بومی های آمریکا نیروهای ماوراء الطبیعه و ارواح رابخشی از جهان طبیعی میدانستند که در آن زندگی می کردند. از دید شکارچیان،به ویژه حیوانات پدیده های مهمی بشمار می آمدند. یکی از باستان شناسان درمورد این شکارچیان سنتی می نویسد :"آنانحیوانات را مشابه آدمیان می دانستند با این تفاوت که حیوانات داراینیروهای ماور الطبیعه هستند. آنها بر این باور بودند که انسان می تواندتبدیل به حیوان شود و برعکس و نیز روح مردگان می تواند به جسم حیواناتحلول کند و سرانجام این که ارتباط مرموزی بین فردی معین و حیوانی معینوجود دارد"

پاره ای از حیوانات که از لحاظ معنوی و روحانینیرومندترند، خطرناک ترین آنها بشمار می آیند، از جمله خرس، پلنگ و مارسمی در آمریکای شمالی و یا جاگوار، تمساح و انواع مار در آمریکای جنوبی.در گذشته چنین باور داشتند که یک حیوان می تواند با یک فرد دوستی کند وبسیاری از قبیله ها بعضی از حیوانات را از خویشاوندان و نیاکان خود میپنداشتند. نام قبیله های بومی آمریکای شمالی مانند لاکپشت، گرگ و یا آهومی باشد که این موضوع را تایید می کند.

نه فقط حیوانات بلکهگیاهان و حتی طرح ها و کیفیات طبیعی نیز در نظر آنان دارای حیات، اراده ونیروهای گوناگونی بودند. چنین تصور می شد که انسان ها متناسب با این جهانطبیعی و روحانی آفریده شده اند. برای حفظ تعادل میان نیازهای انسانی بافراوانی خوراک کسب شده از حیوانات و گیاهان، مراسمی اجرا می شد و دعاهاییخوانده می شد. البته فدیه دادن و قربانی کردن نیز معمول بود. مثلا" قطعهگوشتی را در آتش می انداختند یا از اجرای وظایف جنسی خودداری می کردند.

بسیاریاز گروه ها گمان می کردند مراسمی که انسانها انجام می دهند سراسر طبیعت رادر نظم و ثبات نگه میدارد. مثلا" بنا به نوشته کنت موریسون مورخ مذهبی،"اعضای قبلیه ناواجو در مراسم سنتی خود می کوشیدند ابتکاراتی به خرج دهندو تعادل ممتازی در جهان بوجود بیاورند."همین مورخ معتقد است که آنها حدوثبلا و بدبختی را نتیجه قصور و کم کاری مردمان می دانستند.

در نظربسیاری از قبایل، ارواح نه تنها در دنیای ملموس و دیدنی فعالیت می کنند،بلکه بر فراز قلمرو آسمان و در یک دنیای زیر زمینی آبی نیز فعال هستند. بهباور آنها بعضی از افراد این قبایل آنچنان قدرتی داشتند که می توانستند بهاین سطوح پرواز کنند، با ارواح ملاقات کنند و بر کارشان تاثیر بگذارند.

بسیاریاز داستانها و آداب و رسوم بومیان آمریکای شمالی و جنوبی بر این ایدهاستوار است که یک درخت مرکزی یا محوری عمودی وجود دارد که این جهان ها رابه یکدیگر مرتبط می سازد که در عین حال معرف سطوح هستی است.


مطلب مرتبط : تاریخ آمریکای باستان