ايتنا - به تازگي يكي از بازارهاي معروف سختافزار در تهران شاهد اختلاس چند ميليارد توماني بوده است.

به گزارش ايتنا، گفته ميشود عامل اين كلاهبرداري با اتكا به ارتباط واعتماد پيشين در بازار، اقدام به دريافت اعتبار از فعالان بازار كامپيوتركرده، و با توجه به عدم وجود شفافيت و سازوكار نظارتي و پيشگيري در اينبازار، توانسته حجم اين اعتبار را به چند ده ميليارد ريال برساند.

در مرحله بعد و با گذشت زمان، اين موضوع بتدريج آشكار شده كه البته حامل ضرر و زيان فراوان براي بازار و بازاريان بوده است.
گفته ميشود ترفندهاي رايج مانند اعلام عدم توانايي پرداخت وورشكستگي، مالباختگان را در شرايط سختي قرار داده است كه شوك برگي را بهبازار وارد نموده است.

هنوز از اقدامات احتمالي قضايي خبري به گوش نميرسد، ضمن اين كه ازجزئيات موضوع نيز خبري منتشر نشده است. اما به نظر ميرسد اين موضوع خواهدتوانست از نظر اقتصادي و رواني بر بازار كامپيوتر اثر منفي قابل توجهيبگذارد.

به نظر صاحبنظران، ساختار سنتي و غيرشفاف بازار كامپيوتر(در عين جوانبودن آن)، و عدم وجود هرگونه اهرم نظارتي و آمار و اطلاعات قابل اعتماد وهشدار دهنده، ميتواند عامل اصلي اين اتفاق به شمار رود.
به گزارش ايتنا همچنين هنوز هيچيك از مجامع و نهادهاي فراوان صنفي ومدني مدعي اين حوزه، اقدام و يا اظهار نظري از خود بروز ندادهاند.