بزرگ يكي از نمايشگاههاي بسيار جذاب و ديدني كهاين روزها در دنيا مطرح است نمايشگاه خودروهاي آينده در «توكيوي ژاپن»است. هر ساله ژاپن در نمايشگاه «توكيو موتورشو» از شركتهاي معتبرخودروسازي دنيا براي ارائه آخريندستاوردهاي سازگار با محيطزيست دعوت كردهو اين محصولات را به نمايش ميگذارد. امسال هم اين نمايشگاه با شعار«اتومبيلهاي كوچك براي آينده بزرگ» از 27 اكتبر تا 11 نوامبر در توكيوداير شد. در اين نمايشگاه 520 خودرو و موتورسيكلت جديد از 241 شركتخودروسازي سراسر جهان به نمايش گذاشته شد. شركتهاي خودروسازي زيادي ازقبيل تويوتاسوزوكي، مزدا جنرالموتور، آئودي، فولكس واگن، بيامو و...خودروهاي زيبا با قابليتهاي بسيار ديدني و جذاب را در اين نمايشگاه براياولين بار به عموم عرضه كردند.

خودروهاي ارائه شده در اين نمايشگاهعلاوه بر داشتن ظاهري زيبا و جذاب كه ديدگان مراجعين را خيره ميكند داراياين ويژگي مهم هستند كه محيطزيست را آلوده نميكنند. شركتهاي ژاپنيامسال پيشرو و سرآمد بقيه سازندگان خودرو در جهان هستند از جمله خودروهايجالبي كه در اين نمايشگاه ارائه شد، «پيو2» از طرحهاي ابداعي شركت«نيسان» است. اين اتومبيل بسيار كوچك و داري قدرت مانور بسيار بالاست.
اينخودرو ميتواند روي چرخهاي خود تا 360 درجه حركت كرده و به راننده اينامكان را ميدهد كه به راحتي در فواصل باريك پارك كند. چرخش 360 درجهايچرخها به گونهاي است كه اتومبيل ميتواند با همان سرعت رو به جلو، عقبيا طرفين حركت كند.
نيروي محركه اين خودرو الكتريكي است. از ويژگيهايقابل توجهي كه در اين اتومبيل وجود دارد روباتي است كه روي داشبورد تعبيهشده است. اين روبات ميتواند با راننده صحبت و در پيداكردن جهت او راراهنمايي كند، راننده را به اسم شناخته و به او سلام ميكند، در ترافيك وراهبندان او را سرگرم ميكند، با ديدن حالت خستگي و خوابآلودگي راننده،آژير ميكشد و مانند يك دوست الكتريكي كوچك همواره يار و همدم راننده است.طراح اين خودروي جالب «توبياس ناگل» آلماني است كه مدت سه سال در توكيومركز ژاپن زندگي ميكرده و در مركز طراحي شركت «نيسان» مشغول فعاليت است.گفتني است «ناگل» با دوچرخه به محل كار خود ميرود و صاحب خودروي شخصينيست.

او معتقد است استفاده از خودرو در شهر پرترافيكي چون «توكيو»وقت انسان را هدر ميدهد و از طرفي سبب آلودگي فراوان محيطزيست ميشود.او ميگويد شهرهاي بزرگي چون توكيو نيازمند خودروهاي بسيار كوچك و پيشرفتههستند كه محيطزيست را آلوده نكند و اين همان ويژگي است كه در خودروابداعي او به چشم ميخورد.
يكي ديگر از خودروهاي ديدني اين نمايشگاه كهتوسط شركت «تويوتا» ارائه شده، خودروي تك نفره «اي رئال» است كه در آيندهبراي تردد درون شهري خودروي مناسبي است.
همچنين نيسان «ان.وي.20» نيزيك خودروي بسيار مجهز است كه داخل كابين آن قابليت تبديل شدن به دفتر كارمجهز به سيستمهاي كامپيوتري با تمام امكانات مورد نياز را داراست.
همچنين«نيسان اينتيما» نيز خودرويي با ظاهري بسيار زيباست كه درهاي آن از وسط بهطرفين باز ميشود و امكان سوار شدن فرد به كابين را راحتتر ميكند وصندليهاي گردان دارد كه مطابق جثه فرد، حالت مناسب به خود ميگيرند. ضمناينكه يك تنظيمكننده درجه حرارت دما با حسگرهاي مادون قرمز دارد كه درجهحرارت مطلوب هر يك از سرنشينان را مطابق ميلشان تنظيم ميكند.
در ايننمايشگاه همچنان خودرويي به چشم ميخورد كه توسط شركت «تويوتا» ارائه شدهو بدنه آن از جنس «سيلكون» بسيار نرم ساخته شده كه در صورت تصادف با عابرپياده آسيب چنداني به او نميرساند.