پخش اتوماتیک بوق اشغال برای مخاطبین ، در گوشیهای سونی اریکسوناینبار قصد داریم به معرفی یکی از امکانات جالب گوشیهای سونی اریکسون بپردازیم که بی شک استفاده های فراوانی خواهد داشت .

بیشک برای شما هم پیش آمده که در مکان خاصی باشید و نتوانید در همان لحظه بهتماس های تلفنی که با شما برقرار می شود پاسخ دهید . (مثلا در جلسات و یاهنگام نماز)

البته اکثرا در چنین مواقعی یا گوشی خود را خاموش می کنند و یا آن را در حالت سکوت (Silent) قرار می دهند
اما هر کدام از این روشها معایب خاص خود را دارند .
درصورتی که گوشی همراه خود را خاموش کنید ، بی شک هیچ فردی قادر نیست با شماتماس برقرار کند و مخاطب با توجه به اینکه گوشی شما خاموش است از تماسمجدد پرهیز خواهد می کند . ضمن آنکه شما نیز نمی فهمید در هنگامی که تلفنهمراهتان خاموش بوده ، چه کسانی با شما تماس گرفته اند .
در حالت دومهم با توجه به اینکه گوشی شما در حالت سکوت (Silent) قرار دارد ، لذا فردبه تصور اینکه شما به تلفن او جواب نمی دهید از برقراری تماس با شما منصرفمی شود .اما اینبار قصد معرفی ترفندی را داریم که بااستفاده از آن در گوشی های سونی اریکسون قادرید تا امکانی را فراهم کنیدکه در صورتی فردی با شما تماس گرفت بدون آنکه گوشی شما زنگ بخورد ، برایطرف مقابل بوق اشغال پخش شود و شماره فرد نیز بر روی تلفن همراه شما نقشمی بندد .
لذا با توجه به اینکه برای فرد مقابل بوق اشغال پخش شده ، بیشک فرد مورد نظر گمان می کند که شما با فرد دیگری مشغول به صحبت هستید ولذا به طور حتم مجددا با شما تماس برقرار می کند و شما نیز با توجه اینکهمطلع شدید که کسی با شما تماس گرفته ، در صورتی که بخواهید با وی صحبتکنید ، کافی است محلی که دران هستید را ترک کرده و بعد از اینکه فرد مجددابا شما تماس برقرار کرد به تماس وی پاسخ دهید .همچنین با استفاده از این ترفند قادرید تا گوشی شما تنها برای نفرات خاصی زنگ بخورد و برای اشخاص دیگر بوق اشغال پخش شود .
تصورکنید منتظر تماس فرد خاصی هستید ، اما در همان هنگام افراد دیگری نیز بهشما زنگ می زنند و شما مجبورید به خاطر اینکه منتظر تماس فرد خاصی هستیداز صحبت با انهخا اجتناب بپرهیزید ولی با استفاده از این قابلیت ، گوشیشما تنها برای افراد خاصی زنگ خواهد خورد و برای بقیه اشخاص بوق اشغال پخشخواهد شد .


برای فعال کردن این قابلیت ابتدا به منوی اصلی درگوشی خود مراجعه کرده و سپس بر روی Setting کلیک کنید ، حال در قسمتGeneral به بخش Profile رفته و یکی از پروفایلها را غیر از پروفایل Normalانتخاب کنید (مثلا Meeting ) حال More را بزنید و گزینه View and edit راانتخاب کنید .
حال از عناوین نمایش داده شده ، گزینه Accept calls راانتخاب کنید و سپس گزینه None را انتخاب کنید . پس از انجام این عمل وذخیره پروفایل هرگاه پروفایل مورد نظر را انتخاب کنید برای تمام کسانی کهبا شما تماس برقرار می ککند بوق اشغال پخش خواهد شد و شما نیز متوجهخواهید شد چه کسانی با شما تماس برقرار کرده اند .

در صورتی که قصددارید گوشی شما تنها برای افراد خاصی زنگ بخورد کافی است در همان قسمت بهجای انتخاب None گزینه Only from List را انتخاب کنید و شماره یا شمارههایی که قصد برقراری ارتباط با آنها را دارید انتخاب کنید .

تا اینجای کار شما این قابلیت را به گوشی خود در یکی از پروفایلها اضافه کردید .

حال برای فعال سازی کافی است هرگاه لازم بود پروفایل مورد نظر را فعال کنید .

جهت فعال سازی هر پروفایل ، یکبار دکمهPower (دکمه ای که با ان گوشی راخاموش و روشن می کنید) بفشارید و سپس پروفایل مورد نظر را برگزینید .

جهت بازگشت به حالت اولیه کافی است پروفایل Normal را انتخاب کنید .