نگاهي به شبكهي «سي.سي.تي. وي» چـين
تلويزيوني دولتي با نفوذ بينالمللي

شبكه تلويزيوني «تلويزيون مركزي چين» (cctv)، بزرگترين اپراتور تلويزيوني در جمهوري خلق چين محسوب ميشود.

«شبكهتلويزيوني مركزي چين» در دوم دسامبر سال 1958 ميلادي با نام تلويزيون پكن(Biging television) به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز كرد. (پخش آزمايشيبرنامههاي اين شبكه از اول ماه دي سال 1958 آغاز شده بود) در تاريخ اولماه مي سال 1978 ميلادي نام اين شبكه به «تلويزيون مركزي چين» (chinacentral television) تغيير نام داد.


***

در اواخر1980 ميلادي، همانند ديگر شبكههاي تلويزيوني چين، "cctv" نيز تنها يكشبكه تلويزيوني داشت. اين شبكه پخش برنامههاي خود را هر روز عصر آغازميكرد و نيمه شب به پايان ميبرد. در طول فصلهاي تابستان و زمستان نيزبه ندرت برنامههايي را براي دانشآموزان و دانشجويان به روي آنتن ميبرد.اما امروز "cctv" شانزده شبكه تلويزيوني ملي (كه اكثرا به صورت بيست وچهار ساعته به پخش برنامه ميپردازند)، يك شبكه تلويزيوني با وضوح تصويربالا (HDTV)، و سه شبكه بينالمللي به زبانهاي اسپانيايي، فرانسه وانگليسي در اختيار دارد.

موسسه CCTV، زير مجموعهاي از دولت چينو اداره راديو و تلويزيون و فيلم چين (SARFT) محسوب ميشود و به هميل دليلمستقل از دولت جمهوري خلق چين عمل نميكند و در ارائه اخبار و برنامههايخود اغلب تابع سياستهاي دولت چين است.

البته مانند بسياري ديگراز رسانههاي چين، بودجه دولتي CCTV در دهه 1990 ميلادي كاهش يافت. همينكاهش بودجه سبب شد كه مسؤولان اين شبكه نياز به جذب مخاطب و به تبع آن جذبآگهي بازرگاني را به خوبي درك كرده و ساخت و پخش برنامههاي مطابق سليقهعمومي مردم را در دستور كار خود قرار دهند.

نفوذ شبكه CCTV درچين به حدي است كه ايستگاههاي تلويزيوني كوچكتر، اغلب در قالب گروههايرسانهاي بزرگ، درصدد رقابت با اين شبكه تلويزيوني بر ميآيند.


پخش در خارج از چين:

درخارج از كشور چين علاوه بر سه شبكه بينالمللي (CCTV) كه به زبانهايانگليسي، اسپانيايي و فرانسوي به پخش برنامهها ميپردازند، برنامههايشبكههاي تلويزيوني "CCTV4" نيز به زبان چيني در سرتاسر جهان از طريقماهواره قابل دسترسي است.

گفتني است شبكهي تلويزيوني "CCTV 9"به زبان انگليسي در ايالات متحده آمريكا به صورت شبكهاي كابلي نيز قابلدسترسي است. اين شبكه همچنين در انگلستان نيز به صورت شبكهاي كابلي باهمكاري شبكه "اسكاي ديجيتال" (Sky Digital) به پخش برنامه ميپردازد.

همچنينبرنامههاي سه شبكه "CCTV 1"، "CCTV 3" (شبكه هنر CCTV) و شبكه "CCTV 6"(شبكه اختصاصي فيلم و سريال) در كانادا به صورت شبكههايي كابلي برايعلاقهمندان به نمايش در ميآيد.