بر اساس آخرينآمار به دست آمده بيشترين تعداد پروانه صادر شده در زمينه ISP دراستان فارس و در زمينه ISDP - شركتهايي كه ميتوانند علاوه بر وظيفهاصلي خود و توزيع اينترنت به ISPها به كاربران نهايي نيز خدمات ارايه دهند- به استان تهران مربوط است.


علي ذوالقدريها - مدير کل صدور پروانه سرويسهاي ارتباطي سازمانتنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلبگفت: تا به حال تعداد 570 پروانه ISP و 35 پروانه ISDP در كل كشور صادرشده است. وي گفت: بر اساس آخرين آمار به دست آمده كه تا پايان ماه گذشتهيعني مردادماه سال جاري بود، بيشترين تعداد پروانه صادر شده در زمينه ISPدر استان فارس با 47 پروانه و در استان اصفهان با 46 پروانه و كمترين آندر استان قم بود كه 3 پروانه ISP صادر شده است.

ذوالقدريها ادامه داد: بيشترين تعداد پروانه صادر شده در زمينهISDP مربوط به استان تهران است كه تعداد 8 پروانه صادر شده و مابقيپروانهها در حال صدور است. او با بيان اين كه پيشنهاد سازمان تنظيممقررات و ارتباطات راديويي مبني بر حقالامتياز شركتهاي ISP و ISDP برايدريافت پروانه به هيات وزيران ارسال شده است اظهار كرد: هنوز اين پيشنهاددر هيات وزيران تصويب نشده است، اخيرا نيز نامهاي براي پيگيري اين موضوعبه هيات وزيران ارسال كرديم.

وي همچنين اظهار كرد: به مخابرات استانها نامههايي ارسال كرديم كهشركتهايي كه در اين استانها قرار دارند به تكميل مداركشان اقدام كنندزيرا در صورت تكميل نشدن مدارك ارتباطشان قطع خواهد شد.