در نشست تخصصي مؤسسه شوراي روابط خارجي امريکا برضرورت گفتوگو با ايران به دليل وجود منافع مشترک ميان واشنگتن و تهران وهمچنين توجه بيشتر به مسايل سياست داخلي ايران تاکيد شد.

اين مؤسسه در نشست روز شنبه خود درباره گزينههاي سياسي پيش روي دولت بعدي امريکا در رابطه با ايران در سه بخش به بررسي پرداخت.
بخش نخست؛ مسائل داخلي ايران، بخش دوم؛ مساله هستهاي و بررسيراهحلهاي موجود براي دولت بعدي امريکا و بخش سوم؛ روابط ايران و امريکابود.
در اين نشست، 6 کارشناس و استاد دانشگاه به عنوان سخنران و در هر بخشيک کارشناس مجري شرکت داشتند. به علاوه، بيش از 100 تن از دست اندرکارانمسائل سياسي در امريکا در اين مباحث حضور يافتند.


موضوع هسته اي و سياست خارجي ايران
مهمترين بخش اين همايش دستور کار "موضوع هسته اي و سياست خارجيايران" بودکه با شرکت "اشتون کارتر"، استاد دانشگاه هاروارد، "گري سيمور"،کارشناس شوراي روابط خارجي امريکا و "گيدون رز"، سردبير مجله فارن افيرز(امور خارجي) به عنوان مجري آن برگزار شد.
در رابطه با مسأله هستهاي ايران، بيشترين بحث درباره "ضرورت شروعمذاکرات" و "رد گزينه حمله نظامي" به دليل پيامدهاي احتمالي آن بود.شرکتکنندگان معتقد بودند بهترين گزينه براي شروع مذاکرات، نياز به وجودترکيبي از قدرت نظامي و فشار سياسي است.
آنها مدعي شدند ايران به 2 دليل تلاش ميکند به سلاح هستهاي دستيابد، نخست اينکه خواهان دفاع از خود است و دوم اينکه مي خواهد برمنطقهتسلط يابد. به علاوه، این مسأله به صورت يک آرمان ملي در آمده است.

به گفته آنها، مشکل اينجاست که اگر ايران به سلاح هسته اي دست يابد،رژيم صهيونيستي هم که سلاح هسته اي دارد، بنابراین، برخي کشورهاي عربمنطقه هم به دنبال سلاح هستهاي خواهند رفت و در نتیجه نوعي مسابقهتسليحاتي هستهاي در منطقه و خاورميانه به راه افتاده و منطقه بيثباتخواهد شد.
در اين جلسه درباره نقش امريکا در حل مسأله هستهاي ايران تصريح شدمشکل کاخ سفيد اينجاست که در اين مدت مذاکره کرده ولي موضعي بسيار سختداشته و به همين دليل به هيچ نتيجهاي نرسيده است. يک روز ايران را محورشرارت معرفي مي کند و فردا با همان ايران مذاکره ميکند.
در اين نشست با تأکيد بر اينکه بمباران تأسيسات هسته اي ايران راه حلمسأله نيست، اعلام شد: بايد توجه داشت اقدام نظامي پيامدهايي هم برايامريکا و هم اسرائيل دارد.
گري سيمور درباره احتمال حمله هوایي رژيم صهيونيستي هم ادعا کرد:اسرائيل با رزمايش خود در مديترانه نشان داد امکان حمله به ايران را دارد.آنها الزاماً نميبايد بر فراز مناطق تحت کنترل امريکا پرواز کنند، بلکهچهار مسير براي حمله دارند. گزينه هاي ديگري چون ترکيه، عربستان سعودي وحتي اردن وجود دارد که گفته ميشود درباره آن حتي با اردنيها مذاکره همکردهاند.
وي ادامه داد: بايد گفت اسرائيليها بر خلاف امريکا حتي نگرانپيامدهاي حمله هوایي به ايران هم نيستند، زيرا قدرت تلافي کردن ايران کمتراز آن است که تصور ميشود ولي شکي نيست که اگر اسرائيل به ايران حمله کند،ايران براي تلافي عليه امريکا و اسرائيل عمل خواهد کرد. به همين دليل استکه شواهدي وجود دارد که دولت بوش تاکنون اسرائيل را از حمله به ايران بازداشته است.


مسائل داخلی ایران

در بخش سياستهاي داخلي ايران، 2 استاد دانشگاه به نامهاي علي انصاريو فريده فرهي شرکت داشتند و کولوم، مجري شبکه تلويزيوني PBS، کارشناس مجرياين نشست بود.
مباحث مطرح شده عمدتاً متوجه انتخابات رياست جمهوري آينده ايران،احتمال انتخاب مجدد محمود احمدي نژاد و صف بندي گروههاي سياسي در اينانتخابات بود.
در اين بخش، بحث مفصلي درباره صحت يا جعلي بودن مدرک دکتراي افتخاريکردان، وزير کشور انجام گرفت و با ادعای اینکه اگر چنين اتفاقي در دورهرياست جمهوري خاتمي يا رفسنجاني ميافتاد، پيامدهاي سختي داشت، افزوده شد:احمدي نژاد مورد حمايت رهبر انقلاب ايران است.
در اين جلسه همچنين از علي لاريجاني، رييس مجلس به عنوان يکي ازرقبای جدي در انتخابات رياست جمهوري دهم نام برده شد که با کردان به عنوانوزير کشور که مجري انتخابات خواهد بود، از قبل آشنايي دارد. سخنرانان دراين نشست با اشاره به انتقاد اخير رفسنجاني از عملکرد دولت احمدي نژاد ومسائلي مانند تورم، قطع برق و... مدعي بودند اقتصاد مهمترين نقطه ضعفنظام است و احمدي نژاد هرگز نتوانسته است سياست اقتصادي کشور را يکپارچهکند.
با این حال، کارشناسان علت در انزوا قرار نگرفتن تهران را نفتبشکهاي 140 دلار دانسته و با ادعاي حاکم بودن تورم بيش از 34 درصد درايران افزودند: فساد زيادي بر سيستم حاکم است. ورود پول به سيستم ايران دربلند مدت از نظر مالي رژيم را تهديد مي کند و بايد شرايط فعلي را باروزگار افزايش قيمت نفت در زمان شاه مقايسه کرد.
در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به انتخابات پيش رو تأکيد شد: امابا تمامي اين مسائل بايد گفت اصلاحطلبان در انتخابات آينده ايران شانسيندارند و نتوانسته اند نامزد واحدي براي انتخابات معرفي کنند.

سخنرانان اين نشست ادامه دادند: امروزه هر چند نارضايتي مردم زياد شدهاست ولي ايران دیگر در شرايط انقلابي نيست و مهمترين مشکل، نارضایتينخبگان در ايران است، تا جايي که حتي ناطق نوري، رييس دفتر بازرسي رهبريايران گفته است که اين دولت متزلزل است.


گزينههاي سياسي و توصيههايي براي دولت بعدي امريکا

بحث سوم همايش شوراي روابط خارجي مربوط به گزينههاي سياسي وتوصيههايي براي دولت بعدي امريکا بود که با بيان موضع نامزدهاي دو حزبآغاز شد. شرکتکنندگان، ولي نصر و ري تکيه، اساتيد دانشگاه و مجري ريچاردهاس، رئيس شوراي روابط خارجي بود.
دراين بخش از جلسه گفته شد: سياست امريکا در قبال ايران دو سويه است،به طوري که از يک سو از طريق شوراي امنيت سازمان ملل و تحريمها عملميکند و از سوي ديگر سياستهاي عادي اعمال ميشود.
امريکا آرزو ميکند ايران از لبنان و همينطور عراق و افغانستان خارجشود، اما در اوضاع لبنان هيچ تغييري داده نشده است. امريکا در موضع خود درقبال اوضاع اعراب و اسرائيل هيچ تغييري نداده است و ايران در عراق و حتيافغانستان حضور دارد. از همه مهمتر اينکه خواست امريکا اين بود که عربستانسعودي و ديگر کشورهاي منطقه با ايران قطع رابطه کنند، اما اين اتفاق همروي نداد.
امريکا فکر ميکند مي توان نفوذ و روابط ايران را با کشورهاي عربمحدود کرد در حالي که ايرانيها به درستي محاسبه کردهاند که مسأله صلحاعراب و اسرائيل به نتيجه نخواهد رسيد. ايرانيان دريافتهاند که موضعشاندر قبال اسرائيل و هولوکاست در بين مردم عرب طرفدار دارد.
مهمترين نکتهاي که ميتوان به ايران گفت اين نکته است که اگرميخواهد عضوي از جامعه بين المللي باشد، بايد در رفتار خود تغيير دهد.دولت امريکا نميتواند بدون شناخت از دولت ايران در مذاکرات موفق باشد.اروپایيها اين نکته را درک کرده اند و به همين دليل موفقتر عمل کردهاند.
منافع مشترک بين ايران وامريکا ميتواند اعتماد ايجاد کند. اکنونمهمترين برگي که براي ايران باقي مانده، دولت عراق است. بايد گفتمهمترين مسأله دولت بعدي در امريکا ميتواند مسأله طالبان باشد. درافغانستان، امريکا منافع مشترک بسياري با دولت ايران دارد که از جمله آنهابايد به برخورد با مساله مواد مخدر تا حمايت از حامد کرزاي و مخالفت باطالبان اشاره کرد. ولي همچنين مسايلي وجود دارد که بايد به آنها همپرداخته شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]