هوازدگی

هوازدگی یک فرایند پیچیدهای است که در سطح سنگها اثرمیکند. هوازدگی باعث خرد شدن مکانیکی سنگها میشود و آنها را به ذرات ریزتبدیل مینماید. فرایند هوازدگی همچنین موجب هوازدگی شیمیایی و تجزیهسنگها و تشکیل کانیهای جدید میشود که خود یکی از فرایندهای شیمیاییمیباشد. هوازدگی شیمیایی در ارتباط با ترکیب آب ، درجه حرارت ، وجود و یاعدم وجود گیاهان و نیز موجودات زنده میکروسکوپی از قبیل باکتریهامیباشد. به عنوان مثال سنگهای آهکی در آب و هوای مرطوب سریعتر و بیشترتخریب میشوند.

توالی مقاومت کانیهای مختلف در برابر تخریبشیمیایی را به نام توالی مقاومت یا توالی گلدیش مینامند و عبارت از ایناست که کانیهایی که در درجه حرارت بالا در ماگما متبلور شدهاند و رسوبکردهاند، اولین گروه از کانیهایی خواهند بود که تجزیه شده و از بینمیروند. ولی بر عکس کانیهایی که در آخر متبلور شده و رسوب نمودهاند،دارای مقاومت بیشتری در مقابل عمل هوازدگی شیمیایی میباشند. کانیهایمقاومی که به علت سنگینی ، بعد از هوازدگی شیمیایی بجای میمانند،پلاسههای طلا ، الماس و ریتل را تشکیل میدهند که در محیطهای مختلفتجمع حاصل میکنند