وقتي هاوارد كارتر و لرد كارناون در مقبره ي توت عنخ آمون را باز كردند يكرشته وقايع شگفت انگيز رخ داد. بيشتر آن هايي كه به نحوي با اين اكتشافاتدر ارتباط بودند به صورتي غير عادي در گذشتند. آن ها بر طبق افسانه هاگرفتار نفرين فراعنه شده بودند.


بر طبق رواياتي تاييد نشدهاين وقايع نحس از روز باز گشودن در مقبره در نوامبر 1922 آغاز شد. بعد ازآنكه آن آنها از تاريكي مقبره به نور خورشيد بازگشتند، توفان شني آغاز شدكه گرداگرد دهانه ي مقبره پيچيد. وقتي طوفان آرام گرفت، قوشي بر فرازمقبره ظاهر شد_ قوش علامت سلطنتي مصر باستان است_ و سپس جيغ كشان به سويشرق_دنياي اسرار آميز ديگر در باورهاي مصر_ پرواز كرد.


مردم خرافاتي عقيده داشتند كه روح فرعون كساني را كه در مقبره را گشوده اند نفرين كرده بود.


پنجماه بعد گونه ي چپ لرد 57 ساله را پشه اي نيش زد، محل گزيدگي عفوني شد واو در ساعت يك و پنجاه و پنج دقيقه ي بامداد در هتلي در قاهره بر اثرعفونت خون در گذشت. تمام چراغ هاي شهر قاهره در آن هنگام خاموش شد و درهمان ساعت سگ او در خانه اش در همپشاير دست از زوزه كشيدن برداشت ومرد!!!!!!!


عجيب تر از همه اين بود كه اطبايي كه موميايي فرعونرا معاينه كردند متوجه لكه اي بر روي گونه ي چپ او شدند كه درست شبيه جاينيش پشه در صورت لرد كارناون بود. سال بعد نفرين گريبانگير مابقي كساني شدكه از مقبره بازديد كرده بودند.


برادر ناتني كارناون ازبيماري قلبي در گذشت. يكي ديگر از همكاران آن ها شاهزاده علي فارمي كهمدعي بود نسبت او به فرعون مي رسد در لندن به قتل رسيد.


جرج مي گولد يكي از بازديد كنندگان از مقبره به ذات الريه مبتلا شد و در گذشت.


ريچاردبتل كه در فهرست بندي جواهرات به كارتر كمك كرد در سن 49 سالگي خودكشيكرد. چند ماه بعد در فوريه 1930 پدر او اقدام به خود كشي كرد. در اتاق اوگلداني از مقبره ي فرعون بود.


در سال هاي بعد افراد بسياريكه به نحوي با اين ماجرا ارتباط داشتند به مرگ هاي مرموزي در گذشتند. امايك نفراز نفرين افسانه اي فرعون جان سالم به در برد. كسي كه مي بايد بيشاز همه از نفرين بهراسد. او هاوارد كارتر بود كه در مارچ 1939 بر اثر مرگطبيعي در گذشت.


زماني كه تصميم گرفته شد جواهرات فرعون برايشركت در نمايشگاهي در پاريس فرستاده شود، رئيس اداره ي باستان شناسي مصر،محمد ابراهيم خواب ديد كه اگر با اين تصميم موافقت كند با مرگ دردناكيمواجه خواهد شد.


هرچند به سختي با اين تصميم« شركت نكردن درنمايشگاه » مخالفت كرد و حتي در آخرين جلسه اي كه با مقامات مصري داشت برسر اين تصميم باقي بود بعد از اين جلسه با اتمبيل تصادف كرد و ده روز بعددر گذشت.


منبع: کتاب جهان عجایب