امکان پيگيري مزاحمان سيم کارتهاي اعتباري وجود دارديک وکيل پايه يک دادگستري گفت:براي پيگيري اين موضوع آيين دادرسي کيفري وجود دارد.

برخلافتصور برخي مشترکان فرصت طلب که به زعم خود مي پندارند پيگيري مزاحمت ازطريق سيم کارتهاي اعتباري، امکان پذير نيست؛و به راحتي مي توانند ازهرنقطه اي از کشور براي سايرافراد مزاحمت ايجاد کنند ؛ يک وکيل پايه يکدادگستري گفت:براي پيگيري اين موضوع آيين دادرسي کيفري وجود دارد.
محمد حسين پور ابتهاج افزود : اصول محاکمات جزايي و قوانين شکلي دادرسي دادگاه هاي عمومي،در خصوص ارتکاب اين تخلفات موجود است.
وياظهار داشت: چنانچه شاکي در محل اقامتش، نسبت به مزاحمت هايي خارج از حوزهقضايي خود طرح شکايت کند، داد سرا تحقيقات مقدماتي را آغاز و در صورت لزومبا صدور نيابت هاي قضايي يا در صورت ثبوت با قرار عدم صلاحيت قضايي،تشريفات قانوني لازم را اعمال مي کند .
به گفته اين وکيل دادگستري ،با همه اين اوصاف و با وجودي که زمان طولاني از عمرتلفن همراه در کشور مانمي گذرد، مسئولان بايد براي تدوين آيين نامه ويژه و مدون اين وسيلهارتباطي اقداماتي را انجام دهند.
اين کارشناس حقوقي خاطر نشان کرد:تلفن همراه يک تکنولوژي وارداتي است که در کنار امتيازات ومزاياي گوناگون،مسائل خاص خود را به همراه داشته و نياز است تا قوانين خاصي در اين خصوصدر دادسراهاي ويژه تعريف شود.
وي با اشاره به اين که در ابتدا لازماست که قوانين و مقررات کشور توليد کننده و صادر کننده اين تکنولوژي هايجديد بررسي و مورد مطالعه قرار گيرد؛ادامه داد: سپس مي توانيم با يک نگاهتطبيقي در خصوص تدوين قوانين و مقررات مدون به روز حرکت کنيم .