گوگل دسك تاپ چگونه كار میكند


برنامه جدید گوگل، جستجو دركامپیوتر شما با استفاده از تكنولوژی گوگل است.البته جستجو در فایلها ومستندات موجود در كامپیوترهای شخصی ایده جدیدی نیست و در حقیقت مدتهاست كهدر ویندوز XP این شكل از جستجو با استفاده از سرویس INDEXING SERVICEمایكروسافت فراهم است. این سرویس سیستم عامل مایكروسافت باعث افزایش سرعتجستجو در محتوای فایلها میشود و امكان ایندكس تمامی فرمتهای Office وفرمتهای بكار گرفته شده در وب مانند html و XML را دارد.البته این سرویسمحدویتهایی دارد از جمله آنكه نیاز به پارتیشن بندی به شیوه NTFS و همچنینعدم ایندكس برخی فایلها و شاخه ها.


محصول جدید گوگل ،نرمافزاری است مشابه برنامه Indexing Service مایكروسافت متنها با استفاده ازتكنولوژی گوگل همچنین این برنامه ابتكارهای جالبی را نیز دارد از جملهجستجو در CACHE مروگر وب IE ، متن ایمیلها و همچنین جستجو در پرونده هانیز در مرورگر وب و بصورت WEB BASE انجام میگیرد.
بعد از دانلود و نصب، برنامه پویشگر آن شروع به جستجو در هارد دیسك و ایندكس فایلهای موجودمیكند. مزیت این برنامه تاثیر بسیار كم در سرعت سیستم و همچنین عدم اشغالمنابع سیستم است. ایندكس محتوای هارددیسك شما ممكن است ساعتها طول بكشد وشما میتوانید تعداد فایلهای ایندكس شده را در صفحه اول جستجو ببینید.
فایلهای ایندكس و دیتابیس گوگل دسك تاپ در شاخه ای مشابه زیر ذخیره میشود
C:/Documents and Settings/YourUserName/Local Settings/Application Data/Google/Google Desktop Search
و البته این آدرس با توجه به نام كاربری شما و پارتیشن نصب ویندوز میتواند متفاوت باشد.


جستجودر این برنامه در فرم اختصاصی انجام نمیشود و در واقع برنامه جستجو درپورت پیش فرض 4664 كامیپوتر شما (LOCAL HOST ) فعال است كه از طریق مروگروب میتواند به آن دسترسی پیدا كنید.
برنامه گوگل دسك تاپ تقریبا اكثرفرمتهای مجموعه نرم افزاری OFFICE را میشناسد و تجربه كار من با اینبرنامه نشان از همخوانی و عدم مشكل با یونی كد و متنهای فارسی است. البتهبه نظر میرسد كه این برنامه امكان ایندكس فایلهای PDF را ندارد.
موضوغقابل توجه دیگر CACHE پرونده ها در این برنامه هست كه از طرفی میتواندمفید واقع گردد ( بخصوص هنگامیكه یك فایل متنی به اشتباه حذف شده ) و ازطرفی نیز میتواند خطرناك باشد چرا كه محتوای ایمیلها و فایلها حتی بعد ازحذف نیز مدتی در دیتابیس برنامه باقی میماند و در نتایج جستجو امكاندسترسی به متن آنها فراهم خواهد بود.