پرچمدار طلايي
محمدرضا ميرزايي جابري پرچمدار كاروان ورزشي ايراندر ماده پرتاب نيزه كلاس 57F مسابقات دووميداني پارالمپيك پكن موفق بهكسب مدال طلا شد.
ميرزايي در ورزشگاه آشيانه پرنده با پرتابي بهميزان 40 متر و 84 سانتيمتر و كسب 1052 امتياز ضمن كسب مدال طلايسيزدهمين دوره بازيهاي پارالمپيك، ركورد جهاني اين ماده را نيز بهبودبخشيد. در ماده پرتاب نيزه بازيهاي پارالمپيك پكن محمود رمضان از مصر دركلاس 57F با پرتابي به ميزان 48 متر و 80 سانتيمتر و كسب 1035 امتيازمدال نقره را برگردن آويخت. در اين ماده روسيسلاو پولمان از جمهوري چك بابرجاي گذاشتن ركورد 39 متر و 85 سانتيمتر ضمن كسب 1027 امتياز مدال برنزرا برگردن آويخت.
پرچمدار كاروان ايران در بازيهاي پارالمپيك پكنپس از كسب مدال طلاي اين رقابتها گفت: اين مدال را به مردم ايران تقديمميكنم و اميدوارم اين هديه را از من بپذيرند. محمدرضا ميرزايي اظهاركرد: با دعاي خير مردم و تلاش همه دست اندركاران، مربيان و تمامي عواملپشت صحنه بود كه من توانستم به اين افتخار برسم. اين مدال را به مردم فهيمايران تقديم ميكنم. اميدوارم اين هديه ناقابل را از من بپذيرند.وي افزود:اما، جاي مربيام كاظم ادريسي واقعا در اينجا خالي است. مربي كه سالهايسال با من كار كرده بود. براي او شعر سرودم، اميدوارم اين هديه مرا قبولكند.
قهرمان بازيهاي پارالمپيك پكن پس از كسب چهارمين مدال طلاي پارالمپيك خود گفت: بسيار خوشحالم كه توانستم به چنين ركوردي برسم.
ميرزايياظهار كرد: ورزشكاران پارالمپيكي با تمام محدوديتها و نقايصي كه دارند،زحمت زيادي ميكشند. بيترديد خداوند اين زحمات را ميبيند و آنها را بدونارج نميگذارد. دعاي خير مردم و باورهاي ديني پارالمپيكيها نيز از ديگررمزهاي موفقيت اين كاروان است. وي يادآور شد: بازيهاي پارالمپيك پكن ازآتن بسيار سختتر بود. با توجه به رشد سريع ورزشهاي معلولان در سطح جهانبايد راهي سريع و صحيح را براي ادامه روند رو به رشد ايران در پيشبگيريم.ميرزايي ادامه داد: نبايد به همين شرايط فعلي محدود شويم، بايد بابرنامه ريزي صحيح و در اختيار گذاشتن امكانات فني و مالي خوب به ردههايبالاتر پارالمپيك صعود كنيم.
پرچمدار ايران در رابطه با علتموفقيت كشورهايي مانند تونس كه همانند ايران تنها در بخش مردان حضور دارندو 10 مدال طلا كسب ميكنند، گفت: هر ساله مسابقات معتبر دووميداني در اينكشور برگزار ميشود كه از تمام كشورهاي مطرح جهان در آن حضور دارند. اما،ما نه امكانات برگزاري چنين رقابتهايي را داريم و نه از لحاظ فرهنگيميتوانيم آن را برگزار كنيم.