آنجا كه سنگها جايقرص و آمپول را ميگيرندمعلوم نيست بشر از چه زماني متوجه اين واقعيت شد كه برخي سنگها نيروهاي مرموزي دارند كه ميتوانند آدمي را هدف نيروهاي خود قرار دهند و در وجود آنها نفوذ كنند؛ اما آنچه كه اهميت دارد اين است كه سنگدرماني در طب سنتي و همچنين طب اسلامي ما ايرانيها، جايگاه بس ويژهاي داشته و همگان بر وجود اين نيروهاي شفابخش آگاه هستند؛ اما متاسفانه طي چند سال اخير، سنگدرماني همچون بسياري از مكاتب درماني ديگر مورد سوءاستفادههاي بسياري در اقصينقاط جهان قرار گرفته و تبديل به حربهاي شده است كه جيب بسياري را از پول خالي كند و جيب بسياري ديگر را پر از پول....
سنگدرماني در حقيقت مجموعهاي از تكنيكهاي بسيار پيچيدهاي است كه با تماس دادن بدن خود با برخي سنگها آرامش ذهني و روحي را به خود القاء ميكنند و در پارهاي از موارد، امراض داخلي را با مدد گرفتن از نيروهاي دروني برخي سنگها تا حدودي مورد درمان قرار ميدهند كه آن هم باز برميگردد به اثرات اين گونه سنگها در القاء آرامش ذهني و روحي به فرد بيمار.اما آنچه كه مورد سوءاستفاده سودجويان قرار گرفته، اين است كه با بهرهگيري از سنگهاي گرانبها و تزئيني ميخواهند جنبه شفابخشي را در اين سنگها ادعا كنند و آنها را به قيمت بسيار گزاف به افراد بفروشند و اين در حالي است كه مقوله سنگدرماني با مقوله سنگهاي تزئيني از زمين تا ثريا فرق دارد و هرگز قابل مقايسه و يا تعميم نيستند. در ادامه اين بحث يا برخي از اين فريبها و دروغها كه مدتي است به جان مكتب سنگدرماني در ايران افتاده است، آشنا ميشويم.

عقيق (Agate)

عقيق يكي از قديميترين سنگهاي شناخته شده و به كار گرفته شده از دوران بسيار كهن تا به امروز است كه در كشور خودمان نيز طرفداران بسياري دارد. ميگويند اين سنگ را زماني كه چشمهايتان خسته است، ميتوانيد روي پلكهايتان قرار دهيد و به مدت 20 دقيقه در همان حال باقي بمانيد تا خستگيتان برطرف شود و به آرامش برسيد. حتي برخي پا را فراتر نهادهاند و ميگويند عقيق، دردهاي پروستات، كليه، كبد و معده را نيز تسكين ميدهد.

فيروزه(Turquoise)

به رنگهاي آبي فيروزهاي، آبي متمايل به سبز در طبيعت يافت ميشود. البته اين حقيقت دارد كه فيروزه داراي اثرات روحي رواني پيچيدهاي است، اما اينكه در درمان آسم جايگاه ويژهاي دارد و از بروز سكته قلبي پيشگيري ميكند، دروغي بيش نيست. حتي ديده ميشود ميگويند كه چشم بد را با فيروزه كور كنيد، حالا اين در كدام غار يا معبري نوشته شده كه اين سوداگران آن را يافتهاند، خدا ميداند.

ياقوت كبود (sophir)

هنرهاي سواكري در ياقوت به حد كمال خود رسيده است و اين روزها اين سنگ را به قيمت بسيار گزاف با فريبهاي آنچناني به خانمها و برخي آقايان ميفروشند. چندي پيش خودم ديدم در جايي كه محل عرضه اين گونه سنگها بود، نوشته بودند ياقوت مخصوص درمان سينوزيت و تومورهاي فك و صورت رسيد. واقعا جاي تبريك دارد كه آن مغز فريبكار وقاحت را تا به كجا رسانده كه يك چنين مهملي را به اين سنگ گرانبها و اصيل كه در بين ما ايرانيها جايگاه ويژهاي دارد ميبندد. درمان بيماريهاي پوستي، مو و ناخن و درمان سرگيجه نيز از جمله فريبهاي ديگري است كه درخصوص اين سنگها وجود دارد.

با قدري نگاه واقعبينانه به سنگهاي تزئيني يا حتي درماني درمييابيم كه اين مهملها در بين مكتب سنگ درماني هيچ جايي ندارد و هرگز نبايد مكتب سنگ درماني را با اين دروغها خدشهدار كرد.

بسياري از سنگهاي ديگر همچون سنگ كهربا (Ambre)، كوارتز، ياقوت كبود (Sophir)، ياقوت قرمز (Rubis) و زمرد (Emerald) هم در اين گرداب سوداگري افتادهاند و فرسنگها از واقعيت وجوديشان دور شدهاند و اين منطق مشتري فهيم ما را ميطلبد كه با نگاهي واقعبينانه به سراغ اين سنگها برود و آنها را خريداري كند.

براساس مطالعات علمي پيشرفته برخي سنگها به دنبال قرارگيري در يك ميدان مغناطيسي خاص ناشي از ميدان مركزي زمين باردار شدهاند و پس از تماس با بدن فرد ميتوانند همان ميدان را بر بدن وي القاء كنند و باعث برخي اثرات درماني در فرد شوند.

تكنيك سنگ درماني شاخهاي از تكنيك Relaxation Therapy است كه با تماس سنگ با نقاط خاصي از بدن سبب تسكين دردهاي مزمن در افراد ميشود.

سنگ اشك سرخپوست يا سنگ غم كه بوميان سرخپوست امريكا اعتقاد دارند اين سنگ ميتواند غم و غصه را از دل فرد افسرده دور كند و شادي براي روح و جسم او به ارمغان آورد.

لعل بنفش يا سنگ شفادهنده يكي از سنگهاي پرطرفدار افراد افسرده به شمار ميرود كه ميگويند تماس اين سنگ با نقطه خاصي از سر ميتواند فرد را تا مدتها آرام و ساكت و به دور از تشويشهاي دروني نگه دارد