[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آرايه ها يك بعدي

آرايه ها يك سري خانه هاي متوالي هم نوع و هم نام و پشت سر هم مي باشند كه كار برنامه نويس را بهتر و راحت تر ميكند.

نحوه تعريف آرايه ها:

نوع AS (تعداد خانه) متغير DIMمثال: DIM A(10) AS INTEGER

روش دستيابي به خانه هاي آرايه :كافيست اسم متغير را نوشته و داخل پرانتز شماره خانه آن را وارد كرد.

مثال: A (5) = 10

مقدار حافظه اشغالي توست آرايه ها :

برايبه دست آوردن مقدار حاظه اشغالي كافيست تعداد خانه را در مقدار حافظهاشغالي توست نوع ضرب كرد تا مقدار حافظه اشغالي به دست آيد.

مثال:

ميزان حافظه اشغالي DIM A(10) AS INTEGER چه مقدار ميباشد؟

20=10*2 20بايت از حافظه را اشغال ميكند.

نكته:

داخل خانه هاي بيرون از آرايه ها نميتوان مقدار گذاشت.

مثال: DIM A (20) AS INTEGER

نكته 1) چون خانه 22 نداريم پس ( A(22 غير مجاز ميباشد.

نكته 2) چون آرايه از نوع صحيح تعريف شده در داخل خانه هاي آن غير از اعداد صحيح چيز ديگري نميتوان قرار داد.

A=3.14 غير مجاز است

نكته 3) شماره خانه ميتواند محاسباتي يا متغير باشد به شرط آن كه شماره خانه آن وجود داشته باشد.

A(2*6)=21

نكته 4) در تعريف آرايه ميتوان از محاسباتي نيز استفاده نمود.

DIM A (2*10) AS INTEGER

نكته 6) در تعريف آرايه ميتوان از تعدادي غير از عدد استفاده نمود به شرط آن كه اول عدد كوچكتر و بعد عدد بزرگتر را بنويسيم .

DIM A(2*5 TO 4*8) AS INTEGER

در اين مثال خانه A(25)=12 وجود ندارد خون آرايه ما 22 خانه اي تعريف شده است.

آرايه دو بعدي

آرايه هاي ميباشند كه داراي سطر و ستون ميباشد آرايه دو بعدي مانند ماتريس عمع ميكند.

نحوه تعريف آرايه دو بعدي:

نوع AS (تعداد ستون , تعداد سطر) اسم متغير DIM

DIM A(5,5) AS INTEGER

مقدار حافظه اشغالي :حافظه اشغالي = سطر*ستون*نوع

مثال: DIM A (5,5) AS INTEGER

50=5*5*2 مقدار حافظه اشغالي اين آرايه 50 بايت ميباشد.

نحوهمقدار دهي و دستيابي به خانه هاي يك آرايه دو بعدي:به آرايه دو بعدي نيزمانند آرايه يك بعدي ميتوان دستيابي داشت با اين تفاوت كه در اين نوعآرايه داخل پرانتز بايد شماره سطر و شماره ستون را ذكر كرد.

DIM A (5,5) AS INTEGER

A (3,3) = A (1,1) + A (2,2)

1) متغير ERASE : اين تابع باعث ميشود كه آرايه كه آن را نام بردهايم از بين رود و تبديل به يك خانه شود.

2)OPTION BASE 1,0 اين تابع ميتواند مشخص كند كه شروع خانه ها يا كوچكترينانديس شماره از كجا شروع شود كه به طور اتوماتيك 0 ميباشد كه ما ميتوانيمبا اين دستور آن را به 1 نيز ببريم.

نكته:متدار اين تابع فقط 0 يا 1 ميباشد.