*معادله اول:*انسان = خوردن + خوابیدن + کار کردن + لذت بردن
الاغ = خوردن + خوابیدن بنابراین:

انسان = الاغ + کار کردن + لذت بردن

یا:

انسان – لذت بردن = الاغ + کار کردن

که بدین مفهوم است که انسانی که لذت نمی برد معادل الاغی است که کار می کند

*معادله دوم:*

مرد = خوردن + خوابیدن + پول درآوردن
الاغ = خوردن + خوابیدنبنابراین: مرد = الاغ + پول درآوردن (1)

یا:

مرد – پول درآوردن = الاغ

که بدین مفهوم است که مردیکه نمی تواند پول دربیاورد مثل الاغ است.

*معادله سوم:*

زن = خوردن + خوابیدن + خرج کردن
الاغ = خوردن + خوابیدن

لذا:
زن = الاغ + خرج کردن (2)

یا:
زن – خرج کردن = الاغ

به بیان دیگر زنی که نتواند خرج کند الاغ است*نتیجه: * از معادله 2 و 3 نتیجه می شود که:

مردی که نمی تواند پول در بیاورد مساوی زنی است که نمی تواند خرج کند.
بنابراین مردان با پول در آوردن اجازه نمی دهند تا زنان الاغ شوند و همینطور
زنانی که پول خرج می کنند نمی گذارند مردانشان الاغ شوند.

به علاوه از نتایج (1) و (2) در معادلات دو و سه خواهیم داشت:

مرد + زن = الاغ + پول در آوردن + الاغ + خرج کردن

و یا :مرد + زن+ پول در آوردن + خرج کردن = الاغ * 2


که بدین مفهوم است که مرد و زن با هم اگرررررر بتونن پول در بیارن که خرجکنن ، میتونن مثل دو تا الاغ در کمال خوشی زندگی میکنند ؟؟؟؟

————————————————————–

این متن تنها جنبه ای طنز آمیز دارد , امیدوارم به کسی برنخورده باشد ….