شنیده می شود فیلمنامه «بزنگاه» با بازنویسی هایاساسی رو به رو شده تا در حد امکان با تغییر و تحولات ساختاری و محتوایی،از بار انتقادها بکاهند.
به گزارش رجانيوز به نقل از شبکه ایران، در حالی که مجموعههایمناسبتی همه ساله بستری تأییدی را برای کارنامه سریال سازی رضاعطارانفراهم میآورد امسال گویی داستان به گونهای دیگر رقم خورده است و درروزهایی که مجموعه «بزنگاه» به پایان یکسوم ابتدایی خود میرسد انتقاداتاز آن نیز سیر صعودی پیدا کرده است.
این انتقادات که در ابتدا صرفاً جنبهای محدود داشت با انتشار نامهانتقادی رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما به سید عزت الله ضرغامی مدیر عاملسازمان صدا و سیما وارد فاز جدیدی شد و تا جایی پیش رفت که زمزمه اعمالتغییرات در متن اوله این سریال به گوش میرسد.
حسین مظفر در نامه خود خطاب به رئیس رسانه ملی مجموعه تلویزیونی«بزنگاه» را که از شبکه سه پخش میشود، دارای اشکال های اساسی دانست واظهار امیدواری کرد برخی پیام های منفی در قسمت های بعدی آن اصلاح شود. ویتکرار الفاظ زشت و ناروا و نمایش تصویری پرخاشگر و غیراخلاقی از روابطافراد خانواده نسبت به یکدیگر و نگاه سمپاتیک به معتاد و حساسیت زدایی وقبح شکنی نسبت به مقوله اعتیاد را از جمله اشکال های اساسی «بزنگاه» ساختهرضا عطاران برشمرد. مظفر از ضرغامی خواست نتیجه بررسی صدا و سیما هر چهسریعتر به شورای نظارت منعکس شود.
دفاع مدیر شبکه سه؛
اما این نامه با واکنش علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه سیما مواجه شدکه در گفتوگو با مهر ضمن دفاع از سریال «بزگاه» اعلام کرد: اعتیادتأثیرات منفی زیادی دارد و ما در «بزنگاه» سعی کردیم معضلات اعتیاد را بهتصویر بکشیم چرا که وظیفه رسانه آگاهی دهی به مردم است. به هر حال فردمعتاد خصوصیاتی داد که باید به گونه ای به آنها می پرداختیم. از سوی دیگربارها موضوع اعتیاد در میزگردها و بحث های کارشناسی مورد بررسی قرارگرفته، ولی زبان نمایش بیشتر بر مخاطبان تأثیر می گذارد، به همین دلیل مازبان طنز را برای این موضوع انتخاب کردیم تا بهتر بتوانیم به این آسیباجتماعی بپردازیم.
دفاع پورمحمدی از سریال ماه رمضانی شبکه سه در حالی صورت گرفت کهپایگاه اطلاعرسانی هیأت اسلامی هنرمندان اعلام کرد: شنیده می شودفیلمنامه «بزنگاه» با بازنویسی های اساسی رو به رو شده و گروه تولید، بهشدت تحت فشار قرار گرفته اند تا در حد امکان با تغییر و تحولات ساختاری ومحتوایی، از بار انتقادها بکاهند.
انتقاد از سریال بزنگاه در حالی صورت می گیرد که اعتیاد به عنوان یکیاز معضلات اساسی جامعه در دو سریال «مأمور بدرقه» شبکه پنج و «روز حسرت»شبکه یک نیز دستمایه قرار گرفته، اما بزنگاه به دلیل تأثیرگذاری بیشتر وحجم مخاطب بیشتر با انتقادهای بیشتری رو به رو شده است.
افزایش انتقادات؛
همچنین همزمان با انتشار این اخبار رسمی و غیررسمی، خبرگزاری جمهوریاسلامی ایران هم به منتقدان پیوست و در گزارشی شدیدالحن با عنوان«بزنگاه تیشهای بر سنتها و روابط عرفی در جامعه» نوشت: پخش چند قسمت ازاین سریال کافی بود که داد از نهاد خیلی ها برآید که از جمله می توان بهشورای نظارت بر صداو سیما و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
ایرنا در گزارش انتقادی خود مینویسد: بزنگاه فارغ از مباحث یادشده،مقوله اعتیاد را در قالب شخصیت «نادر» مطرح و قبح این عمل و تبعات آن درجامعه را به دلیل نوع این شخصیت و کنشها و واکنشهای محیطی از بین برده وبه نوعی خواسته یا ناخواسته آموزش در استفاده از مواد مخدر و در دسترسبودن آن برای کودکان را ترویج می کند.
این گزارش میافزاید: اعتیاد ، زیاده خواهی و طمع ورزی به عنوانپدیده های مذموم ، می تواند خانواده را به عنوان ستون و ارکان جامعه موردتهدید جدی قرار دهد و شیرازه مناسبات فردی و اجتماعی را از هم بپاشد،مجموعه بزنگاه تلاشی در این جهت است که شاید در بیان به دلیل مشکلاتیادشده دچار لکنت و در پاره ای گرفتار افراط شده است.
باوچود این حواشی سریال «بزنگاه» کماکان یکی از پربینندهترینسریالهای ماه مبارک رمضان محسوب میشود که اگرچه قرار گرفتنش در اینجایگاه انتقادات بیشتری را متوجهاش کرده است، اما نباید فراموش کرد که بههمان میزان هم دقت در برطرف کردن انتقادات وارده اهمیت دوچندان پیدا کردهاست.رجا نيوز