خلسه عالمي است بين ماده و غير ماده . پژوهشگرن متافيزيك مي گويند كه مغزانسان مي تواند امواجي را از خود ساطع كند كه فعل و انفعالات داخل مغز رامي توان از طريق آن فهميد . يا بعضي ها مي توانند امواج مغزي ديگران را ازطريق فكر خود دريافت كرده و فكر آنان را بخوانند. برخي ديگر معتقدند كهچيزي به نام ماده سيال وجود دارد كه واسطه بين روح و جسم است ، در واقع ازطريق آن ، روح به جسم دستور مي دهد .

براي ورود به عالم خلسه شمانياز به روش " تله پاتيك " داريد . اين روش كار چندان پيچيده اي نيست وشما نيز با كمي تمركز مي توانيد به آن دست يابيد . وقتي انسان مي ميرد ويا مي خوابد در واقع روح او از بدن توسط خداوند و بدون اراده خارج مي شود. البته در مورد خواب اين خروج كامل نيست و بعدا دوباره روح هنگام بيداريبازگردانده مي شود . در تله پاتي شما مي توانيد با اراده خود و بطور خودآگاه روح را تا حدي از قفس جسم جدا كنيد و چيزهايي را ببينيد كه در حالتعادي قادر نيستيد ببينيد.(پس بايد نترس و شجاع باشيد) . گام هاي ورود :

1- ابتدا بايد خود را مجاب كنيد كه چنين چيزي ممكن است (لا اقل به امتحانش مي ارزد)

2-شما بايد داراي تمركز فكري بالايي باشيد كه لازمه آن عدم وابستگي به دنياو ماده مي باشد . بنابراين افراد نوجوان و كم سن و سال كه هنوز در بنددنيا و زيبايي هاي آن نيستند راحتتر مي توانند اين كار را انجام دهند .نكته : براي افزايش تمركز شما مي توانيد به مدت چند هفته هر روز سه بارتمرين زير را انجام دهيد . نفس عميق بكشيد و از عدد 50 تا 0 برعكس بشماريد، بدون اينكه تجديد نفس كنيد . در هنگام شمردن سعي كنيد به چيزي فكر نكنيد.

3- در اول شب و در يك اتاق نسبتا تاريك كه داراي هواي نه گرم ونه سرد باشد روي يك بستر نرم دراز بكشيد . در اتاق بغير از شما كسي نباشدو تقريبا صداهاي بيرون نيز مزاحم نباشد . در همان حالت خوابيده به يك نقطهسياه روي سقف خيره شويد و سعي كنيد پلك نزده و نگاهتان از آن نقطه منحرفنشود . در اين لحظه سعي كنيد به چيزي فكر نكنيد . البته اين كار كمي زمانبر خواهد بود و شرط موفقيت مداومت و عدم نااميدي است . براي اين كه مطمئنشويد كه در مسير درستي هستيد ، علايمي در طول مدت كار ظاهر مي شوند .ابتدا شما در نوك انگشتان پا و دستها احساس بي حسي مي كنيد . در اين حالتنگران نباشيد زيرا آنها بطور خود آگاه در حال مردن هستند . و از كنترل روحشما خارج مي شوند ولي بعدا برخواهند گشت . سپس اين بي حسي و بي وزني بهجاهاي ديگر بدن شما سرايت مي كند . سپس چشمهاي شما خسته مي شوند و احساسمي كنيد پلكهايتان سنگين شده و شما تصاوير را مبهم مي بينيد . بعد ازمداومت و عدم نااميدي شما پس از حدود ده دقيقه تا شايد بيش از يك ربع ساعتشما ناگهان احساس خواهيد كرد كه تصاويري را مي بينيد كه متعلق به فضايموجود و اتاق نيست ؛ شما در حال ورود به عالم خلسه هستيد . بعد از اينقسمت را بايد خودتان تعقيب كنيد و من چيزي نمي توانم بگويم .(آن را كه خبرشد خبري باز نيامد !!)

اخطار! ممكن است كسي تمام سعي خود را بكندولي نتواند موفق شود . اينچنين شخصي داراي اختيار وكنترل بر روح خود نيستو بايد خود را با رياضت و دوري از لذتهاي دنيا آماده كند . اما نكتهخطرناك اينجاست كه ممكن است كسي وارد خلسه بشود و در اين كار موفق باشدولي در پايان نتواند دوباره به طور كامل برگردد و كنترل از دستش خارج شود. در اين وضعيت سرنوشت شومي در انتظار اوست . او يا خواهد مرد يا در همانحالت خواب و بيداري مانند افراد ديوانه يا كساني كه به كما مي روند ،خواهد ماند و يا ... ويا توسط عوامل بيگانه تسخير خواهد شد!!