1-خروجی دستور زیر چیست؟

Sin (0)

1)0

2)0.0

3)0.00

4)1

2-خروجی تابع زیر چیست؟

Int (25.5)

1)26

2)25

3)2:5

4)25.3- خروجی تابع زیر چیست؟

Round (12.58321, 3)

1)12

2)12.58

3)12.58300

4)12.54- خروجی تابع زیر چیست؟

Sgn (-8)

1)8

2)1

3)-1

4)-85- خروجی تابع زیر چیست؟

Hex (6)

1)F

2)6

3)06

4)16- خروجی تابع زیر چیست؟

Is Numeric (“150”)

1)150

2)CC

3)True

4)False7- خروجی تابع زیر چیست؟

Sqr (16)

1)16.0

2)4

3)8

4)True8- خروجی تابع زیر چیست؟

Cint (17.33)

1)17.3333

2)17.30

3)17

4)189-خروجی کدام است؟

X=1

Z=15

D=Val(x) +Val (z)

1)8

2)6

3)1

4)Hello10-خروجی دستور زیر کدام است؟

STR (12+5*2)

1)رشته 34

2)عدد34

3)رشته 22

4)عدد 2211-خروجی دستور زیر کدام است؟

Instr (“Hello Ali”,”Ali”)

1)8

2)6

3)1

4)Hello12-خروجی دستور زیر کدام است؟

LCase (“HELLO”)

1)hello

2)Hello

3)0

4) هیچ کدام13-خروجی دستور زیر کدام است؟

U Case (Hello”)

1)hEllo

2)HELLO

3)Hello

4)0

14-خروجی دستور زیر کدام است؟

Left (“Reza”, 3)

1)Reza , Reza , Reza

2)REZA

3)Rez

4)eza15-خروجی دستور زیر کدام است؟

Right (“Telephone”, 5)

1)TELEPHONE

2)Phone

3)hone

4)516-خروجی تابع زیر چیست؟

Print Instr (“Telephone”,”ph”)

1)2

2)4

3)5

4)317- خروجی تابع زیر چیست؟

Print ABS (5546.72)

1)5546.1

2)5546

3)5546.12

4)-5546.1218- خروجی تابع زیر چیست؟

Print Oct (13)

1)15

2)D

3)13.00

4)1319- خروجی تابع زیر چیست؟

Print ASC (“True”)

1)48

2)1

3)86

4)پیغام خطا دارد20- خروجی تابع زیر چیست؟

Print Chr (65)

1)a

2)65.00

3)True

4)A21- خروجی تابع زیر چیست؟

Print len (“Visual”)

1)VISUAL

2)6

3)True

4)822- خروجی تابع زیر چیست؟

Print LenB (“Visual”)

1)8

2)6

3)12

4)1423- خروجی تابع زیر چیست؟

C$=”My Name Is Ali”

Mid (c$, 12, 3) =”Ben”

Print c$

1)My Ben Is Ali

2)False

3)My Name Is Ali

4) پیغام خطا دارد24- خروجی تابع زیر چیست؟

Print StrComp (“Hellooo”,”Hello”)

1)0

2)2

3)1

4)False25- خروجی تابع زیر چیست؟

Print StrReverse (“reza)

1)REZA

2)azre

3)True

4)False26- خروجی تابع زیر چیست؟

Print String (5, “Ali)

1)Ali Ali Ali Ali Ali

2)AAAAA

3)6565656565

4)خطا دارد27-دستور زیر کدامیک از گزینه های زیر می تواند باشد

Print Month (Now)

1)May

2)30

3)2005

4)1528-خروجی دستور زیر کدامیک از گزینه ا می تواند باشد

Print Year (Now)

1)15

2)Now

3)2005

4)خطا دارد29-خروجی دستور مقابل چیست

Print Fix (3.55)

1)4

2)3.5

3)3

4)3.5530-کار تابع Timerچیست

1)مقدار تاریخ یک رشته زمانی را بر می گرداند

2)برگرداندن ثانیه های سپری شده از نیمه شب

3)زمان سیستم را تنظیم می کند

4)تاریخ سیستم را بر می گرداند31-خروجی تابع روبه رو چیست

Print Time serial (13, 8, 30)

1)13830

2)49,56,51

3)13:08:30

4)پیغام خطا صادر می شود32-کار تابع Type Name چیست

1)مشخص می کند ورودی کارکتر است یا عدد

2)نوع متغیر را بر می گرداند

3)عدد را به رشته تبدیل می کند

4)تابعType name چیست33-کار تابع Data Diffچیست

1)برگرداندن تاریخ جاری

2)تنظیم تاریخ جاری سیستم

3)یک رشته را به تاریخ تبدیل می کند

4)اختلاف بین دو تاریخ را بر می گرداند34-کار تابع روبه رو چیست

Space (15 + “ALI :”)

1)15 مرتبه Aliرا چاپ می کند

2)15 کارکتر خالی قبل از کلمه Aliقرار می دهد

3)15مرتبه Aرا چاپ می کند

4)پیغام خطا دارد35-کار تابع Rndچیست

1)یک عبارت عدد اعشار را گرد می کند

2)یک عدد تصادفی بین 0و1 بر می گراند

3)یک عدد را به توان مشخص می رساند

4)عدد را گرد می کند36-فرق تابع Instrبا تابعInstrRevچیست

1)Instrبرای رشته به کار می رود ولی InstrRevبرای عدد

2) Instrاز انتهای رشته جستجو می کند ولیInstrRevاز ابتدا

3) Instrاز ابتدای رشته جستجو می کند ولیInstrRevاز انتها

4)فرقی با هم ندارند37-کار تابع LenB()چیست

1)طول یک رشته را بر می گرداند

2)طول یک رشته را بر حسب بایت بر می گرداند

3)فضای خالی در یک رشته را حذف می کند

4)یک رشته را در رشته دیگر جستجو می کند38-کار تابع Trimچیست

1)فضای خالی سمت چپ یک رشته را حذف می کند

2) فضای خالی سمت راست یک رشته را حذف می کند

3) فضای خالی سمت چپ و راست یک رشته را حذف می کند

4)طول یک رشته را بر می گرداند39- خروجی تابع IsNumericاز کدام نوع است

1)Data

2)Integer

3)Boolean

4)Currencg40-خروجی تابع روبه رو کدام است

Data Diff (“d”,”1380/5/2”,”1380/8/2”)

1)1

2)3

3)2

4)هیچ کدام41-کدام یک از گزینه های زیر برای تعریف یک زیر برنامه به کار می رود

1)Private sub

2)Private Function

3)Public Function

4)گزینه 2و342-اگر در فراخوانی یک زیر برنامه چند بار به آن مقدار دهیم چه مقداری را بر می گرداند

1)اولین مقداری که به آن دادیم

2)آخرین مقداری که به آن دادیم

3)مقداری بر نمی گرداند

4)نمی توان چند بار به آن مقدار داد43-فایل های ماژول با چه پسوندی روی دیسک ذخیره می شوند

1)rar

2)MDB

3)bas

4)Frm44-ماژول ها دارای کدام رابطه زیر نیستند

1)Code

2)GUI

3)View Object

4)گزینه 2و3

1-گزینه 3 صحیح است. 23-گزینه 3 صحیح است.

2-گزینه 2 صحیح است. 24-گزینه 3 صحیح است.

3-گزینه 3 صحیح است. 25-گزینه 2 صحیح است.

4-گزینه 3 صحیح است. 26-گزینه 2 صحیح است.

5-گزینه 2 صحیح است. 27-گزینه 4 صحیح است.

6-گزینه 3 صحیح است. 28-گزینه 3 صحیح است.

7-گزینه 2 صحیح است. 29-گزینه 3 صحیح است.

8-گزینه 3 صحیح است. 30-گزینه 2 صحیح است.

9-گزینه 1 صحیح است. 31-گزینه 3 صحیح است.

10-گزینه 3 صحیح است. 32-گزینه 2 صحیح است.

11-گزینه 3 صحیح است. 33-گزینه 4 صحیح است.

12-گزینه 1 صحیح است. 34-گزینه 2 صحیح است.

13-گزینه 2 صحیح است. 35-گزینه 2 صحیح است.

14-گزینه 3 صحیح است. 36-گزینه 3 صحیح است.

15-گزینه 2 صحیح است. 37-گزینه 2 صحیح است.

16-گزینه 3 صحیح است. 38-گزینه 3 صحیح است.

17-گزینه 3 صحیح است. 39-گزینه 3 صحیح است.

18-گزینه 1 صحیح است. 40-گزینه 4 صحیح است.

19-گزینه 3 صحیح است. 41-گزینه 4 صحیح است.

20-گزینه 4 صحیح است. 42-گزینه 2 صحیح است.

21-گزینه 2 صحیح است. 43-گزینه 3 صحیح است.

22-گزینه 3 صحیح است. 44-گزینه 4 صحیح است.