نانو اتومبيل ب ام و، تحقق يك رويا

به نظر ميرسد که داستانهاي علمي - تخيلي به سرعت به واقعيت تبديل ميشوند. آخرين سريهاي اتومبيل Knight Rider از فنآوري نانو استفاده ميکنند. اين فنآوري، رنگها و شکلهاي مختلف را به طور موقت و قابلتغيير در اتومبيل ها ايجاد ميکند.
چندي پيش گروه ب ام و اتومبيل جديد خود به نام «GINA Light Visionary Model» را به نمايش گذاشت.
اين اتومبيل يک پوسته بيروني انعطافپذير داشته و برخي از اجزاي ساختار زيرينِ پوسته مذکور قابل حرکت هستند. خودرو مذکور يک طرح مجسمهاي داشته و از اين حيث کاملاً جديد و منحصر به فرد است. جلو و اطراف اين اتومبيل که داراي در است، يک مجموعه يکپارچه و بدون درز و بدنه آن داراي چهار بخش است.

به اعتقاد مسوولان گروه ب ام و، نکته اساسي در توسعه بازار اتومبيل در آينده، آمادگي براي رويارويي با چالشها و قابليت ارايه راهکارها و گزينههاي جديد است.

براي دستيابي به اين اهداف، گروه طراحي BMW به سمت طراحي GINA رهنمون شدند. در اين طرح حداکثر مقدار ممکن براي نوآوري به کار گرفته شده است.

اين مدل يک گونه نوري از اشکال انتخابي و مدرن اتومبيل است که نمونههايي از تبديلات آينده در آن بهکار گرفته شدهاند.

دانستن اينکه مواد نانويي و فرآيندهاي فنآوري نانو به چه شکلي قادرند تا در پوستههاي انعطافپذير خودرو به کار گرفته شوند يک مبحث مهم است كه هم اکنون گروه طراحي BMW به خوبي به اين موضوع توجه ميکند.

ايسن