هنگام خريد گوشي موبايل معمولا مبلغي بالاي 50 هزارتومان صرف مي شود. هرچند اين مبلغ گاهي به بيش از يك میليون تومان نيز ميرسد، پس دانستن نكاتي چند در مورد خريد گوشي هاي نو و كار كرده ضروري بهنظر مي رسد. پس نكات ذيل را به عنوان آئين نامه خريد فرض كنيد و سعي كنيدآن را به دقت رعايت كنيد


1-از خريدن گوشي هاي بدون جعبه قطعاً خودداري كنيد.2-شماره سريال جعبه و گوشي بايد همخواني داشته باشد.3-گوشي هاي نو را از نمايندگي هاي اصلي كه در سطح كشور فروشگاه دارند تهيه كنيد.4-در زمان خريد گوشي هاي نو حتما به نوع گارانتي و تاريخ شروع آن دقت كنيد .5-از تاريخ شروع گارانتي ترجيحا بيش از دو هفته نگذشته باشد.6-شماره سريال حك شده روي گوشي و روي كارت گارانتي حك شده بايد همخواني داشته باشند.7-درصورتي كه گوشي مورد نظر شما كار كرده مي باشد و يا از گارانتي آن مطمئننيستيد و مي خواهيد بدانيد اين گوشي واقعاً در چه تاريخي توليد شده است،از روش ذيل پيروي كنيد:


كد #92702689#* را بعد از روشن كردن گوشي وارد كنيد، در اكثر مدل هاي تلفن همراه سريال و تاريخ ساخت گوشي را به شما مي دهد.8-راهديگر براي تشخيص گوشي نو اين است كه به اطراف باطري و محل قرار گر فتن آنبا دقت نگاه كنيد در گوشي هاي نو هيچ خط و اثري از مالش باطري به بدنهگوشي نبايد وجود داشته باشد.9-محل قرار گر فتن سيم كارت در گوشي هاي نو كاملا تميز و بدون خط مي باشد.10-درگوشي هاي كه داراي حافظه خارجي مي باشند اين حافظه نبايد هيچ پارتيشنيعلاوه بر پارتيشن هاي اصلي كه معمولا مخفي بوده و قابل ديدن نمي باشندداشته باشد.
11-در گوشي هاي نو در قسمت زنگ ها نيز نبايد هيچ زنگي اضافه بر زنگ هاي اصلي وجود داشته باشد.12-در زمان خريد گوشي هاي دست دو حتما از فروشنده 24 ساعت مهلت تست بگيريد تا باطري و ساير قسمت هاي آن را به طور كامل تست كنيد.13-يكراه براي تست باطري گوشي دست دوم اين است كه چندين بار به صورت پياپي (مثلا 5 بار ) گوشي خود را روشن و خاموش كنيد اگر باطري اين گوشي سالم باشدبه اصطلاح نبايد خط باطري كم كند يا حد اكثر تا يك خط باطري كم كند، ولياگر پس از اين كار خطوط باطري شما نصف يا كمي كمتر يا بيشتر شد به احتمالقوي باطري گوشي شما داراي اشكال مي باشد.14 در مورد خريدگوشي هايي كه داراي حافظه خارجي هستند و يا قابليت نصب برنامه هاي گوناگونرا دارند دقت بيشتري به خرج دهيد اگر در هنگام اجراي يك برنامه يا منو پساز مدتي گوشي دچار مكس طولاني مي شود بدانيد كه اين گوشي يا داراي ويروسمي باشد و يا نرم ا فزارهاي غير استاندارد روي آن نصب شده كه در طولانيمدت براي برنامه اصلي گوشي نيز مي تواند مشكل آفرين باشد.
15-ظاهرشدن علائم و يا اعداد بي دليل، خاموش و روشن شدن مكرر گوشي، خارج شدنناگهاني از يك برنامه در حين اجرا و خالي و پر شدن خط شارژ گوشي از ديگرنشانه هايي است كه در مورد گوشي هاي با قابليت نصب برنامه ميتواند نشانهغير استاندارد بودن نرم افزار هاي نصب شده يا ويروسي بودن و يا در مراحلپيشرفته مشكل سخت ا فزاري گوشي باشد.16-برسي قيمت و فراواني لوازم جانبي نظير قاب و ...17-درپايان ذكر اين نكته ضروري است كه در صورتي كه شما جز افرادي هستيد كه گوشيخود را مرتبا عوض مي كنيد در هنگام خريد گوشي حتما قيمت فروش دست دو آن رانيز جويا شويد تا از ميزان افت قيمت احتمالي گوشي مورد نظر خود مطلع باشيدچرا كه برخي از گوشي ها اصولا داراي افت قيمت بالا مي باشند.
18-Galleryيا Memory و يا قسمت هايي كه قابليت نصب يا كپي برنامه هاي مختلف در آنوجود دارد نبايد هيچ پارتيشن يا فايلي غير از فايل هاي اصلي گوشي وجودداشته باشد.19-Call Duration گوشي زمان 00:00:00 وجود داشته باشد