امروزه در اکثر ادیان ، مذاهب ، فرهنگها و اقوامبر اهمیت چاکرای آجنا تأکید می‎شود و این اهمیت به دوران ماقبل تاریخبرمی‎گردد . در آن زمان آجنا نقش یک حس گر روحی و معنوی را داشته است .گفته می‎شود که چشم سوم در انسانهای اولیه کارایی داشته است . امروزه درانسانهای قرن جدید نیزشواهدی از عملکرد چشم سوم وجود دارد .

درانسانهای قدیم ، چشم سوم به طور طبیعی فعال بوده و از آن بهره میگرفتند. به عبارت دیگر آجنا در آنها یک ارگان ماورائی فعال بوده که به طورروزمره از آن استفاده میشده است. این در حالی است که در انسان مدرنهزارهی سوم ، آجنا به طور معمول یک ارگان غیر فعال و خاموش است ، و فعالکردن آن مستلزم شناخت و تمرین میباشد.

بنابر نظر برخی از متا فیزیسینها ، بارزترین نمونه توجه به چشم سوم رامی‎توان در بین هندوان مشاهده کرد . آنها حداقل یک بار در روز آداب مذهبیرا انجام می‎دهند ، که قرار دادن یک نقطه از پودر رنگی روی پیشانی ( چشمسوم ) نیز بخشی از آن می‎باشد ، این عمل باعث تحریک و فعال شدن چشم سوممی‎شود . در زنان هندی این علامت بر روی پیشانی نشانه ازدواج می‎باشد ووجه تمایز بین زنان و دختران در جامعه هند است .

درکتابهای مذهب هندو مطالب زیادی دربارهی آجنا نوشته شده است . وقتیمسیحیان کاتولیک در برابر صلیب زانو می‎زنند ، با انگشتان خود علامت صلیبرا بر روی سینه ترسیم می‎کنند که رأس این صلیب همیشه ، پیشانی ( چشم سوم )است . بودائیان احترام خود را نسبت به چاکرای آجنا با قرار دادن یک قطعهجواهر یا زیور گرانبها در مرکز پیشانی مجسمه بودا نشان می‎دهند .

آرایشپیچیده‎ی سربندی که سرخپوستان استفاده می‎کنند از پرهای رنگارنگی تشکیلشده ، که به نواری تزیین شده وصل می‎باشند . آرایش این سربند در اطرافمرکز پیشانی حالت قرینه دارد . افرادی که دارای تواناییهای روحی بیشتریهستند ، سربندهای بزرگتر با آرایش پرزرق و برق‎تر استفاده می‎کنند .

سربندمصریان قدیم در محل پیشانی دارای شکل یک افعی با سری افراشته است . درفرهنگ مصریان ، افعی یک سنبل معنوی است و حضور آن در محل آجنا بر اهمیتاین نقطه تأکید می‎کند . سربندی که برخی از سربازان در زمان جنگ به پیشانیمی‎بندند نیز جای تأمل دارد .

مسلمانان درنمازهای روزانهخود به ازای هر رکعت نماز دو بار سجده می‎کنند و در هنگامسجده ، پیشانی را بر مهر میگذارند و ذکر میگویند . علاوه بر این دراسلام از سجده ( گذاشتن پیشانی بر مهر ) به عنوان نزدیکترین حالت انسانبه خداوند یاد شده است . همچنین از سجده در این دین الهی به کرات بهعنوان صفت مؤمنان یاد شده است . در احوال بزرگان و پیشوایان دین اسلامآمده است که ساعتهای طولانی را به سجده سپری می‎کردند !

سجدهدارای فواید عدیدهفیزیکی و ماورائی است که ما از آن بیخبر و غافل هستیمولی بر اساس شواهد و قرائن موجود به نظر میرسد که یکی از این فواید تحریکآجنا باشد . اگر این گونه باشد ، یک مسلمان حداقل 34 مرتبه در روز ، چشمسوم را تحریک مینماید .

انطباق محل سجده ( پیشانی ) با مکان چشمسوم ( پیشانی ) ، ارتباط هر دو با مسائل ماورائی و معنوی ، بیان « ذکر »در سجده و بیان « مانترا » برای تحریک آجنا ، فشار فیزیکی بر پیشانی بههنگام سجده و اثرات ماساژ و فشار بر پیشانی برای تحریک چشم سوم ، سجده برمهر از جنس خاک و استفاده از خاک ، به عنوان منبع انرژی برای تحریک آجنا ،گذاردن کافور بر پیشانی مرده و استفاده از کافور برای تحریک چشم سوم درمتافیزیک و... همه نشان از ارتباط این دو مقوله ( سجده و چشم سوم ) بایکدیگر دارد