براي سلامت خود، موسيقي گوش دهيم
روزانه چند ساعت براي شنيدن موسيقي وقت ميگذاريد؟ آيا تاكنون سعي كردهايد با موسيقي آرامش خود را به دست آوريد؟ آيا براي كاهش استرس و نگراني از موسيقي كمك گرفتهايد؟
تاريخچه استفاده از موسيقي در درمان، با تاريخچه تمدن بشر همسن است. انسانها از آغاز تاريخ به جنبه مهم سلامت و درمان موسيقي پي بردند و امروز از موسيقي علاوه بر تقويت نيروي ذهن، ايجاد آرامش روحي و جسمي، در بهبود و شرايط درمان بيماران به تنهايي يا به همراه ساير درمانهاي استفاده ميكنند.
آرامشي از جنس موسيقي:موسيقي اثرات فيزيولوژيك روي بدن دارد و سبب كاهش تنفس، كاهش ضربان قلب و فشار خون ميشود و آرامش عصبي و عضلاني در فرد ايجاد ميكند. اثرات آرامش روحي موسيقي با منحرف كردن ذهن ايجاد شده و باعث تفكرات مثبت، استدلال كردن و يادآوري گذشته ميشود. همچنين ارتباط عاطفي و حافظه بلندمدت فرد را بهبود ميبخشد و حتي صحبت كردن فرد را تحتالشعاع قرار ميدهد و از اثرات آرامشبخش و كاهش اثرات ذهني ناشي از استرس در درمان بيماريهاي رواني چون افسردگي يا سردردهاي عصبي و ميگرن بهره ميگيرند.

تسكين درد با موسيقي: اثرات ضد درد موسيقي امروزه مشخص شده و از آن در تسكين دردهاي مزمن مانند دردهاي ناشي از عملهاي جراحي استفاده ميشود. همچنين از اثرات درماني موسيقي در بيماران داراي ضايعات عصبي، آلزايمر و پاركينسون يا بيماران دچار سكته مغزي به منظور بهبود مهارتها و هماهنگي حركات ميتوان سود جست.

اثرات نشاطآور موسيقي: موسيقي باعث واكنش اتونوميك در بدن و ايجاد نشاط ميشود. اثرات شاديبخش موسيقي را به ترشح اندروفينها كه در بدن ترشح ميشوند نسبت ميدهند. از اين اثر در بالا بردن سطح كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان يا بيماريهاي مزمن استفاده ميشود.

موسيقي و توانبخشي: جنبههاي ديگر موسيقي در توانبخشي مطرح است. در افراد عقبمانده ذهني براي آموزش مهارتها و ايجاد توازن حركات، از موسيقي سود ميجويند. در معلولان جسمي نيز براي هماهنگي حركات مفاصل و انقباضات ماهيچهاي، موسيقي بسيار مفيد است.در افرادي كه مشكلات گفتاري دارند، كلام آهنگين و سرودها ميتواند ريتم تكلم را بهبود بخشد. حتي از موسيقي براي برقراري ارتباط و ارتقاي سطح ارتباطي و عاطفي اين افراد استفاده ميشود.يكي ديگر از جنبههاي درماني و توانبخشي موسيقي، استفاده از آن براي بهبود عملكرد ذهني و جسمي سالمندان و ايجاد انگيزه و انرژي در آنان بخصوص كساني است كه در خانه سالمندان مورد مراقبت قرار ميگيرند.

استفاده صحيح از موسيقي : نكته مهم استفاده از موسيقي براي ارتقاي آرامش و تقويت ذهن، اين است كه موسيقي مناسب با روحيه خود انتخاب كنيم، صداي موسيقي را در حد متعادل تنظيم كنيم و كاملا با موسيقي همراه شويم. در ضمن براي استفاده درماني از موسيقي حتما از كارشناس اين رشته مشاوره بگيريم و از نظر پزشك بهره ببريم.