بيست و شش سال پيش در چنين روزي نخستين لوح فشرده(سيدي) در يكي از كارخانههاي فيليپس آلمان پا به عرصه ذخيره اطلاعاتگذاشت و انقلابي را در عرصه موسيقي جهان ايجاد كرد.

به گزارشبيبيسي، از ‪ ۱۷‬اوت ‪ ۱۹۸۲‬تاكنون بيش از ‪ ۲۰۰‬ميليارد سيدي در سراسرجهان به فروش رسيده و برغم پيشرفت و استفاده روزافزون از داون لودهايديجيتالي، هنوز شكل مسلط در عرصه ذخيره اطلاعات و موسيقي است.

سيديبطور مشترك توسط شركت فيليپيس آلمان و سوني ژاپن توليد و به يكي ازشيوههاي اصلي ذخيرهسازي اطلاعات براي كاربران رايانه تبديل شد.

ايندو شركت ساخت سيدي را در سال ‪ ۱۹۷۹‬آغاز كردند و هدف خود را ساخت ديسكيتعيين كردند كه بتواند يك ساعت فايل صوتي را ذخيره كند. اما اين ظرفيتبراي ذخيرهسازي اجراي كامل سمفوني شماره ‪ ۹‬بتهوون به ‪۷۴‬ دقيقه افزايشيافت.

نخستين سي ديها كه عمدتا شامل فايلهاي موسيقيهاي كلاسيك بودند، در نوامبر ‪ ۱۹۸۲‬به معرض فروش گذاشته شدند.

طي ‪ ۱۰‬سال گذشته فروش سيدي روبه كاهش داشته اما فروش داونلودهاي ديجيتالي، به سرعت افزايش يافته است.

براساس اعلام فدراسيون بينالمللي صنعت فونوگرافي (‪ ،(IFPI‬تا سال ‪،۲۰۲۰‬يك چهارم فروش موسيقي جهاني از طريق ديجيتالي انجام خواهد شد.


منبع:ایرنا