فتوشاپ، كرل، فری هند و ... از جملهنرمافزارهاییاند كه برای طراحیهای حرفهای كاربرد دارند ونرمافزارهایی همچونAcdsee , Picasa نیز كم و بیش برای انجام كارهای طراحیو ویرایش تصاویر بهكار میروند.

هر یك از این نرمافزارها نسبتبه كاربرد خود دارای قابلیتهای مختلفی هستند و در مواردی وجود همه آنهابر روی یك رایانه الزامیاست.

اما در برخی موارد اگر به كاربرد یكنرمافزار بهطور كامل آگاه باشید شاید نیازی به نصب نرمافزارهای بیشتر واشغال نمودن فضایهارددیسك و همچنین پایین آوردن سرعت عملكرد برنامهها درسیستم عامل نباشد. بهعنوان مثال فرض كنید میخواهید بهصورت ابتدایی بهویرایش تصاویر مورد نظر خود بپردازید.

به نظر شما حتما بایدنرمافزار حرفهای فتوشاپ را برای این كار انتخاب كنید؟ یا نرمافزاریهمچونAcdsee كه بیشتر برای نمایش تصاویر كاربرد دارد؟ چرا وقتینرمافزارNero را روی ویندوز خود نصب كردهاید، بهدنبال نرمافزارهایدیگر برای انجام این كار هستید و با نصب نرمافزارهای متعدد در ویندوزموجب بروز اختلال در عملكرد صحیح آن میشوید؟

همانطور كه گفتیم دربرخی موارد نرمافزارهایی میتوانند پاسخگوی نیازهای شما باشند كه شاید بهآنها لحظه ای هم فكر نكنید اما فاصله شما برای استفاده از آنها تنها یككلیك موس است!


ساده اما حرفهای

نرمافزارNero PhotoSnap یكی از اینگونه نرمافزارها است كه كمتر كسی از آن استفاده میكند وبه قابلیتهای آن آگاه است در صورتی كه میتوان این نرمافزار را یكی ازنرمافزارهای نیمه حرفهای برای انجام كارهای مختلف روی تصاویر نام برد.

این نرمافزار دارای محیط كار بسیار ساده ای است اما قابلیتهای بسیار زیادی را در خود جای داده است.

برخی از مهمترین قابلیتها و امكاناتی كه با استفاده از این برنامه در اختیار شما قرار میگیرد عبارتند از :

* مشاهده و چاپ تصاویر

* مشاهده اطلاعات تصاویر

* ویرایش نیمه حرفهای تصاویر

* اعمال افكتهای مختلفتنها با یك كلیك

دراین نرمافزار بیش از 25 ابزار مختلف برای انجام انواع تغییرات روی تصاویروجود دارد كه دسترسی به هر یك از آنها تنها با یك بار كلیككردن نشانگرموس امكان پذیر است. محیط كاربری این نرمافزار بسیار ساده است و هر ابزارنیز تنظیمات مختلفی را در خود جای داده است كه با كلیك روی هر كدام از اینابزارها تنظیمات پیشرفته مربوط به آن ابزار در اختیار شما قرار میگیرد.

كارهاییهمچون تنظیم رنگ، تنظیم روشنایی، كاهش نویز، افزایش شفافیت، حذف قرمزیچشمها، چرخش تصاویر، تصحیح پیكسلهای خراب، تغییر لنز، ایجاد تصاویر سیاهو سفید و ... از جمله عملكردهای مفیدی است كه توسط این برنامه بهراحتیقابل اجرا است.

نرمافزار Photo Snap در مجموعه نرمافزاریNeroنسخه 7 و بالاتر وجود دارد و با وجود این نرمافزار در صورتی بهنرمافزارهایی همچون فتوشاپ نیاز پیدا خواهید كرد كه بخواهید به صورتحرفهای به امر طراحی بپردازید. در غیر اینصورت این نرمافزار میتواندتمام نیازهای متداول شما برای كار بر روی تصاویر را برطرف كرده و جایگزینیبسیار مناسب برای برنامههای ویرایش عكس باشد.

در مجموعهنرمافزاریNero برنامهای با عنوانNero PhotoSnap Viewer نیز وجود دارد كهبا استفاده از آن میتوانید به مشاهده دسته ای تصاویر موجود روی هارددیسك خود بپردازید.

این نرمافزار بیش از 50 فرمت مختلف تصویریرا پشتیبانی میكند كه فرمت نرمافزارهای حرفه ای ویرایش تصاویر همچونفتوشاپ نیز در لیست این فرمتها به چشم میخورد.برای آشنایی بیشتر باقابلیتها و امكانات این نرمافزار قدرتمند میتوانید همین امروز به لیستنرمافزارهای نصب شده در مجموعه نرمافزارهایNero در ویندوز خود مراجعهكنید.منبع: کلیک - امیر عصاری