بعد)مكان نما: Ctrl+Del
حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (قبل)مكان نما: Ctrl+Backspace
حركت مكان نما به بالاي صفحه نمايش: Ctrl+Page up
حركت مكان نما به پايين صفحه نمايش: Ctrl+Page down

كليد هاي ميانبر كار با متن
انتخاب كاراكتر سمت راستي اشاره گر: كليدجهت نماي راست+ Shift
انتخاب كاراكتر سمت چپي اشاره گر: كليدجهت نماي چپ+ Shift
انتخاب يك واژه: كليدجهت نماي راست+ Shift+*Ctrl
انتخاب يك سطر: Shift+End
انتخاب يك پاراگراف: كليد جهت نماي پايين+ Shift+*Ctrl
اتنخاب تمام سند: Ctrl+A
رفتن به يك صفحه مشخص: Ctrl+G

كليد هاي ميانبر ويرايش متن
حذف كاراكتر قبلي اشاره گر: Backspace
حذف كاراكتر كه اشاره گر روي ان قرار دارد يا متني كه انتخاب شده است:
حذف واژه قبلي اشاره گر: Ctrl+ Backspace
حذف كاراكتر بعدي اشاره گر: Ctrl+Delet
كپي و حذف متن انتخاب شده: Ctrl+X
كپي گرفتن از متن انتخاب شده: Ctrl+C
الصاق متن كپي شده: Ctrl+V
بررسي املايي يك سند: F7
يافتن متن در سند: Ctrl+F
جايگزيني متن در سند: Ctrl+H
عمل Ctrl+ZUndo :
عمل :Ctrl+Y :redo
پايان سطر و انتقال به سطر بعدي:
حركت به سمت پايين در Tab :Outline
درج تورفتگي سطر اول پاراگراف يا پرش به ايستگاههاي پرشي:
حذف يا افزودن سطر جاري: Ctrl+0

کليدهاي ميان بر قالب بندي متن
تغيير قلم: F+Shift+*Ctrl
تغيير اندازه قلم: P+Shift+*Ctrl
پررنگ كردن قلم: B+*Ctrl
ايتاليك كردن قلم:I+*Ctrl
زير خط دار كردن قلم: U+*Ctrl
دو زير خط دار كردن قلم: D+Shift+*Ctrl
حذف قالب بندي كاراكتر: Space Bar+*Ctrl
فضاي خطوط تنها پاراگراف:1+* Ctrl
فضاي دو برابر خطوط پاراگراف:2+* Ctrl
فضاي1.5 برابر خطوط پاراگراف:5+ Ctrl
تراز بندي وسط پاراگراف: E+*Ctrl
تراز بندي چپ پاراگراف: L+*Ctrl
تراز بندي راست پاراگراف: R+*Ctrl
تراز بندي از دو طرف پاراگراف: J+*Ctrl
برجسته كردن پاراگراف از چپ: M+*Ctrl
برجسته كردن پاراگراف ازراست: M+shift+*Ctrl
حذف قالب بندي پاراگراف: Q+*Ctrl
به روز رساني فيلدها: F9
تغيير روش نمايش فيلد منتخب: Shift+F9
تغيير روش تمام فيلدهاي سند: Alt+F9
كاهش يا افزايش اندازه قلم به اندازه يك رقم:[+ Ctrlا ]
تغيير اندازه قلم به اندازه پيش فرض قبلي يا بعدي:<+ Ctrl+Shiftا >
تبديل حروف عادي به حالت دو زير خط و برعكس:\D+Shift+*Ctr
تبديل حروف عادي به انديس دار پايين و برعكس:=+\Ctrl
تبديل حروف عادي به انديس دار بالا و برعكس:=+ Ctrl+Shift
تبديل ابتداي كلمات به حروف كوچك يا بزرگ: AK+shift+*Ctrl
تغيير قلم جاري: F+Shift+*Ctrl
تغيير قلم جاري: F+Shift+*Ctrl
تغيير اندازه قلم جاري: F3+SHIFT
ايجاد تو رفتگي از سطر بعدي: P+Shift+*Ctrl
حذف تو رفتگي سطر بعدي: T+*Ctrl
حذف تو رفتگي سطر دوم: T+Shift+*Ctrl
انتخاب همه سند: A+*Ctrl
درج يك شكستگي سطري: Enter+Shift
انتقال به سطر يا صفحه بعدي: Ctrl+Enter
اشكار يا پنهان نمودن علايم: H+Shift+*Ctrl

كليدهاي ميان بر صدا
خاموش/روشن نمودن ميكروفن: Win key+V
انتقال بين دو حالت ديكته و فرمان صوتي: Win key+T
فعال كردن حالت تصحيح: Win key+C

كليدهاي ميان بر منوها
فعال شدن اولين عنوان نوار منو: ALT
فعال شدن منوي Alt + F :File
فعال شدن منوي Alt + E:Edit
فعال شدن منوي Alt + V:View
فعال شدن منوي Alt + I:Insert
فعال شدن منوي Alt + O:Format
فعال شدن منوي Alt + T:Tools
فعال شدن منوي Alt + A:Table
فعال شدن منوي Alt + W:Windows
فعال شدن منوي + H:Help