فارس- كميسيون فدرال ارتباطات آمريكا موسوم به FCCبه شبكه هاي تلويزيوني اين كشور هشدار داد تنها 7 ماه ديگر براي كنارگذشتن فناوري آنالوگ و پخش برنامه هاي تلويزيوني با فناوري ديجيتال فرصتدارند.
از تاريخ 17 فوريه سال 2009 تمامي فرستنده هاي تلويزيوني درآمريكا موظفند سيگنال هاي خود را از طريق فناوري ديجيتال براي بينندگانارسال كنند. براي استفاده از اين سيگنال ها بايد از تلويزيون هاي جديدياستفاده كرد كه با فناوري مذكور سازگار باشند.
فناوري ديجيتال كيفيتدريافت تصاوير و پوشش شبكه هاي تلويزيوني را ارتقا مي بخشد و همگراييفناوري هاي تلويزيوني با پديده هاي نويني همچون اينترنت و ديگر شبكه هايرايانه اي را تسهيل مي كند.
FCC براي كسب اطمينان از صحت عملكرد شبكههاي تلويزيوني آمريكا در اين زمينه نمايندگاني را به بيش از 80 شهر اينكشور اعزام مي كند و با هرگونه تخلف برخورد خواهد كرد.
دولت آمريكابراي كمك به مردم براي خريد تلويزيون هاي جديد ديجيتال بودجه اي بالغ بر1.5 ميليارد دلار را در چند سال اخير هزينه كرده است. اتحاديه اروپا نيزبرنامه هاي مشابهي را به منظور ديجيتالي كردن پخش برنامه هاي تلويزيوني دردست اجرا دارد.