پس از تفهیم اتهام حاج ابراهیمی ، قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای وی صادر و نامبرده بازداشت شد.
شبکه ایران: همزمان با احضار عبدالله جاسبی به دادسرا ، معاون وقت عمرانواحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به اتهام تصرف عدوانی و تخریباراضی شخصی یک خانواده پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه یک میلیارد تومانیبازداشت شد.

بنابراین گزارش رسیدگی به این اتهامات پس از آن صورت می گیرد که آیتالله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه پس از مشاهده یک CD با عنوان«بازخوانی یک پرونده » تهیه شده توسط کمیته مردمی مبارزه با تخلفاتعبدالله جاسبی - شامل فیلم مستندی از تصاویر دلخراش ضرب و شتم اعضای اینخانواده ، دستور رسیدگی ویژه به این پرونده را صادر کرد.

علی حاج ابراهیمی – برادر خانم عباس جاسبی ( برادر عبدالله جاسبی) –دیروز دوشنبه 25 شهریور با احضار بازپرس شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت برایتحقیق و بازجویی در دادسرا حاضر شد و به مدت دو ساعت به سؤالات بازپرس بهصورت کتبی پاسخ داد.

این پرونده اتهامی به استناد شکایت خانواده مهدی هادوی – اولیندادستان انقلاب منصوب امام خمینی (ره) و از اعضای حقوقدان شورای نگهبان -مبنی بر تصرف عدوانی 140 هزار متر از اراضی شخصی آنها و تخریب آن تشکیلشده است.

در پایان این جلسه بازجویی، پس از تفهیم اتهام حاج ابراهیمی ، قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای وی صادر و نامبرده بازداشت شد.

بر اساس این گزارش پس از حدود 5 ساعت بازداشت و نگهداری متهم درکلانتری 113 میدان 15 خرداد ، دانشگاه آزاد اسلامی وثیقه یک میلیاردتومانی این متهم را که در حال حاضر هیچ مسئولیتی در این دانشگاه نداردتامین کرد و وی از بازداشتگاه خارج شد.

گفتنی است عبدالله جاسبی هم باید 23 مهر در دادسرا حضور یافته و ضمن بازجویی به اتهامات مطروحه پاسخ دهد.

محمد هادوی – فرزند شاکی پرونده – با تأیید این خبر درخصوص پروندهمطروحه به «ایران» گفت: چند سال قبل پدرم دو قطعه زمین که یکی از آنها بهمتراژ یک میلیون و پانصد هزار متر و دیگری حدود سه میلیون متر مربع بود بهدانشگاه آزاد «هبه» - بخشش – کرد. اما مسئولان دانشگاه بدون در نظر گرفتناراضی شخصی خودمان، مربوط به پلاک ثبتی 240 فرعی از 122 اصلی بخش11شمیرانات تمامی زمینها از جمله 140 هزار متر اراضی خانواده هادوی را تصرفکردند.

وی افزود : چندین بار به مسئولان دانشگاه آزاد از جمله علی حاجابراهیمی که در آن ایام مشاور عبدالله جاسبی و معاون عمران واحد علومتحقیقات دانشگاه آزاد بود تذکر دادیم که اراضی تصرف شده را به مابرگردانند. اما آنها با سندسازی و جعل اسناد ادعا کردند که این اراضیمتعلق به آنهاست. درحالی که طبق اسناد موجود 140 هزار متر آن متعلق بهخانواده هادوی است. در نتیجه در سال 82 با مراجعه به مرجع قضایی با طرحچند شکایت از عبدالله جاسبی – رئیس دانشگاه آزاد – و افرادی از جمله علیحاج ابراهیمی که در تصرف و تخریب اراضی نقش مؤثری داشتند شکایت کردیم.

وی در ادامه گفت: پس از 5 سال پیگیری مداوم ، حال سرانجام پرونده مادر شعبه پنج بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته است .

هادوی تاکید کرد : ما در واقع از عبدالله جاسبی شاکی هستیم و در اینمدت نیز او باید برای ادای توضیحات و رسیدگی به اتهامات به دادسرافراخوانده شده و بازجویی می شد.

وی افزود: شکایت ما ابتدا در دادسرای ناحیه پنج – صادقیه – مطرح بودکه دیروز متوجه شدیم پروندهها و شکایتهای مطروحه علیه جاسبی و افرادوابسته به او به دادسرای ناحیه 28 فرستاده شده است تا یک جا رسیدگی شود.

ضایی وکیل مدافع هادوی نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: براساسشکایت موکلم از جاسبی و معاون وقت عمران واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد ،رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

وی افزود : جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به اواخر مهر سال جاری موکول شده است.

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]