نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: مختصري درباره ي نجوم

 1. #1
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  مختصري درباره ي نجوم

  مختصري درباره ي نجوم

  کلمه ی نجوم از دو واژه ی یونانی، آسترون بهمعنای ستاره و نوموس به معنا ی قانون گرفته شده است.Astronomy : Astron +Nomos علم نجوم در واقع مطالعه ی حرکات، ساختار، تکامل و سرنوشت اجرامآسمانی است. علم نجوم در مسیر تحول خود به کشف بسیاری از قوانین حاکم براجرام آسمانی نائل آمده است، ولی باید گفت که کار تحقیق و پژوهش در اینباره هرگز پایان پذیر نیست. زیرا با پیشرفت تکنولوژی، در هر زمان به اسرارتازه ای از جهان آفرینش دست می یابیم.علم نجوم پاسخ به سوالات و چراهایآدمی درباره ی جهان آفرینش و ماهیت آن است. از دیدگاه دیگر علم نجوم عبارتاست از مطالعهی تکامل طبیعی و مادی اجرام و اجسام آسمانی، در هر زمان ومکان معین. به این ترتیب نجوم با مباحث نظری و فلسفی پیوند بسیار نزدیکیپیدا می کند. تقسیمات علم نجوم : 1. هیئت و نجوم Astronomyبه طور کلیدرباره ی حرکت اجرام آسمانی بحث می کند. 2. اخترفیزیک Astrophysicsدربارهی ساختار، خواص فیزیکی، ترکیب شیمیایی و تحولات درونی ستارگان بحث می کندو به مطالعه ی حرکات ظاهری و حقیقی ستارگان و تعیین مواضع آن ها نیز میپردازد. این بخش خود شامل دو قسمت است: الف) اخترفیزیک کاربردی Appliedastrophysics عمدتا به طراحی ابزار و وسایل نجومی می پردازد و مطالعه یکاربردی روش های اخترشناسی مورد نظر است. ب) اختر فیزیک نظری Theoreticalastrophysics به کمک قوانین فیزیک، پدیده های نجومی را توضیح داده و تبیینمی نماید.
  3. طالع بینی Astrology به کمک حرکت و مواضع اجرام آسمانیبه پیشگویی می پردازد و به طالع بینی علمی و غیر علمی تقسیم می شود که درطالع بینی علمی تمام پیش گویی ها منطبق بر موازین علمی است. 4.کیهانشناسی Cosmologyاین رشته قوانین عمومی تکامل طبیعی و مادی جهان وساختار آن را بررسی می کند. به عبارت دیگر، جهان هستی را به طور کلی درنظر می گیرد و به مطالعه ی آن می پردازد. دو موضوع مهم مورد مطالعه یکیهانشناسی، بررسی وضع کهکشان ها، نواختران و مساله ی اساسی انبساط جهاناست. 5. کیهان زایی Cosmogonyدرباره ی چگونگی پیدایش و منشا کیهان بحث میکند. مسایل مربوط به پیدایش، تحول و تکوین عالم، در قلمرو مطالعات کیهانزایی است.

  تاریخ نجوم را میتوان به 3 دوره تقسیم کرد : دورهزمینـمرکزی، دوره کهکشانی، دوره کیهانی. آغاز دوره اول در تاریخ باستاناست و پایان آن در قرن شانزدهم. دوره دوم از قرن هفدهم شروع شد و تا قرننوزدهم طول کشید. دوره سوم در قرن حاضر آغاز شد و هنوز ادامه دارد.1. دورهزمین-مرکزینظریات این دوره معطوف به رابطه واقعی یا فرضی رویدادهایآسمانی با حوادث زمینی بود. آنها به جستجوی آسمان به خاطر یافتننشانههایی از وقایع سعد و نحس میپرداختند. اولین اقدامات جدی برای توصیفحرکت منظومهی شمسی را یونانیها انجام دادند. بطلمیوس نظریه زمین مرکزی(یا بطلمیوسی) را برای منظومهی شمسی مطرح کرد که در آن، زمین در مرکزمنظومه ساکن است و خورشید، ماه و ستارگان، حول آن دوران میکنند.
  اینمطلب نباید شگفتانگیز جلوه کند زیرا زمین به نظر ما یک جسم بسیار بااهمیت است. حتی امروزه در آموزش اخترشناسی در دریانوردی، از چارچوبِ مرجعزمین مرکزی استفاده میکنیم و در مکالمهی معمولی اصطلاحاتی چون «طلوعخورشید» را به کار میبریم که اشاره به چنین چارچوبِ مرجعی است.مدارهایدایرهای ساده نمیتوانند حرکتهای پیچیدهی سیارات را توجیه کنند، درنتیجه بطلمیوس مفهوم افلاک تدویر را به کار برد. در این مدل هر سیارهایبه دور نقطهای در حال دوران است که این نقطه نیز در مداری دایرهای شکلبه دور زمین میگردد.
  او همچنین مجبور شد به آرایشهای هندسی دیگریهم متوسل شود، اما در هر یک از این افلاک نیز دایره نقش خود را به عنوانشکل اصلی حرکت سیارات حفظ میکرد.
  امروزه ما میدانیم که دایره درحرکت سیارات شکل اصلی نیست. بلکه بیضی شکل اصلی حرکت است و خورشید در یکیاز کانونهای بیضی قرار دارد.با وجود اینکه نظریه بطلمیوس درست نبود؛ ولیکشفهای برجستهای در این دوران صورت پذیرفت. گاهشماری با دقت زیاد رشدکرد. دایرهالبروج ـ مسیر ظاهری خورشید از میان ستارگان ـ به دقت تمامتعریف شد. خسوف و کسوف تعیین گردید و حتی در قرن دوم پیش از میلاد به حرکتمحور زمین پی برده شد. 2. دوره کهکشانیمیتوان گفت که نجوم جدید با ایندوره آغاز میگردد. در قرن شانزدهم میلادی کوپرنیک یک طرح خورشیدمرکزی(کوپرنیکی) پیشنهاد کرد که در آن خورشید در مرکز منظومهی شمسی قرار داردو زمین مانند یکی از سیّار اتش حول آن حرکت میکند. اغلب تصور میشود کهطرح کوپرنیک آن چنان سادهتر از طرح بطلمیوس است که باید از همان ابتداپذیرفته میشد. این تصور درست نیست. کوپرنیک به تقدس دایرهای معتقد بودو او نیز به اندازهی بطلمیوس از افلاک تدویر و طرحهای دیگر استفاده کرد.با این حال قرار دادن خورشید در مرکز اجرام، تعریف بسیار سادهتر و توضیحبسیار طبیعیتر در مورد برخی خصوصیات حرکت سیارهای ارائه داد. مهمتر ازهمه، او شالودهی محکمی بنیان نهاد که دیدگاههای جدید ما در بارهیمنظومهی شمسی بر روی آن استوار است.بحث و جدل دربارهی این دو نظریه،اخترشناسان را بر آن داشت که اطلاعات رصدی دقیقتری به دست آورند. ایناطلاعات را تیکو براهه آخرین اخترشناس بزرگی که مشاهدات خود را بدوناستفاده از تلسکوپ انجام میداد، جمعآوری کرده است. یوهان کپلر که دستیاربراهه بود، مدت بیست سال وقت صرف کرد تا توانست اطلاعات جمعآوری شده توسطبراهه را تحلیل و تعبیر کند و به قوانینی در زمینه حرکت سیارات دستیافت.معرفی تلسکوپ به نجوم توسط گاليله، نشانه مرحله مهمی در تکامل علمنجوم به شمار میرود. همانطور که اختراع بعدی طیفنما نیز چنین بود. ایندو وسیله مکمل یکدیگر بودند. تلسکوپ، رویت ستارگان را با وضو حی بیشترممکن میسازد، طیفنما نور ستارگان را تجزیه میکند و اطلاعاتی دربارهستارگان در اختیار ما میگذارد. اطلاعات رصدی نیاز به تطبیق با قوانینیداشتند تا به پیشرفت علم نجوم منتهی شوند. یو هانس کپلر با کشف قوانینحرکت سیارات و نیوتن با کشف قانون گرانش عمومی، در این راه گام بزرگیبرداشتند.به طور خلاصه در این دوره، چهار تحول بزرگ رخ داده است :1ـکوپرنیک خاطر نشان کرد که خورشید در مرکز منظومهی شمسی قرار دارد، نهزمین. به زبان امروزی، او چارچوب مرجعی (خورشید) در اختیار ما قرار دادهکه از چارچوب مرجعی که قبلاً برای بیان حرکتهای منظومهی شمسی به کارمیرفت (زمین) خیلی مناسبتر است.
  این چارچوب مرجع، که نسبت بهخورشید ثابت است و با آن نمیچرخد، از جمله برتریهای سیستم کوپرنیکی است؛زیرا چارچوب مرجعی که به زمین در حال دوران (که ما بر روی آن زندگیمیکنیم) متصل است، نمیتواند برای مسائل مربوط به حرکت سیارات به کاررود.
  2ـ براهه حرکت سیارات را آن طور که از زمین دیده میشدند،دقیقاً اندازه گرفت و اطلاعات رصدی لازم را برای پیشرفتهای بعدی فراهمکرد.3ـ کپلر با مطالعهی دادههای براهه، سه قانون تجربی ساده را برایحرکت سیارات به دست آورد و با قبول چارچوب مرجع کوپرنیکی حرکت سیارات رابه شکل سادهای نمایش داد.
  4ـ نیوتن صورت کلی قوانین حرکت دستگاههایمکانیکی، از جمله قانون نیروی خاصی که بر حرکت سیارات حاکم است و قانونگرانش جهانی نامیده میشود را کشف کرد.
  دوره کیهانیدر این دوره آشکارشد که کهکشان ستارگانی که خورشید ما به آن تعلق دارد فقط یکی ازکهکشانهای بسیاری است که برخی بزرگتر و برخی کوچکتر از کهکشان ماهستند. بخش زیادی از تحقیقات نجومی نیم قرن اخیر به این کوشش اختصاص داشتهاست که تصویری کامل از جهان به دست آوریم. تلسکوپهای نوری بزرگتر و نیزتلسکوپهای رادیویی عظیم برای کمک به این تحقیقات ساخته شدهاند. نابغهبزرگی که در ذهن عامه مردم بیش از همه با این دوره ارتباط داده میشود،دکتر آلبرت انیشتین است. هرچند که او در درجه اول، یک فیزیکدان وریاضیدان بود، کیهانشناسی و اخترفیزیک به نظریه نسبیت او متکی هستند. مادر این دوره نجومی زندگی میکنیم و تا پایان آن راه درازی در پیش است

 2. #2
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: مختصري درباره ي نجوم

  ستاره شناسي دانش يگانه ي كيهان

  شاید بتوان ستاره شناسی را کهن ترین و به نوعی فراموش شده ترین موضوع زندگی بشر نامید . حتی اگر تا دورترین زمان ها در تاریخ بشر به گذشته برگردیم ، می توانیم ردپایی از ستاره شناسی ببینیم .

  در بقاياي تمدن سومري كتيبه هايي مربوط به ستاره شناسي يافت شده است كه قدمت آنها به 25000 سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد . در بقاياي سنگي كتيبه هاي يافت شده ، تصاويري از گردش ماه به دور زمين وجود دارد . استادان ماوراءالطبيعه سومري خيلي زود دريافتند هر اتفاقي كه براي انسان رخ مي دهد يه نوعي به به ستارگان ارتباط دارد و در و.اقع ستارگان منشاء همه اتفاقات هستند . در سال 1920 يك دانشمند روسي بنام چيجفسكي مطالعات كاملي در اين خصوص انجام داد و متوجه شد هر يازده سال يكبار انفجارهاي عظيمي در خورشيد رخ مي دهد .


  او با بررسي يك دوره هفتصد ساله دريافت ، هميشه همزمان با پديده انفجار خورشيدي يك جنگ ، اغتشاش و يا نابساماني در كره زمين اتفاق مي افتد . محاسبات و مشاهدات او كه يك دوره هفتصد ساله را پوشش مي داد ، آنقدر علمي و دقيق بود كه رد كردن نظريه او را دشوار ساخته بود . در واقع خورشيد يك ارگانيسم زنده ، پويا و آتشين است . حالات خورشيد هر لحظه تغيير مي كند و زماني كه اندكي تغيير در حالات خورشيد به وجود آيد ، زمين نيز تحت تاثير قرار مي گيرد . بعدها يك فيزيكدان سويسي بنام پاراسلوس با مطالعات بيشتري در اين زمينه به كشف جديدي نايل آمد . او كشف كرد انسان زماني بيمار مي شود كه هماهنگي بين او و چيدماني از ستارگان كه در زمان تولدش وجود داشته است از بين برود . قبل از پاراسلوس ، فيثاغورث اصل ارزشمند توازن سياره اي را مطرح كرده بود .
  او معتقد بود كه هر ستاره يا سياره اي از طريق حركت و جابجايي در فضا ارتعاشات منحصر به فردي را توليد مي كند . مجموع ارتعاشات اجرام آسماني يك توازن موسيقيايي توليد مي كند كه توازن كيهاني ناميده مي شود . در سال 1950 گئورگي گياردي دانش جديدي بنام شيمي كيهاني را به وجود آورد . او پس از انجام آزمايشات متعدد به روش علمي اثبات كرد كل جهان يك وحدت بنيادين و يك جسم يكپارچه است . يعني هيچيك از اعضاء آن از هم منفك نيستند و به يكديگر متصلل هستند . پس اگر قسمتي از اين جسم دستخوش تغيير گردد كل جسم مرتعش مي شود و همه بخش هاي آن تحت تاثير قرار مي گيرند . پس با به وجود آمدن تغيير در هر ستاره اي ، در هر فاصله از زمين كه باشد ، ضربان ما دچار تغيير خواهد شد . وقتي خورشيد در شرايط و موقعيت خاصي قرار مي گيرد گردش خون ما نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت . دكتر تاماتوي از ژاپن هم كشف كرد كه شدت طوفان هاي اتمي خورشيد بر ضخامت گلبولهاي خون به خصوص در آقايان تاثيرات فراوان دارد . فرانك براون ، متفكر آمريكايي نيز مي گويد : در لحظه تولد يك انسان ستارگان بسياري در حال طلوع و غروب كردن هستند .
  مجمع الكواكبي در حال صعود و مجمع الكواكبي در حال فرود هستند و انسان در چيدماني مشخص از ستارگان به دنيا مي آيد . از تحقيقات هاي صورت گرفته نتيجه مهمي حاصل مي شود ( با در نظر گرفتن اينكه كل حيات تحت تاثير چيدمان ستارگان قرار دارند ، با كمي مطالعه عميق تر مي توان دريافت كه هر انساني نيز تحت تاثير ستارگان است ) در زمينه تاثير چيدمان ستارگان بر حيات انسان مطالعات زيادي انجام شده است . به عنوان مثال مي دانيم كه اقيانوس ها تحت تاثير حالات ماه قرار مي گيرند . حال اگر در نظر داشته باشيم كه نسبت آب و نمك موجود در اقيانوس ها دقيقاً مشابه نسبت آب و نمك بدن انسان است آنگاه نتيجه خواهيم گرفت كه آب بدن انسان نيز همانند اقيانوس ها تحت تاثير نيروي ماه قرار مي گيرد . همچنين تحقيقات نشان مي دهد كه با نزديك شدن ماه به حالت بدر ( ماه كامل ) ميزان جنون و ديوانگي نيز در دنيا افزايش مي يابد . پروفسور براون تحقيق جالبي را انجام داده است . او نمودار تولد بسياري از نظاميان ، پزشكان و متخصصين مشهور را جمع آوري كرده و با بررسي اين نمودارها متوجه شد افرادي كه تخصص هاي يكساني دارند اكثراً تحت چيدمان مشابهي از ستارگان متولد شده اند .
  به عنوان مثال دريافت ، سياره مريخ تاثير ز يادي بر زندگي نظاميان مشهور داشته است . از گذشته تا امروز عده اي ستاره شناسي را خرافات و اعتقاد كوركورانه به حساب مي آورند . اما واقعيت اين است كه ستاره شناسي كاملاً علمي است . البته علم به معناي بررسي و تحقيق و رابطه بين علت و معلول . در ستاره شناسي گفته مي شود هيچ اتفاقي در روي كره زمين بدون علت نيست حتي اگر ما از علت آن آگاه نباشيم . به طور كلي مي توان گفت ستاره شناسي تلاش براي كاوش در آينده به روش هاي مختلف است . يكي از متداول ترين روش ها ، مطالعه چگونگي تاثيرگذاري اجرام آسماني بر انسان است . يكي از ايده هاي جالب ستاره شناسي اين است كه ما نيز بر اجرام سماوي اثر مي گذاريم زيرا اثر گذاري يك رابطه دوطرفه است از ديدگاه علمي بايد دانست كه تمامي خانواده خورشيدي از خورشيد متولد شده اند ماه ، مريخ ، مشتري ، زمين و ديگر اجرام منظومه شمسي همگي اندامهاي خورشيد هستند . انسان نيز از اندام هاي زمين است و زمين از اندام هاي خورشيد . همه چيزهايي كه از منبع واحدي متولد مي شوند داراي درونيات مشتركي هستند .
  پس هر اتفاقي كه در خورشيد روي مي دهد ، ارتعاشي در سلول هاي ما ايجاد خواهد كرد زيرا سلول هاي ما نيز از خورشيد متولد شده اند . علم ستاره شناسي همواره بر روي اين احتمال كه وقوع هر اتفاقي در هستي بر روي انسان تاثير مي گذارد ، تحقيق كرده است . در اين تحقيقات مشخص شده است كه علاوه بردوره يازده ساله طوفان هاي خورشيدي يك دوره 90 ساله نيز در حيات خورشيد وجود دارد . دوره جواني خورشيد 45 سال طول مي كشد و پس از آن دوره پيري خورشيد آغاز مي شود كه 45 سال به طول مي انجامد . در دوران جواني ، اثر خورشيد به حداكثر خود مي رسد و در مدت پيري انرژي خورشيد رو به افول مي رود . پس از گذشت 90 سال خورشيد پير شده و دوباره شروع به جوان شدن مي كند . كودكاني كه در 45 سال اول متولد مي شوند از سلامتي كامل برخوردار هستند اما كودكاني كه در 45 سال دوم به دنيا مي آيند داراي مشكلات فراواني هستند . در 45 سال دوم ميزان زلزله افزايش ميابد . وقتي چرخه 90 ساله خورشيد به پايان مي رسد حركت وضعي زمين نيز دچار اختلال مي گردد . آگاهي يا تشخيص ما ، ملاكي براي وجود يا عدم وجود هيچ چيز نيست . حوزه هاي مختلف انرژي در اطراف وجود دارند كه دائماً بر زندگي ما اثر مي گذارند . انسان به محض تولد در معرض اين اثرات قرار مي گيرد . امروزه دانشمندان معتقدند هر جرم آسماني تشعشع راديواكتيو منحصر به فرد خود را دارد . امواجي كه سياره زهره از خود ساطع ميكند آرام و ساكن هستند در حالي كه ماه امواج متفاوتي را از خود ساطع مي كند . امواجي كه از سياره مشتري به ما مي رسند متفاوت از امواجي هستند كه از خورشيد به ما مي رسند . اين تفاوت به خاطر اختلاف تركيبات گازي لايه هاي تشكيل دهنده هر جسم است . در زمان تولد يك كودك تمام مجمع الكواكب ، ستارگان و كهكشانهاي ديگر كه در افق زمين در حال گردش هستند در ذهن كودك ثبت مي شوند . شرايط كيهاني موجود در لحظه تولد ، با تمام ضعف ها ، قوتها و توانايي هايش بر كل زندگي انسان اثر مي گذارد . ستاره شناسي را ميتوان به سه بخش تقسيم نمود .
  بخش اول هسته و جوهره آن است كه غير قابل تغيير است و پس از شناختن آن فقط بايد با آن همراه بود . بخش دوم لايه مياني است و فرد مي تواند آن را تغيير دهد اين بخش نيمه ضروري ستاره شناسي است و اگر آگاهي هاي لازم را داشته باشيم مي توان آن را تغيير داد . و بخش سوم لايه بيروني و غير ضروري آن است . هرچند همه مردم بيشتر كنجكاوي را نسبت به اين بخش دارند . اگر آگاه نباشيم آنچه بايد اتفاق بيافتد ، اتفاق خواهد افتاد . اگر دانش و آگاهي وجود داشته باشد ، آنگاه راه هاي مختلفي براي ايجاد تغيير وجود دارد . هدف نهايي ستاره شناسي پرداختن به ضروريات و بنيان ها است . معنا و جوهره ستاره شناسي يكي بودن با هستي است . ما نه تنها جزئي از ين عالم هستيم بلكه در تمامي اتفاقات و شرايط به وجود آمده مشاركت داريم . اگر بتوانيم ضروريات را از غير ضروريات جدا كنيم ، علم ستاره شناسي ابزار مناسبي در دستان ما خواهد بود

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ بهمن ۸۸, ۲۱:۲۲
 2. تهران در تصرف موشها!!!
  توسط hrg1356 در انجمن پیرامون محیط زیست
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۳ آذر ۸۸, ۰۹:۱۸
 3. طرح تحول اقتصادی به ضرر اقتصاد و مستضعفین است/می توانیم پرون
  توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۴ خرداد ۸۸, ۲۲:۰۵
 4. دبی با بحران اقتصادی روبرو شد
  توسط hamid192 در انجمن اقتصاد
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۶ آذر ۸۷, ۲۰:۱۴
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۷ آبان ۸۷, ۰۸:۵۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •