از فناورينانو در صنعت غذايي ميتوان به شكلهايمختلفي استفاده كرد. اين كاربردها ميتواند شامل استفاده از فناورينانودر مواد بستهبندي، كشاورزي، فرايندهاي توليد غذا و خود غذا باشد.

ازفناورينانو در صنعت غذايي ميتوان به شكلهاي مختلفي استفاده كرد. اينكاربردها ميتواند شامل استفاده از فناورينانو در مواد بستهبندي،كشاورزي، فرايندهاي توليد غذا و خود غذا باشد. ابزارها يا روشهايفناورينانو که طي كشت، توليد، فرآوري يا بستهبندي غذا استفاده ميشوند؛را نانوغذا (nanofood) مينامند. اين تعريف از نانوغذا را نانوفروم(NanoForum) ارائه داده است.

بستهبندي
امروزه استفاده ازفناورينانو در صنايع بستهبندي غذا امري عادي است. اين بستهبنديها راميتوان به دو دسته مختلف تقسيم نمود: دسته اول بستهبنديهاي فعال كهحاوي موادي با عملكردي خاص هستند (شبيه به بستهبنديهايي كه از وروداكسيژن و فساد غذا جلوگيري ميكنند)؛ اما دسته دوم بستهبنديهاي هوشمنداست كه به تغييرات محيط واكنش نشان ميدهند (مثل شناسايي پاتوژنها). درحال حاضر برخي شركتها در ظروف بستهبندي مقوايي از نانومواد استفادهميکنند. اين نانومواد شامل چسبهايي مبتني بر نانوذرات نشاسته است که ازمنابع تجديدپذير تهيه و جايگزين چسبهاي مبتني بر مواد نفتي مي شوند.همچنين در ظروف بستهبندي مقوايي، نانومواد جايگزين پليوينيل استات(PVA) و پليوينيل الكل ميشوند. از ديگر نمونههاي كاربرد فناورينانودر صنايع بستهبندي ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
استفاده ازبطريهاي پلاستيكي ساخته شده از مواد نانوكامپوزيت و استفاده از لايههايپلاستيكي ضد قارچ و ضدباكتري كه داراي طول عمر بيشتري نيز هستند.

كاربرد در مراحل زراعت
استفادهاز فناورينانو در صنعت كشاورزي، آينده روشني در شكلگيري فرآيندهايكشاورزي و افزايش دقت در اين كار، ترسيم نموده است؛ به عنوان مثالنانوحسگرهاي پراكنده شده در يك مزرعه ميتوانند همه موارد مربوط به آن را،از مواد مقوي و ميزان آب گرفته تا وجود بيماريها، قارچها و آفتهايديگر، اندازهگيري كنند. اين حسگرها ميتوانند براي رساندن مقدار مشخص ودقيقي از يك آفتكش يا كود، با نانوذرات يا نانوكپسولها برهمکنش داشتهباشند. اين كار ميتواند منجر به كاهش هزينه و ميزان پراكندگي اين موادشيميايي در محيطهاي كشاورزي شود. علاوه بر اين موارد، به كمكنانوتراشهها در مزرعهها، ميتوان حيوانات مضر را شناسايي و رديابي كرد واز آنها تصويربرداري نمود. چنين تراشههايي ميتوانند در رساندن ميزانمشخصي از داروهاي واكسيناسيون و مواد درماني ديگر نيز مورد استفاده قرارگيرند.

زراعت براي فناورينانو
از ديگر زمينههاي جذاب كه درفناورينانو مطرح است ميتوان به استفاده از گياهان در توليد مستقيم مواداوليه در صنعت فناورينانو اشاره نمود. به عنوان نمونهاي از اين كاشتذرات ميتوان به توليد نانوذرات طلا به وسيله گياه يونجه اشاره نمود. دراين فرايند، گياه يونجه را در خاك غني شده از طلا رشد مي دهند و بدينترتيب طلا در بافتهاي گياهي رسوب ميكند و بعد از اين مرحله ميتواننانوذرات طلا را از طريق روشهاي مكانيكي از اين گياه جداسازي نمود.فرآوريغذاهااز نانوذرات و نانوكپسولها براي منظورهاي مختلف در مواد خوراكياستفاده ميشود. از كاربردهاي آنها ميتوان به افزايش ماندگاري غذا، تغييرخواص، افزايش ارزش غذايي و تغيير مزه اشاره نمود.
به عنوان مثالامروزه نانوكپسولهاي پر شده از روغن ماهي تونا (يک منبع اسيدهاي چرباُمگا 3) را به برخي از انواع نان اضافه ميكنند. شكست كپسولها در بدن،باعث رها شدن روغن مورد نظر ميشود، اين در حالي است كه هيچ مزهناخوشايندي از اين روغن احساس نميشود.

آينده نانوغذا
در حالحاضر منظور از اصطلاح نانوغذا، غذاهايي نيست كه مستقيماً از روشهايفناورينانو به دست آمدهاند. اما در آينده اتفاقات زيادي رخ خوهد داد.مثلاً ممكن است روزي نانوماشينهايي توليد شود كه توانايي توليد مولكولبه مولكول غذاها را داشته باشند (اما اين كار سالها به طول خواهدانجاميد). اما برخي از پيشرفتهايي كه در آيندهاي نه چندان دور در اينزمينه قابل دستيابي هستند، عبارتند از: توليد بستهبنديهايي كه تواناييبازتاب گرما از يك بستني يخي را داشته و ميتوانند آن را از ذوب شدن در يكمحيط گرم حفظ كنند؛ توليد بستهبنديهايي كه ميتوانند خود را ترميم كنندو بستهبنديهايي که ميتوانند در شرايط خاص، خواصشان را تغيير دهند، بهعنوان مثال بستهبنديهايي كه بتوانند فاسد شدن شير را با تغيير رنگ نشاندهند. مانوئل مارکويز-سانچز، از دانشمندان كرافت فود (kraft foods)،طرحهايي براي نوشيدني مبتني بر فناورينانو ارائه کرده است و در آنها اينايده را مطرح ميكند كه همه افراد يک نوشيدني را بخرند، اما هر کس پس ازخريدن نوشيدني بتواند رنگ، طعم و غلظت آن را تغيير دهد.

منبع:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]