نام من doug copp و رئيس گروه نجات و مدير تيم آمريكائي نجات بين المللي (ARTI) American Rescue Team International هستم.

اين تيم از مجربترين گروه هاي نجات مي باشد . نوشته هاي متن زير مي تواندجان افراد زيادي را در هنگام وقوع زلزله از مرگ نجات دهد. من به درون 875ساختمان فرو ريخته ناشي از زلزله خزيدم و با گروه هاي نجات 60 كشور كاركرده و در تعداد زيادي ازكشورهاي جهان گروههاي نجات را سازماندهي نمودم وعضو گروه نجات خيلي از اين كشورها هستم . همچنين به مدت دو سال به عنوانكارشناس سازمان ملل در زمينه تخفيف فاجعه (UNX051-UNIENET) بودم و از سال1985 به بعد در صحنه بلاياي طبيعي عمده جهان بجز مواردي كه فاجعه آني بوده، شركت داشتم .

در سال 1996 ما يك فيلم مستند ساختيم كه صحت متدولوژي ارائه شده توسطبنده را تاييد مي كرد. دولت مركزي تركيه و مقامات محلي و دانشگاه شهراستانبول در تهيه و فيلم برداري از اين آزمايش علمي و عملي با تيم ARTIهمكاري داشتند. ما يك مدرسه و يك خانه را با 20 مانكن در داخل آن فروريختيم، 10 مانكن را بصورت (Duck And Cover) (خميده و پنهان شده ) و 10مانكن ديگر را به روش بقاي خودم تحت نام ((Triangle Of Life )مثلث حيات)استفاده كرديم. پس از فرو ريختن ناشي از زلزله مصنوعي ، ما به درون آوارهاخزيديم و وارد ساختمانها شديم تا نتايج آزمايش را فيلمبرداري و مستند كنيمدر اين فيلم كه فنون زنده ماندن خود را تحت نظارت مستقيم و شرايط علميمرتبط با ريزش آوار تمرين نموديم به روشني نشان مي داد آنهائي را كه ازروش (Duck And Cover) ( خميده و پنهان شده ) استفاده كردند، شانس زندهماندن آنها صفر درصد و براي آنهائي كه از روش ما )مثلث حيات) استفادهكردند، 100 درصد بود. اين فيلم در تركيه و كشورهاي اروپائي توسط ميليونهاتماشاچي ديده شد و در ايالات متحده و كانادا و آمريكاي لاتين هم از طريقتلويزيون به نمايش گذاشته شد.

اولين ساختماني كه بداخل آن خزيدم، مدرسه اي در شهر مكزيكوسيتي ودرجريان زلزله سال 1985 بود همه بچه ها در زير ميزهايشان بودند و همگي تاضخامت استخوانهايشان در هم كوبيده شده بودند. آنها مي توانستند زندهبمانند اگر در كنار ميزهايشان و در راهروي بين ميزها دراز مي كشيدند. كاريكه انجام داده بودند غير معقول و غير ضروري بود و در تعجب بودم كه چراآنها در راهروها نبودند. من آن موقع نمي دانستم كه به آنها گفته شده بودكه خود را زير چيزي پنهان سازند.

بسادگي مي توان دريافت، هنگاميكه ساختمانها تخريب مي شوند وزن سقف كهبر روي اشياء و مبلمان فرود مي آيد، آنها را درهم مي كوبد و فضاي خالي ايرا در كنار آنها ايجاد مي نمايد اين فضا همان چيزي است كه من به آن مثلثحيات ((Triangle Of Life مي گويم هر اندازه اشياء بزرگتر و محكم تر باشندكمتر فشرده مي شوند و هر اندازه كمتر فشرده شوند فضاي خالي كه احتمال زندهماندن افرادي را كه به آن پناه مي برند بيشتر مي شود. يك بار ديگر ميتوانيد ساختمان فرو ريخته را در تلويزيون نگاه كنيد مثلث هايي را كه شكلگرفته اند را شمارش كنيد آنها در اكثر نقاط وجود دارند و از معمول تريناشكالي هستند كه در داخل آوارها به راحتي مي توانيد مشاهده نماييد.

من كاركنان سازمان آتش نشاني شهر ((Trujillo تروجيلو (با جمعيتي750،000 نفري) را براي چگونه زنده ماندن و محافظت و نجات خانواده هايشاندر هنگام وقوع زلزله آموزش دادم. رئيس آتش نشاني شهر ((Trujillo تروجيلوكه خود استاد دانشگاه اين شهر هم مي باشد همواره مرا همراهي مي كرد و خودگواه حوادث اتفاق افتاده بود. مطلب ذيل گفته او مي باشد

"نام من روبرتو روزالس است هنگاميكه 11 ساله بودم در اثر بروز زلزلهسال 1972كه بيش از 70.000 نفرتلفات داشته است ، در داخل ساختمان فروريختهبدام افتادم و آنچه باعث نجاتم گرديد مثلث حياتي بود كه در كنارموتورسيكلت برادرم بوجود آمده بود. كليه دوستانم كه در زير ميز يا تخترفته بودند در زير آنها له شده و جانشان را از دست داده بودند. من مثالزنده اي از ((Triangle Of Life ( مثلث حيات ) هستم و دوستانم مثالي از(Duck And Cover) ( خميده و پنهان شده ) كه همگي جانشان را از دست دادند."

نكات و توصيه هاب مهم آقاي doug copp

1- در هنگام بروز زلزله و فروريختن ساختمان هر كسي كه از روش (Duck And Cover) ( خميده و پنهان شده )استفاده كند بدون استثناء و همواره محكوم به مرگ است . افرادي كه زيراشيائي نظير ميزها و اتومبيلها مي روند در همانجا له مي شوند.

2- سگها و گربه ها و بچه ها همگي آنها اغلب بصورت طبيعي در وضعيتجنيني كه در رحم قرار دارند ، خم مي شوند و شما هم بايد همين طور عملكنيد. اين غريزه طبيعي ايمني و اصل بقاء است . شما مي توانيد با همين شيوهدر فضاي خالي كوچكتري زنده بمانيد. پس در زمان بروز زلزله سريع خود راكنار اشياء بزرگ ، مانند كاناپه بزرگ و يا اجسام محكمي كه در مقابل ضربهكمتر فشرده مي شوند و فضاي خالي در مجاور خود باقي مي گذارند ، قرار دهيد.

3- ساختمان هاي چوبي از ايمن ترين نوع ساختمانها محسوب مي شوند كه ميتوانيد در هنگام وقوع زلزله در داخل آنها باشيد، دليل آن ساده است چونكهچوب قابل انعطاف بوده و با نيروي زلزله به راحتي حركت مي كند. اگر ساختمانچوبي فرو ريزد فضاهاي خالي بزرگي ايجاد مي شود . همچنين ساختمانهاي چوبيداراي وزن متمركز شده و خردكنندگي كمتري هستند. ساختمانهاي آجري مي تواننددر حد قطعات آجر متلاشي شوند و آجرها منجر به بروز صدمات زيادي مي شوندالبته اجساد له شده ناشي از فرو ريختن آنها از صدمات حاصل از فرو ريختنقطعات بتني بزرگ كمتر مي باشد.

4- اگر زلزله در هنگام شب و زماني كه شما در رختخواب خود هستيد اتفاقبيفتد كافي است از روي تخت به پايين بغلتيد ، يك فضاي ايمن و مناسب دراطراف تخت وجود دارد.. هتلها مي توانند نرخ زنده ماندن ساكنان خود را درهنگام وقوع زلزله ، با نصب تابلوي راهنما در پشت درب اتاقها و اطلاع رسانيبه ساكنان مبني بر اينكه " در هنگام وقوع زلزله روي زمين كنار تختخوابدراز بكشيد" افزايش دهند.

5- اگر شما هنگام وقوع زلزله در حال تماشاي تلويزيون هستيد و فرار ازدر يا پنجره برايتان بسادگي امكانپذير نيست، در وضعيت جنيني در كناركاناپه يا صندلي بزرگ خم شويد.

6- هر كسي كه در زمان وقوع زلزله در زير درب قرار گيرد محكوم به مرگاست. چونكه اگر در هنگامي كه زير درب قرار دارد، چهار چوب اطراف درب بهسمت جلو و عقب بيافتد ، زير مصالح ساختماني بالاي چهار چوب درب له خواهدشد و اگر ستونها به طرفين بيفتند در اين حالت توسط آنها به دو نيم خواهدشد لذا در هر دو صورت جان خود را از دست خواهد داد .

7- هرگز در هنگام وقوع زلزله بر روي پله ها نرويد چونكه پله ها دارايگشتاور فركانسي متفاوتي هستند و لذا مجزا از تنه اصلي ساختمان نوسان ميكنند. به عبارتي پله ها و بقيه ساختمان با همديگر برخورد مي كنند تا اينكهشكست سازه اي در پله رخ دهد و كساني كه روي پله هستند قبل از اينكه پلهخراب شود توسط گامهاي پله گرفتار شده و بصورت وحشتناكي قطع عضو خواهند شد.در هنگام زلزله حتي اگر ساختمان فرو نريزد باز هم از پله ها دور بمانيدچونكه پله ها از مناطقي هستند كه احتمال تخريب بيشتري دارند حتي اگر پلهها توسط زلزله فرو نريزد ممكن است در اثر وزن ازدحام زياد افرادي كه فريادكشان از روي آن در حال فرار هستند فرو بريزد. پله ها بايد پس از وقوعزلزله هر چند كه ساختمان آسيب نديده باشد از نظر ايمني مورد آزمايش قرارگيرند .

8- به ديوارهاي محيطي ساختمان نزديك شويد و يا در صورت امكان به بيروناز آنها برويد. هرچه داخل تر و دور تر از ديوارهاي محيطي ساختمان باشيداحتمال اينكه راه گريز شما مسدود شود بيشتر خواهد بود.

9- كساني كه در هنگام وقوع زلزله در خيابانها داخل خودروي خويش ميمانند وقتي كه خيابان طبقه فوقاني روي آنها خراب مي شود ( در اتوبانهاي دوطبقه )، جان خود را از دست مي دهند. اين دقيقا" همان چيزي است كه درآزادراه نيميتز (Nimitz Freeway) رخ داد و قربانيان زلزله سانفرانسيسكوهمگي در داخل خودروي خود به هنگام زلزله باقي ماندند و همگي كشته شدند .آنها مي توانستند زنده بمانند اگر از خودرو خارج شده و در كنارآن نشسته ويا دراز كشيده بودند.كليه خودرو هاي له شده بجز خودروهائي كه ستونهاي پلمستقيمآ روي آنها سقوط كرده بود، داراي فضاي خالي اي به ارتفاع 90 سانتيمتر در اطراف خود بودند.

10 - از خزيدن در داخل خرابه هاي دفاتر روزنامه ها و يا اداراتي كهكاغذهاي انباشته زيادي در آنها وجود داشته است، دريافتم كه كاغذ دارايخاصيت ارتجاعي بوده و چندان فشرده نمي شوند لذا فضاهاي خالي زيادي دراطراف بسته هاي كاغذ بوجود مي آيد كه مي تواند در زمان زلزله مورد استفادهقرار گيرد.