پير فضا بازنشسته شد!
درنخستين روز هاي ماه آوريل سال 2008 در بندر «روتردام»،شاتل بازنشستهي«بوران»(BURAN)توسط يك تريلراكتروس مرسدس بنزSLT4160كه مي تواند قطعاتصنعتي تا حداكثر500تن را حمل كند به موزه«اتوتكنيك اسپير»در حومه يفرانكفورت انتقال داده شد تا در كنار يكي از مجموعه هاي بزرگ صنعتي بهنمايش درآيد.«بوران»كه در زبان روسي به معناي طوفان برفي است از رودخانه يراين گذر كرد كه پس از عبور از كلن به فرانكفورت رسيد.
دركل اكتروس بههمراه كشنده اش داراي 11 اكسل است و توانمندي حمل فضاپيماي بوران70تني راداراست كه 48 متر نيز طول دارد.در هر حال اين غول عظيم الجثه مسيري3كيلومتري را بر روي زمين طي نمود و در حضور پانزده هزار بيننده بهفرانكفورت رفت.
اما جالب است در خصوص شاتل بوران بدانيد كه با شمارهسريال11F35K1 در سال1988از سوي اتحاد جماهير شوروي ساخته شد امادر سال1993پروژه ي آن منتفي گرديد.
اين شاتل توسط هواپيماي آنتونوفAN-225كهاز آن به عنوان يكي از غول پيكرترين هواپيماهاي باري-مسافري با6موتور يادمي شود به آسمان رفت.
«بوران»نخستين پرواز خود رادر 15نوامبر1988انجامداد و206دقيقه در جو زمين قرار گرفته و سپس به پايگاه بايكانور قزاقستانباز گشت و در وزش باد با سرعت 17 كيلومتر برثانيه به زمين نشست.در 12ميسال2002اين شاتل كهنه،به دليل عدم وجود و نگهداري،منفجر شد و 8كارگر را ازبين برد و بوستر اصلي آن نيز از كار افتاد وبراي هميشه بازنشسته شد.