آشنایی با برنامه Gmail Notifier
ایمیل های رسیده به GMail خود را بدون باز كردن هرگونه صفحه وب بررسی كنید .
پساز استقبال عمومی از نرم افزارهای جانبی ساخته شده برای سرویس پستالكترونیك Gmail شركت گوگل نیز نرم افزار مخصوص خود را با نام GmailNotifier ارائه نمود . نرم افزار Gmail Notifier كه در حال حاضر تنها درمحیط ویندوز های 2000 و XP قابل اجرا می باشد پس از رسیدن یك ایمیل بهصندوق Gmail كاربر ، با نمایش یك پیام وی را از آن آگاه می سازد .
نرمافزار Gmail Notifier در نوار ابزار System Try یك آیكون كوچك را به نمایشمی گذارد و بدیت ترتیب شما را نسبت به تعداد ایمیل های رسیده ، عنوانایمیل و فرستنده آن ، تاریخ دریافت ایمیل و چند خط بصورت مختصر از متنایمیل مطلع می نماید . تمام مراحل فوق بصورت خودكار و بدون باز كردن حتییك صفحه وب صورت می پذیرد .
نرم افزار آگاهگر Gmail هنوز در مرحله آزمایشی می باشد و همانگونه كه گفته شد تنها در ویندوزهای XP و 2000 قابل اجرا می باشد .برگرفته از winbeta.net