خطشما، معرف شخصيت شماستبرخي از دستخطها زيبا و چشمنواز هستند و نگاهكردن و خواندن آنها سبب آرامش ميشود، در مقابل بعضي ديگر ناخوانا و نازيبا هستند كه نهتنها رغبتي براي خواندن آنها وجود ندارد، بلكه حتي نگاه كردن به آنها نيز سبب آزار ميشود. اما آيا با استفاده از بررسي دستخط افراد ميتوان به اطلاعاتي درباره شخصيت آنها دست يافت؟
بررسيهاي انجام شده توسط محققان نشان ميدهد با تحليل دستخط هر فرد ميتوان بيش از 100 خصوصيت از شخصيت او را روانشناسي كرد و به اطلاعاتي درباره خصوصيات فردي و روابط شخصي و شغلي او دست يافت. گرافولوژي يا خطشناسي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي بر اساس نحوه نوشتن است. آگاهي از اين علم ميتواند در بسياري از زمينههاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال در بسياري از كشورها از اين روش براي گزينش متقاضيان استخدام استفاده ميشود.

در برخي از كشورها افرادي كه در آموزش و پرورش دانشآموزان مشاركت دارند، با بررسي خط دانشآموزان به افكار و گرايشهاي دروني آنها پي ميبرند و رفتار دانشآموزان را اصلاح ميكنند.

خطشناسان بر اين باورند كه هر فردي بايد ساليان طولاني به يادگيري خط اختصاص دهد تا با تمرين فراوان بتواند دستخطش را كامل كند. تجربيات به دست آمده نشان ميدهد هرانساني از اعمال منحصر به فردي برخوردار است.
بر اين اساس ميتوان گفت حركات و اشارات هر فردي تنها از اراده و تصميم او در لحظه انجام كار خبر نميدهد، بلكه در حقيقت نشاندهنده اتحاد دروني نيروهاي دروني او در هنگام انجام كار است. شيوه راه رفتن، نشستن، نحوه حركت دستها هنگام صحبتكردن و... حركاتي هستند كه در بررسي آنها ميتوان به نتايج رواني مهمي درباره افراد دست يافت. خطوطي كه روي صفحات كاغذ نقش ميبندند نيز ميتوانند گوياي حركات و احساس نويسنده هنگام نوشتن باشند كه درنتيجه عكسالعمل فرد در آن شرايط ايجاد شده است. اگر دستخط افراد مختلف را مورد بررسي قرار داده باشيد، حتما متوجه اين موضوع شدهايد كه برخي از نوشتهها به چپ و برخي ديگر به راست منحرف ميشوند. بعضي از دستخط ها تودرتو است و بعضي ديگر با فاصله. عدهاي از افراد رو به بالا مينويسند و در مقابل افرادي ديگر روبه پايين مينويسند. اين تفاوتها در نوشتههاي افراد مختلف نشاندهنده گرايشهاي مختلف در خلق و خوي نويسنده است. اگر براي مثال خط فارسي را در نظر بگيريم كه از راست به چپ نوشته ميشود، در هر نقطهاي از خط كه قلم ميايستد، آنچه در طرف راست قرار ميگيرد، همچون گذشته است و نشاندهنده خود نويسنده خواهد بود و آنچه در طرف چپ قرار دارد مانند آينده است و نشاندهنده عوامل خارجي است كه ذهن نويسنده را به خود مشغول كرده است. درنتيجه خطشناسان ميگويند هر حركتي كه مسير نوشته را به سمت چپ هدايت ميكند نشاندهنده اين است كه نويسنده قصد دارد از لاك خود خارج شده و با ديگران ارتباط برقرار كند. به عبارت ديگر اين خطوط پيش رو از فعال بودن و برونگرايي فرد نويسنده خبر ميدهند.

خطشناسي به روايت تاريخ

بسياري از محققان كه در اين زمينه فعاليت داشتهاند ، بر اين باورند كه علم خطشناسي يا گرافولوژي از اوايل قرن پانزدهم در اروپا مطرح شده است و برخي از مورخان نيز معتقدند دانش خطشناسي ريشه در تحقيقات انجام شده توسط مسلمانان در حوزه خطشناسي دارد. اما نخستين كتابهايي كه در اين زمينه وجود دارند، در ابتداي قرن هفدهم ميلادي نوشته شدهاند تا اينكه در اواخر قرن نوزدهم اين رشته به عنوان يك رشته علمي در جوامع دانشگاهي اروپا به رسميت شناخته شد و علاقهمندان در آن به تحصيل پرداختند. در گذشته از خطشناسي بيشتر براي پيشگويي و فالبيني استفاده ميكردند. نخستين كتاب درباره علم خطشناسي در سال 1622 توسط يك پزشك ايتاليايي نوشته شد. از گذشته تاكنون بسياري از مردم علاقهمند بودهاند به اطلاعاتي درباره وجود رابطه بين دستخط افراد و موفقيتهاي شغلي آنها دست يابند. پس از انتشار اين كتاب تا سال 1800، مقالات ديگري نيز درباره خطشناسي در كشورهاي ايتاليا، فرانسه و سوئيس منتشر شد. خطشناسي مدرن از زمان ژان ميشون آغاز شد و واژه گرافولوژي يا خطشناسي نيز براي نخستين بار توسط همين شخص به كار برده شد. او دستخط نويسندگان مختلف را به روش سيستماتيك مورد بررسي و مطالعه قرار داد و مقالات متعددي را در اين باره ارائه كرد. همچنين براي مرتبط كردن ساختن عناصر خاص كه در دستخط افراد وجود دارد با ويژگيهاي شخصيتي خاص در اين افراد ، سيستمي ايجاد كرد .

در اواخر قرن نوزدهم، آلفرد بينه، روانشناس فرانسوي، مطالعات و آزمايشهاي دقيقي را از طريق مصاحبه با خطشناسان انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه خطشناسي قابليت بهكارگيري روشي براي آزمون شخصيت را دارد. اتحاد خطشناسان و روانشناسان از نظر پژوهشي بسيار موثر بوده و نقش مهمي در توسعه كاربردهاي كلينيكي خطشناسي داشته است . در مطالعات ديگري كه توسط بسياري از روانشناسان انجام شده است از دستخط فرد براي تعيين محل آسيبهاي مغزي نيز استفاده شده است. دستخط افراد شامل عناصر قابل ارزيابي مانند شيب و اندازه، شكل حروف و چپ دست و راست دست بودن است. درسال 1942، ژوزف زوبين، روانشناس امريكايي و لوينستون خطشناس آلماني سعي كردند معيارهاي قابل مشاهده و اندازهگيري متداول در دستخطها را به دست آورند. اين دو محقق براي انجام مطالعات خود از يك سيستم اندازهگيري برپايه تغييرات هماهنگ ايجاد شده در حركت عضلات دست نويسنده استفاده كردند. اگر چه اين روش به شواهدي براي متمايز كردن شخصيتهاي عادي و غيرعادي دست يافت ، اما وجود هيچگونه رابطهاي را بين دستخط افراد و ويژگيهاي شخصيتي آنها مورد تاييد قرار نداد. در مطالعات جديد دانشمندان، آزمايش هايي روي نمونههايي از دستخطها براي يافتن رابطه آنها با احساسات، طرز تفكر و رفتار خطاطانشان انجام شده است. همچنين بررسيهاي باليني درباره رابطه بين خط و اختلالات ذهني نيز در حال انجام است در اين تحقيقات با توجه به پيشرفتهاي انجام شده در عرصه فناوري، از تجهيزات الكترونيكي براي تشخيص تنشها، انطباق و ساير مواردي كه مورد توجه بوده است، استفاده ميشود.

شيوه تفكر

مردم معمولا به روشهاي مختلفي ميانديشند و شيوه تفكر آنها در مقايسه با هم متفاوت است. بسياري از افراد درك سريعي دارند و پيش از اينكه فرد گوينده توضيحاتي را به صورت كامل درباره مسالهاي ارائه دهد، به سرعت منظور او را متوجه ميشوند. در مقابل گروهي بسيار كندتر هستند و بايد با دقت بيشتري به مطالب توجه كنند و در نتيجه نسبت به ديگر افراد به مدت زمان بيشتري براي تصميمگيري نياز دارند. در علم خطشناسي نحوه نوشتن حروف m و n نشاندهنده روش تفكر شماست. افرادي كه حروف M و N را به صورت نوك تيز مينويسند، افرادي سريع الانتقال هستند كه مسائل را بسيار زود درك كرده و متوجه ميشوند اما افرادي كه حروف m و n را به شكل قوسدار مينويسند، افراد دقيقتري هستند كه سرعت درك آنها كمتر است. بسياري از متخصصان علم خطشناسي در زبان فارسي، بر اين باورند كه در زبان فارسي چگونگي نوشتن حروف دندانهدار مانند حروف س و يا ش ميتواند نشاندهنده شيوه تفكر فرد نويسنده باشد.

توانايي تجزيه و تحليل مسائل مختلف

افرادي كه حروف m و n را به صورت خطوطي شكسته مينويسند و در هنگام نوشتن اين حروف حروف r كوچكي در بين دندانهها ايجاد ميشود، قدرت تحليل بسيار خوبي دارند. اما اگر دندانههاي حروف m و n به صورت قوسدار نوشته شود، نشاندهنده اين است كه اين نويسنده در تجزيه و تحليل مسائل مختلف ، تواناييهاي بسيار كمي دارد.

واكنش فرد در برابر مشكلات زندگي

ميزان شيب دستخط هر كس، نشاندهنده نوع واكنش عاطفي فرد در موقعيتها و شرايط عاطفي مختلف است. هرقدر دستخط فردي به سمت راست يا چپ تمايل داشته باشد، واكنش او در برابر مسائل مختلف زندگي، عاطفيتر است. اين افراد معمولا تحت فرمان قلب هستند و اگر دستخط فردي حالت عمودي داشته باشد، واكنش او بيشتر منطقي و عقلاني است. اين فرد معمولا براساس حقايق، اطلاعات و منطق واكنش نشان ميدهد و واكنش او در برابر مسائل مختلف زندگي كمتر جنبه احساسي دارد و به عبارت ديگر ميتوان گفت چنين فردي تحت فرمان مغزش عمل ميكند.

ارتباط بين نوشتهها و ركگويي افراد

افرادي كه در زندگي شخصي ركگو و صريح هستند و براي طرح يك موضوع اصلا طفره نميروند و زياد به مقدمهچيني نميپردازند، معمولا نخستين حرف از هر كلمه را از بالاي خط تراز مينويسند. اما اگر آنها نخستين حرف از هر كلمه را از روي خط تراز شروع ميكنند، افرادي هستند كه در رفتار و گفتار خود حاشيه ميروند و حرفشان را رك و صريح بيان نميكنند. مثلا ابتدا به طرح موضوعات ديگري ميپردازند و بعد شروع به گفتن حرف مورد نظر خود ميكنند.

با توجه به آنچه گفته شد، شما خود را چگونه ارزيابي ميكنيد. آيا شما مطالب را سريع درك ميكنيد، ركگو هستيد، تحليلگر هستيد يا اينكه مطالب را به طور آهستهتر و با دقت و توجه بيشتري درك ميكنيد؟ بسياري از متخصصان علم خطشناسي ميگويند آگاهي از تفاوتهاي فردي و احترام گذاشتن به اين تفاوتها ميتواند گام مهمي در رسيدن به سازگاري و توافق ميان دو نفر باشد. بر اين اساس تحليل دستخط افراد نقش مهمي در تشخيص و درك تفاوتهاي آنها براي رسيدن به تفاهم دارد.

شخصيتشناسي براساس نوشتههاي فارسي

از علم خطشناسي در گزينش متقاضيان استخدام، تشخيص اختلالات رواني و معالجه بيماران رواني، تشخيص هويت يا تعيين جعلي بودن اسناد و مدارك دستنويس استفاده ميشود كه بسياري از نتايج به دست آمده در انجام اين مطالعات درخصوص زبان فارسي نيز كاربرد دارد. اين علم ويژگيهاي دستنوشتهها شامل حاشيههاي سفيد صفحه، فاصله بين سطرها، كجي سطرها، زاويه كشيدگي، درشتنويسي، فشردگي متن و همچنين سرعت و نظم نوشتن را مورد بررسي قرار ميدهد و به اين وسيله بسياري از زواياي پنهان شخصيت افراد را آشكار ميسازد. محققان پژوهشگاه برق جهاددانشگاهي نيز به روش جديدي براي بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن جملات فارسي به كمك رايانه دست يافتهاند. براساس اين يافتهها، حاشيههاي بزرگ و مساوي از دو طرف نشاندهنده داشتن روحيهاي تابع قانون و مديريت خوب است. نويسنده متني كه از هر طرف كشيدگي دارد فردي صادق و قابل اعتماد است. متن با كلمات درشت نشاندهنده روحيهاي برونگرا و متن با كلمات ريز نشاندهنده روحيهاي درونگرا است. همچنين اگر در متن نوشته شده سطرها نزديك به هم باشند، نويسنده فردي تنگنظر و داراي روحيه جمعآوري است و اگر سطرها دور از هم باشند حاكي از آن است كه نويسنده فردي است كه در شرايط مختلف قادر به تصميمگيري است. براساس يافتههاي اين طرح تحقيقاتي، ميزان نزديكي كلمات به هم نشاندهنده ميزان نزديكي فرد با محيط اطراف بوده و خطوط رو به بالا نيز روحيه خوشبيني فرد را نشان ميدهد.

آنچه نقشها ميگويند

حتما تا به حال برايتان پيش آمده است كه در كلاس درس يا در حين حضور در يك جلسه يا حتي هنگام صحبت تلفني، بيهدف نقاشيها و خطوطي را روي كاغذ سفيدي كه پيش رويتان قرار گرفته است،ترسيم كنيد. اگرچه ممكن است به نظر شما اين خطوط مبهم، چيزي براي گفتن نداشته باشد، اما به طور حتم نظر روانشناسان درباره اين خطوط و نقوش متفاوت است. اين نقاشيها تصويري از درون يا افكار ما هستند كه به دور از ضمير خودآگاهمان روي كاغذ ترسيم ميشوند. در حقيقت ميتوانيم بگوييم با تفسير نقاشيهاي رسم شده توسط افراد ميتوان به اطلاعاتي درباره آرزوها، اميال، ترسها و روياهاي نهفتهاي كه شخص هيچگاه آنها را برزبان نياورده است، دست يافت. اين افراد هنگام ترسيم اين تصاوير به مسائل مختلفي ميانديشندو اصلا متوجه چگونگي حركت قلم روي كاغذ نيستند.

به گفته روانشناسان، اين نقاشيها نيز مانند دستخطها، از الگوي خاص و منحصر به فردي دارند و اگرچه به اندازه دستخط افراد قابل اطمينان نيستند، اما عوامل بسيار زيادي ميتواند در چگونگي ترسيم اين نقوش روي كاغذ تاثيرگذار باشد. اثبات درستي و صحت نقاشيهايي كه به صورت ناخودآگاه ترسيم ميشوند بسيار سخت و دشوار است اما اين نقاشيهاي جالب و مهم، تصوير ارزشمند و جالبي از افكار و شخصيت افراد مختلف است.

مثلث، مربع و اشكال هندسي ديگر، نشاندهنده ذهني سازمانيافته است و نشان ميدهد كه اين فرد به گونهاي روشن و آشكار ميانديشد و داراي مهارت برنامهريزي بوده است. چنين فردي در برنامهريزيها و طرح بسيار دقيق عمل ميكند. جالب است بدانيد كه اشكال درهم نشاندهنده هيجان و تنش بوده و عدم تمركز فرد را مورد تاييد قرار ميدهد. گاهي افراد در حين بيكاري چهرههايي را بر روي كاغذ به ترسيم ميكشند. چنين تصاويري مويد اين است كه اين فرد به ديگران علاقهمند است و فرد خوشبيني است كه علاقهمند به فعاليتهاي اجتماعي بوده و با ديگران دوستانه برخورد ميكند. فلشها و نردبانهاي رسم شده، نشاندهنده جاهطلبي فرد است. چنين شخصي ميل زيادي به تاييد خود داشته و در تصميمگيريها يكدنده عمل ميكند.

اگر در ميان اين نقاشيها، تصاويري از گلها و درختان را يافتيد، بدانيد كه اين فرد، فردي بسيار احساساتي است كه دوست دارد هميشه در روياهايش باشد. او فردي مهربان است كه با دوستانش به مهرباني رفتار ميكند.

اما آيا براستي اين خطوط و نوشتهها ميتواند بيانگر اسرار نهفته در شخصيت شما باشد؟ در گذشته بسياري از دانشمندان درباره علم خطشناسي در ترديد بودند اما امروزه آنها به شواهدي دست يافتهاند كه ميتواند در بسياري از زمينههاي علم پزشكي براي تشخيص اختلالات رواني و ذهني در بيماران موثر باشد.گرچه بسياري از آنها نيز همچنان بر اين باورند كه هرگونه موفقيت به دست آمده در اين زمينه ميتواند ناشي از وجود علائم و نوشتههايي باشد كه تنها در يك متن مشخص وجود دارد و قابل تعميم به موارد ديگر نخواهد بود.