رئيس انجمن شرکت‏هاي اينترنتي گفت: هنوز هم مشکلات اينترنت و قطعي‏هاي مکرر ادامه دارد.


مسعود رياضيات در گفت‏وگو با ايلنا يکياز دلايل قطعيهاي اينترنت در کشور را توزيع نامناسب پهناي بينISP و PAPهادانست و اظهار داشت: توزيع پهناي باند بين ISPها در کشور بايد با هزينه کمانجام شود تا اين شرکتها بتوانند در تمام نقاط از پهناي باند با صرفهزينه‏هاي بسيار کم استفاده کنند.

وي در ادامه با اشاره به قطعيهاي مکرر اينترنت و ادامه اين قطعيهادر کشور گفت: کيفيت خط‏هاي اينترنتي ارتباط مستقيم به پهناي باند، رشتهاصلي فيبر نوري و متولي اصلي يعني شرکت زيرساخت دارد. همچنين که در همهکشورهاي جهان تمهيداتي انديشيده شده که در آن پهناي باند را به صورت تنوعبخشي طراحي مي‏کنند که اگر يک نقطه دچار مشکل شد، ترافيک اينترنتي بهنقاط ديگر انتقال يابد.

رياضيات افزود: در واقع در کشورهاي ديگر پهناي باند به صورت LOP و يکحلقه است که اگر يک طرف دچار خرابي شد، طرف ديگر کار ارتباطي را انجام دهدبنابراين اين اطمينان وجود دارد که پهناي باند هميشه در اختيار است وبلافاصله روش‏هاي ديگر جايگزين مي‏شود. وي خاطرنشان کرد: همچنين درکشورهاي توسعه يافته خدمات اينترنتي به عهده چندين کشور است که در صورتقطعي اينترنت همه با هم در صدد رفع آن بر مي‏آيند ولي در ايران اينگونهنيست و تنها يک متولي اصلي (شرکت زيرساخت) دارد که بايد پاسخگوي همهقطعي‏ها باشد.

وي گفت: در زمينه قطعي اينترنتي علاوه بر دو دليلي که گفته شد، دليلسومي هم وجود دارد که مربوط به تجهيزات پشتيباني ISPها است که بايد رضايتمشتريان را جلب کنند. پر واضح است تا زماني هم که براي ISPها صرفه اقتصاديوجود داشته باشد، اين کار را به خوبي انجام مي‏دهند. رياضيات خاطرنشانکرد: با گزارشاتي که ما از کاربران اينترنتي دريافت کرده‏ايم متوجهشده‏ايم که با وجود استفاده آنها از خدمات چندين شرکت ISP باز هم اينقطعي‏ها حتي در سرويس‏هاي خانگي دايال آپ (DIAL UP) وجود داشته و همچنانادامه دارد که اين نشان مي‏دهد که اشکالات مربوط به ارائه خدمات وپشتيباني توسط ISPها نيست.


منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]