برسی اثر PH در رسوبات

برای بررسی PH درتغییر رسوبات میتوان تاثیر آنرا در انحلال و رسوبگذاری کربنات کلسیم موردبررسی قرار داد. با کم شدن مقدار PH ، آب اسیدی شده و کربنات کلسیم حلمیشود. بررسیها نشان میدهد که نسبت ذرات کربنات کلسیم با افزایش عمق آبکاهش مییابد. این کاهش بیشتر در عمق 4 تا 6 هزار متری دیده میشود. باافزایش عمق غلظت دی اکسید کربن محلول در آب بیشتر شده و محیط اسیدی ترمیگردد. اسیدی تر شدن محیط موجب انحلال کربنات کلسیم میشود. افزایش غلظتدی اکسید کربن تا حدودی به فعالیتهای بیولوژیکی بستگی دارد که در نتیجهاکسیداسیون ترکیبات آلی بوجود میآید. همچنین آبهایی که از نواحی قطبیبطرف استوا حرکت میکنند در اعماق زیاد حاوی مقدار زیادی دی اکسید کربن بهصورت محلول میباشند