مقایسه دو Office !

در میان کاربران لینوکسجذابیت این سیستم عامل به قدری بوده كه نه تنها قصد استفاده از ویستا راندارند بلكه از نسخههای كنونی ویندوز نیز استفاده نمیكنند. هر كسی كهتجربه استفاده از لینوكس را دارد، مطمئناً تائید میكند كه در اینسیستمعامل از اخطارهای متوالی در مورد كرمهای اینترنتی و بسیاری ازمشكلات امنیتی دیگر خبری نیست.با وجود تمام این موارد،هنوز ترس از لینوكس در میان مشتریان محصولات ویندوز شایع است. حتی در صورتنداشتن مشكل در اسـتفـاده از سـیـسـتمعـامـل، باز هـم همـه چـیز حـل نشدهو خـیـلیهـا در یافـتـن و اسـتفاده از نرمافزار مورد نیاز خود در لینوكسمشكل دارند. گرچه میتوان به آسانی Ubuntu را جایگزین ویندوز XP كرد ولیدیگر در Ubuntu از نرمافزارهای مجموعه Office، خبری نیست. باید پذیرفتكه مجموعه Office Microsoft مجموعهای از نرمافزارهای قوی و كاربردی است.

اما بـرای ایـن مجمـوعه در لینـوكس، جـایگزینی وجـود دارد كه OpenOffice.org 2.0 نامیده میشود.

این مجموعه كد باز شامل برنامههایی است كه بسیار شـبیه به برنامههایارائه شـده در Office هسـتند و میتـواند بـه عنـوان جانشینی برای آن مطرحباشد. حتی اگر این مجموعه نرمافزاری برای شما جذاب نباشد، میتوانید بهسراغ سایر جایگزینهای كدبـاز آن بـرویـد، مـثـل بـرنـامـه پـردازش مـتـن(AbiWord ([برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] یا برنامه صفحهگسترده Gnumeric .

در اینجا به دلایل برتری برنامههای كدباز نسبت به بقیه برنامهها میپردازیم.


1. مشكل عدم سازگاری

تبدیلیك فایل OpenOffice.org (فرمت ODT) به یك فایل Word (فرمت DOC)، به راحتیپیدا كردن دستور Save As، اسـت. برای انجام این كار، بـه تـرتـیـب رویگـزیـنـههـای File Type Save As ،File كلیك كرده تا لیست فرمتهای موجودرا مشاهده كنید. سپس یكی از گزینههای Microsoft Word 97/2000/XP راانتخاب كنید و روی دكمه Save كلیك كنید.

با این كار یك اخطاردریافت میكنید مبنی بر اینكه ممكن است بعضی از قالببندیها و محتویاتفایل شما تغییر كنند. تا زمانیكه در متن نوشتهشده از خیلی از آیتمها ونمادهای نمایشی خاص استفـاده نكـنـیـد، بـرنـامـه Office در بـازكـردنفـایـل DOC كه با مجموعه OpenOffice.org نوشـته شـده بـاشد، مـشكلینخواهد داشت.2. برنامهای بهتر از Outlook

اینقسمت برای كاربران Outlook جذاب است. هر چند عملكرد Outlook Express درمدیریت پیامهای الكترونیكی بسیارخوب است ولی برنامه Evolution واقعدرآدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نیز بسیار خوب عـمل میكند. استفـاده از برنامه Mozilla Thunderbird واقع در آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نیز لذتبخش است.


3. كلیدهای میانبر

ممكناست این مسئله فاكتور مهمی به نظر نرسد ولی بعد از آنكه با كلیدهای میانبردر یك برنامه آشنا شدید، شاید از اینكه این كار چقدر كارآیی شما را افزایشمیدهند، تعجب كنید.


4. فـضاهای كـاری، بـاعث صـرفهجویی در هـمه چـیز میشوند

اینقابلیت مربوط به OpenOffice.org نیست و مطمئناً همه آنهایی كه ازصفحهنمایشهای كوچك استفاده میكنند، از این قابلیت Ubuntu بسیار خوشنودخواهند شد. هر فضای كاری را میتوان با دسكتاپ در ویندوز معادل دانست؛یعنی در هر كدام از آنها میتوان پنجرههای برنامههای جدیدی را باز كرد.روی یكی از برنامهها در نوارابزار كلیك راست كرده و روی گزینه Move ToAnother Workspace كلیك كنید. برای جابهجایی بین فضاهای كاری نیزمیتوانید از كادر موجود در گوشه سمت راست و پایین دسكتاپ استفاده كنید.