در پوشیدن لباسی که مخصوص زنان یا کافران باشد

حرام است مردان را پوشیدن لباسی که مخصوص زنان باشد مانند لچک ومقنعه ونیمتنه وهمچنین حرام است زنان را پوشیدن لباسی که مخصوص مردان باشد مانند کلاه وقبا و عمامه وهیچ یک را جایز نیست پوشیدن لباسی که مخصوص کافران باشد مانند زنار وکلاه های فرنگی.
از حضرت محمد باقر (ع) منقول است که جایز نیست زنان را که شبیه به مرادن شوند زیرا که رسول خدا (ص)لعنت کرد مردانی را که شبیه به زنان شوند ولعنت کرد زنانی را که شبیه به مردان شوند .


در فضیلت انگشتر بدست کردن واداب ان

موکد است مردان وزنان را انگشتر در دست راست کردن .
در بعضی احادیث تجویز فرموده اند که در دست چپ بکنند اما اگر نقش شریفی یا نگین شریفی داشته باشد باید که در وقت استنجا بیرون اورد .
از حضرت صادق (ع)منقول است که انگشتر را به بند پایین انگشت برسانید
از حضرت صادق (ع) منقول است که حضرت رسول (ص)نهی فرمود از انگشتر کردن در انگشت شهادت وانگشت میان .


در بیان انچه انگشتر از ان سازند

سنت است که انگشتر از نقره باشد ومردان را انگشتر طلا در دست کردن حرام است وانگشتر اهن وبرنج وفولاد مردان وزنان را مکروه است .
چنان چه منقول است که از حضرت صادق (ع)به سند صحیح و حسن که انگشتر رسول خدا (ص) از نقره بود .
از حضرت امیرالمومنین (ع) منقول است که انگشتر غیره در دست مکنید به درستیکه رسول خدا (ص)فرمود که پاک نیست دستی که دران انگشتر اهن باشد.


در رنگ نعلین وموزه وکفش وچگونگی انها

بهترین رنگ ها در نعل و کفش رنگ زرد است .وبعد از ان سفیدوبهترین رنگها در موزه وچکمه سیاه است ودر سفر سرخ خوبست ودر حضر کراهت دارد ودر نعل سنت است که پیش وعقبش ومیانش تهی باشد وهمه اش بر زمین نچسبد وغیر این مکروه است وظاهرا که کفش نیز این حکم را دارد که سرپایی مکروه است .
به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین (ع) منقول است که کفش نیکو پوشیدن بدن را از بلا ها نگاه می دارد ومعین است بر تمامی نماز ووضو.


در منع از نگاه داشتن سگ در خانه
در حدیثی از حضرت صادق (ع) منقول است که مکروه است در خانه مرد مسلمان سگ بوده باشد .
در حدیثی موثق از ان حضرت منقول است هیچکس نیست که سگی در خانه نگهدارد مگر انکه هرروز از ثواب اعمالش یک قیراط کم می شود .
در حدیث صحیح از حضرت امیرالمومنین (ع) منقول است که خیر نیست در سگها مگر سگ شکاری یا سگ گله .
از حضرت صادق (ع)منقول است که نگاه مدار سگ شکاری را در خانه مگر انکه میان تو واو دری باشد که بر روی ان سگ بسته باشد .در حدیث موثق دیگر فرمود که سگ هایی که تمام بدنشان سیاه است از جنند.

در اداب پیاده راه رفتن
در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر (ع) منقول است که تند راه رفتن حسن مومن را می برد.
در حدیثی از حضرت رسول (ع)منقول است که زنان باید در کنار راه بروند ودر میان راه نروند .
در حدیث معتبری منقول است که حضرت زین العابدین (ع)چنان به همواری راه می رفتند که گویا مرغ بر سر ان حضرت نشسته است ومی ترسد که پرواز کندودست راست ان حضرت بر دست چپ پیشی نمی گرفت .
در حدیث معتبر از حضرت رسول (ع) منقول است که هر که راه رود بر زمین از روی تکبر لعنت کند او را زمین وانچه درزمین است و انچه در بالای زمین است.
در حدیثی دیگر فرمود که هرکه با عصا راه رود از روی تواضع وشکستگی در سفر و حضر بهر گامی برای او هزار حسنه نوشته شود و هزار گناه از او محو شود هزار درجه برای او بلند شود.

در اداب سفر دریا و گذشتن از پلها
در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقرو امام جعفر صادق (ع)منقول است که : مکروه است به دریا سوار شدن برای تجارت.
از حضرت امیرالمومنین (ع) منقول است که : نیکو طلب روزی نکرده است کسی که به دریا سوار شود از برای تجارت.
در حدیث صحیح از حضرت محمد باقر (ع) منقول است که کسی به کشتی سوار می شود برای تجارت دین خود را در معرض تلف در اورده است .
در اخبار معتبر وارد شده است که رسول(ع) نهی فرمود از سوار شدن دریا در وقت تلاطم و هیجان ان .

در بیان اداب تجارت
از حضرت امیر المومنین (ع)منقول است که بر منبر می فرمود که ای گروه سوداگران اول یاد گیرید مسائل تجارت را پس از ان مشغول تجارت شوید والله که ربا در این امت خفی تر است از جای پای مورچه بر روی سنگ سخت وقسم دروغ بدرستی که تاجر فاجر است وفاجر در جهنم است مگر کسی که حق بگیرد و حق ندهد .
از حضرت رسول (ع)منقول است که هر که خرید و فروش کند از پنج چیز اجتناب کند از سود خوردن و قسم خوردن و عیب متاع را پوشانیدن و مدح کردن چیزی که فروشد ومذمت کردن چیزی که خرد .
در حدیث معتبر منقول است که حضرت امیرالمومنین (ع)هر روز بامداد دره را بر دوش می گذاشتند ودر بازارهای کوفه می گشتند ومی فرمودند که چون مشغول خرید وفروش می شوید اول خیر خود را از خدا بطلبید وخرید وفروش را به سهولت بکنید وکار را تنگ مگیرید تا برکت بیابید ومهربانی بکنید با مشتریها و بردباری را زینت خود گردانید واز قسم خوردن ودروغ گفتن کناره گیرید وستم بر مردم مکنید وبا مظلومان انصاف از خود بدهید ونزدیک ربا وسود مروید و وزن را تمام بدهید و از ترازو دزدی نکنید .