يك كارگردان ايتاليايي با ساخت فيلمي مستند كه درآن شماري از ناظران پروازي سازمان هواپيمايي فدرال آمريكا و همچنين شمارياز كاركنان دفتر تحقيقات فدرال (اف.بي.آي) و سازمان جاسوسي آمريكا (سيا)شركت دارند، حقيقت حوادث 11سپتامبر را فاش ميكند.

به گزارش رجانيوز به نقل ازفارس، "جيلوتو چيزا" در حال ساخت فيلميمستند از حوادث 11 سپتامبر است، كه با در پيش گرفتن زاويه ديدي كه نوعي شكو ترديد درباره داستان آمريكا درباره حوادث برج دوقلوي تجارت جهاني در سال2001 ايجاد ميكند، تصريح ميكند براي "روشن شدن حقيقت حوادث آن روز"دادگاهي بينالمللي" تشكيل بشود.
بنا بر گزارش الجزيره، "چيزا" در ابتداي اين هفته وارد برلين [پايتختآلمان] شد تا در اكران فيلم مستند خود حضور بيابد كه شماري از اساتيدآمريكايي ديدگاهي مختلف با داستاني كه دولت آمريكا از 11سپتامبر نقل كردهاست، بيان كردند.
در اين فيلم اساتيدي مانند "جور فيدال" (نويسنده)، "داريو فو"(نويسنده و نمايشنامه نويس) و "ديويد راي جريفن" استاد فلسفه بازنشستهآمريكايي حضور دارند و همگي روايتي كاملا متفاوت با داستاني كه گزارشهايرسمي دولت آمريكا در اين خصوص منتشر كرده است، اعلام كردند.
بنا بر اين گزارش، در اين فيلم مستند شماري از ناظران پروازي سازمانهواپيمايي فدرال آمريكا و چند تن از خلبانان نيروي هوايي و رهبر نظاميان وفيزيكدانان آمريكايي حضور دارند و نظرهاي خود را بيان كردهاند.

اين كارگردان ايتاليايي ابراز اميدواري كرد با فيلم جديد خود بتواندبا تحقيقات رسمي و ترديدبرانگيز خود نوعي "آگاهي سياسي" درباره حقيقتحوادث 11 سپتامبر ايجاد كند.
جيلوتو چيزا با تشكر از كساني كه در فيلم او حضور يافتهاند در اينخصوص ميگويد: "در اين فيلم همچنين كاركنان دفتر تحقيقات فدرال آمريكا(اف.بي.آي.) و سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) نيز كه بسياري از خطرات سخن باما را به جان خريدند نيز مشاركت دارند و من از آنها كه نقشي بزرگ در اينفيلم مستند ايفا كردند تشكر ميكنم".
وي با اشاره به اينكه نام فيلم او "Zero" (صفر) است، افزود: "اگر اينافراد نبودند اين فيلم هم تهيه نميشد... "زيرو" در فرانسه و بلژيك برايافرادي خاص اكران شده است و در ايتاليا بيش از 20 هزار نفر آن را ديدهاندولي هنوز [شركت] توزيع كنندهاي براي آن در اروپا نيافتهايم.
كارگردان ايتاليايي اين فيلم كه يكي از روزنامهنگاران صاحب احترامدر ايتاليا نيز به شمار ميرود به تماشاكنندگان فيلم خود در اين برلين[آلمان] اعلام كرده است بايد دادگاهي بينالمللي براي تحقيق درباره حوادث11 سپتامبر تشكيل شود زيرا اين كاري بسيار مفيد براي افشاي حقيقت حوادث 11سپتامبر خواهد بود.
چيزا با اشاره به اكران فيلم خود در مركز "گوته" در آلمان و تبليغاتسوء آمريكا درباره حوادث 11 سپتامبر گفت: شور و هيجان بينندگان فيلم بسيارقوي بود و ميتوان به نتايجي خوب رسيد ولي نه در زماني نزديك زيرامتأسفانه اكنون اين آمريكاست كه در رقابت رسانهاي و تبليغاتي پيروز شدهاست و ثمره آن را ميبيند.
وي با اشاره به اينكه ماموريت ما اين است كه واقعيت و حقيقت را بهميليونها انسان نشان بدهيم گفت: همگان بايد در اين مبارزه شركت كنند تابا كمك دادگاه و كميته تحقيق در اين ارتباط به پيروزي برسيم.
چيزا تصريح كرد: تلويزيون رسمي روسيه نيز اين فيلم را در ساعاتي كهپربيننده است و در آستانه سالروز حوادث 11 سپتامبر كه همين هفته است پخشخواهد كرد و اين به اين معناست كه حدود 30 ميليون روسي حقيقتي را كه عليهدولت آمريكاست درخواهند يافت و اين نتيجه بزرگ كار من است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]