نکاتی پیرامون مطالعه امتحان

۱- جایی مطالعه کنید که قادر به تمرکز باشید.

۲- برگههای خلاصه نویسی تهیه کنید.

۳- خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.

۴- خودتان با تغذیه مناسب و خواب کافی مراقبت کرده و از مصرف مواد کافئین دار که موجب افزایش اضطراب میشود خودداری کنید.

۵- یک روز قبل از امتحان آزمونی را که حتی الامکان شبیه آزمون واقعی است انجام دهید.

۶-زمانی را برای احساس آمادگی و نیز حضور به موقع در جلسه امتحان قرار دادهو از هم کلاسیهای مضطرب که درباره امتحان صحبت می کنند دوری کنید.

۷- ابتدا به آسانترین سوال پاسخ دهید.

۸- وقت و انرژی خودرا با نگران شدن و فکر کردن به عواقب امتحان و کنجکاوی درباره اینکه دیگران چه می کنند هدر ندهید.

۹-یک ساعت قبل از امتحان مطالعه درس را بطور کامل تعطیل کنید و به هیچ وجهقبل از شروع امتحان از یکدیگر چیزی نپرسید چرا که ممکن است سوالی را بلدنباشید و دچار اضطراب شوید و مطالب دیگر را نیز فراموش کنید.

۱۰-شب امتجان غذاهای سبک و پر کالری مصرف کنید چرا که فعالیتهای ذهنی نیازمندمصرف کالری فراوان است و خوب بخوابید تا بتوانید پر انرژی در جلسه امتحانحاضر شوید.

۱۱- وقتی می بینید اضطراب مانع تمرکز حواستان می شودوشدت آن به اندازه ای است که مفهوم یک جمله را هم درک نمی کنید خودتان رابیازمایید. کتاب را ببندید و جمله را تکرار کنید . دوباره کتاب را بازکنید و مطلب را با صدای بلند بخوانید سپس کتاب را ببندید این بار خواهیدتوانست مطلب فرا گرفته را به خاطر آورید و تمرین و جدیت شما نیرویی عظیمتر از نیروی اضطراب است.

۱۲- اگر حین مطالعه نگرانید و حواستان پرتمی شود چند دقیقه استراحت به خود بدهید. پس از زنگ استراحت مجددا”بهمطالعه بپردازید و فقط مطالعه کنید. این ترفند شما را از حواس پرتی و خیالبافی در حین مطالعه نجات خواهد داد.

۱۳- توجه داشته باشید که یکیاز عوامل موثر و جدی دراضطراب امتحان انباشته شدن درس ها برای شب امتحاناست ضمنا” فراموش نکنید شب امتحان زمان یاد گیری درس نیست بلکه زمان مروردرس است.

۱۴- اضطراب نوعی احساس فریب انگیز است که به شما القا میکند که از پس کاری که قرار است انجام دهید بر نمی آیید. پس درشرایط اضطرابدست از تلاش و کوشش برندارید و به مطالعه درس امتحانی مشغول شوید اجازهندهید اضطراب زمام شما را در دست بگیرد.

۱۵- آرامش روحی و روانیتاثیر زیادی در موفقیت شما دارد .سعی کنید محیط آرام و دور از تشنج ودرگیری برای خود و خانواده و دوستان خود داشته باشید.

۱۶- روی صندلی محل امتحان نشسته و چند نفس عمیق بکشید.

۱۷- انرژی خود را قبل از جلسه امتحان با بحث های بی مورد در باره سئوالات امتحانی از بین نبرید.

۱۸- در تحویل برگه امتحانی به مراقبان عجله نکنید و یک بار پاسخهایتان را مرور کنید.