كالسئولاريا؛ گل كفشك
کفشک از خانواده اسكرونولارياسه و زادگاه اصلى آن شيلى است. داراى گل‏هاى زرد، سفيد، قرمز و نارنجى كيسه‏اى شكل درشت و نرمى است كه نقطه‏هاى قرمز، نارنجى و قهوه‏اى روى آن پراكنده است و برگ‏هاى نرم و لطيف و پرزهاى نرمى سطح آن را پوشانده است.

پرورش اين گل در شرايط معمولى بسيار مشكل است و چنانچه گلدان گل‏دار آن خريدارى شود، بايد در شرايط مناسب، در محل پر نور آپارتمان و در هواى خنك و مرطوب بين 17ـ15 درجه نگهدارى شود و مدت يك ماه دوام يابد.

اطراف آن را بايد گياهان برگى و بشقاب اسفنج مرطوب قرار داد و به هيچ وجه روى گلدان آب پاشيده نشود.

بعد از اتمام گل، ديگر قابل استفاده نيست و تكثير آن به وسيله بذر در ارديبهشت در گلخانه سرد در ماسه شسته نرم با پودر برگ پوسيده است كه پس از چهار برگه شدن به گلدان استكانى منتقل مى‏كنند و تا سال بعد كه گل مى‏دهد، به گلدان‏هاى بزرگتر نيز انتقال مى‏دهند