فایلهای PDF را به حرف درآورید!

مطمئنأ شمانیز نرم افزار ADOBE READER که برای اجرای فایلهای PDF استفاده میشود رامیشناسید. اکنون قصد داریم یک ترفند جالب را به شما معرفی کنیم که بااستفاده از آن میتوانید فایلهای PDF خود را که توسط این برنامه اجراکرده اید ، با صدای نرم افزار گوش بدهید. یعنی برنامه متون انگلیسی شما رابه سادگی برای شما میخواند و شما گوش میکنید!برای این کاردقت کنید که ADOBE READER تنها متون انگلیسی را برای شما میخواند.دیگراینکه فایلهای PDF را پشتیبانی میکند که از صفحات زیاد ساخته نشده باشند.در غیر صورت لام تا کام حرف نمیزند!


بدین منظور:


فایل PDF مورد نظر را توسط نرم افزار ADOBE READER اجرا کنید.سپس با استفاده از کلیدهای ترکیبی کیبورد اعمال زیر را انجام دهید:


کلیدهای CTRL + SHIFT + B = خواندن کل متن شما


کلیدهای CTRL+ SHIFT + V = خواندن صفحه ای که در آن هستید


کلیدهای CTRL + SHIFT + E = متوقف کردن عمل خواندن نرم افزار


کلیدهای CTRL + SHIFT + C = ادامه دادن عمل خواندن نرم افزار


منبع : PARSIFORUMS.COM