تاريخچه زبان BASIC

كلمهBASIC مخفف سه كلمه Beginner's ali-purposesymbolic instruction codeمي باشد . به معناي ؤبان همه منظوره برايكاربران مبتدي

مي باشد. زبان basic در سال 1964 ازا سوي john kemeny و thomas kurtz در كالج ىارتموث (dartmouth) بوجود آمد. تا به امروز نسخه هاي

متـعـددياز basic به بـازار آمده كـه به basica , ansi basic , qbasic , quickbasic مي تـوان اشـاره كـرد . زبـان basic بـا بـه بـازار آمـــدن

visual basic جان تازه اي يافت .

basic انواع داده ها در

داده ها در basic دو نوع اند که به صورت زیر هستند

1-ثابت ها (const) : ثابت ها متغیر هایی اند که در کل برنامه ثابت می باشندو قابل تعویض نمی باشند ولی می تواند در محاسبات ما به کار برود .

consta=10 : مثال

print a*2

b=a+4

همان طور که در متنبالا مطالعه نمودید وقتی بوسیله (const) متغیری مقدار دهی شد نمی تواندوباره در همان برنامه مقداردهی نمود پس موارد زیر در برنامه بالا غلط میباشد و پیغام خطا می دهد .

a=20 و a=a+4 و ...

2- متغیرها : تمام داده ها داخل کامپیوتر را متغیرگویند که به دو نوع الف : عددی و ب: غیرعددی (حرفی یا کراکتری ) تقسیم می شود .الف : متغیر عددی = متغیری است که اعداد مثبت و منفی در آن ذخیره می شوند . که دو نوع هستند و به صورت زیر می باشند :

الف:صحیح=متغیرهایی هستند که فقط اعداد صحیح در آن جای می گیرند ونمی توان به آنمقداراعشاری داد که دو دسته است علامت حافظه محدوده متغیر نام متغیر نوع
% 2 byte
32767+ تا 32768- integer
معمولي
& 4 byte
محدوده ندارد long بزرگ


1- معمولی : این متغیر بدون عدد اعشاری بوده و دامنه آن از 32767+ تا32768- می باشد و مقدار حافظه اشغالی آن 2 بایت می باشد و علامت آن ( % )می باشد و نوع آن INTEGER می باشد .

2- بزرگ : این متغیر بدون عدداعشاری بوده و دامنه آن نا محدود می باشد و مقدار حافظه اشغالی آن 4 بایتمی باشد و علامت آن ( & ) می باشد و نوع آن LONG می باشد .

ب:اعشاری : تمامی اعداد جز آن می باشد که به دو دسته تقسیم می شود . علامتحافظه محدوده متغیر نام متغیر نوع
! 4 byte
محدوده ندارد single
اعشاری با دقت معمولی
# 8 byte
محدوده ندارد double اعشاری با دقت مضاعف


1-اعشاری با دقت معمولی : این متغیرمحدوده ندارد و مقدار حافظه اشغالی آن 4بایت می باشد و علامت آن (!) می باشد و نوع آن ( single ) می باشد .

2-اعشاری با دقت معمولی : این متغیرمحدوده ندارد و مقدار حافظه اشغالی آن 8بایت می باشد و علامت آن (#) می باشد و نوع آن (double) می باشد .

ب-حرفی (غیر عددی):متغیر ها یی هستند که شامل همه کاراکتر ها روی صفحه کلیدمی شوند که در واقع ارزش عددی ندارد و به دو دسته تقسیم می شود 1- رشته ای2- کاراکتری علامت حافظه محدوده متغیر نام متغیر نوع
$ 256 byte
255
string
رشته ای
$ 1+عدد byte
عدد
عدد * string
کاراکتری


1-رشتهای : متغیرها رشته ای هر حرفی را می تواند در خود قرار دهند محدوده آن 255حرف می باشد و مقدار حافظه اشغالی آن 256 byte و علا مت آن ($) و نوع آنSTRING می باشد

2-کاراکتری : متـغیرها کاراکتری مانند همان متـغیرهای رشته ای می باشند ولی محـدوده آن کمتر اسـت و قابل تنظیم است برای اینکار لازم است (عدد* STRING) را بنویسیم عدد مشخص کننده محدوده می باشد وحا فظه اشغالی آن( 1+عدد) می باشد و علامت آن ($) می باشد .

نحوی تعریف متغیر ها در basic

قبل از آنکه یک متغیر را تعریف کنیم باید آن را برای کامپیوتر تعریف نماییم . نحوه تعریف متغیرها درbasic دو نوع می باشد .

1- با استفاده از دستور( DIM ): در نوع تعریف متغیر با ید به روش زیر عمل کرد

DIM نام متغير AS شکل کلی دستور : نوع

مثال :

DIM f ASSTRING

DIM s,h AS INTEGER

نکته : همیشه باید متغیرها قبل از دستور ورودی ( INPUT ) یا همان مقدار دهی تعریف شوند .

2- با اشتفاده از دستور( DEF ) : این نوع متغیر مانند تعریف قبلی می باشد با این تفاوت که زمانی مورد

استفاده قرار می گیرد که متغیر بیشتری داشته باشیم

شکلکلی دستور : نام متغیرها مخفف نوع متغیرDEFمخفف برخیاز متغیرها : مخفف متغیر نام اصلی متغیر ها
LNG LONG
STR STRING
DBL DOUBLE
SNG SINGEL
INT INTEGERمثال1: با این دستورمی توان تمامی متغیرها یی که با دو حرف شروع می شود تعریفنمود DEFINT f,s

مثال 2: با این دستور می توان تمامی متغیرهایی کهبا حروف Aتا H شروع می شود تعریف نمود DEFINT a-h

مسئله : مقدارحافظه اشغالی دستور روبه رو چقدر است ؟ DEFSTR a-e

از a تا 5 حرف می باشد (a,b,c,d,e) نوع متغیرها STRING بوده و مقدار حافظه اشغالی آن 256 بایت می باشد پس :

1280= 5*256

خصوصیات و ویژگی های نام متغیر ها

ناممتغیر کاراکتری است که در کل برنامه برنامه نویس با آن کار می کند و دارایقواعد خاص خود می باشد که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم

1- نام متغیر باید با نوشته یا حرف شروع شود .

2- داخل متغیرها می توان از under line ( _ ) استفاده نمود

3- نام یک متغیر حد اکثر 40 کاراکتر می توان با شد

4- داخل متغیر میتوان از عدد استفاده نمود فقط نباید حرف اول متغیر باشد

5- در متغیرها نمی توان از عملگرد تابعی استفاده نمود

پس: غلط صحیح
2F F
55 F_5
F*2 F5
F> F#


عبارات و عمل گردها

1-عملگرد محاسباتی : فرض کنید دو متغیرند عملگرد اجرایی به ترتیب زیر تقدماجرایی دارند مثال نام عملگرد
F ^ S توان ^
-S تفریق مکانی -
F * S و F / S ضرب و تقسیم * و /
F \ S تقسیم صحیح \
F MOD S باقی مانده MOD
F+S و F - S جمع و تفریق +و -


1- توان : عدد را به توان N می رساند

2- تفریق مکانی : علا مت یک عدد را عوض می کند اگر + بود - و اگر - بود + می شود

3- ضرب و تقسیم : ضرب و تقسیم دو عدد

4- تقسیم صحیح : تقسیم صحیح دو یدد یعنی فقط عدد قبل ممیز (صحیح) را چاپ می کند

5- باقی مانده : باقی مانده یک تقسیم را چاپ می کند

6- جمع و تفریق : دو یدد را جمع و تفریق می کند

نکتهمهم : اگر بخواهیم مثلاٌ یک جمع اول انجام شود بعد دعملگرد توان انجامبشود باید عمل جمع را داخل پرانتز بگذاریم ( A^ (S+ F