رنه دکارت (1596-1650)
quadrivium یا همانکه ازقدیم اربعه نامیده می شد عبارت بود از علوم حساب، هندسه، نجوم و موسیقی.در قرن هفدهم اغلب دانشمندان به این علوم و چند علم دیگر چون مکانیک،فیزیک نور و … آشنا بودند از جمله این شخص می توان به رنه دکارت (RenéDescartes) اشاره کرد. اما او به این علوم از زاویه دیگری نگاه میکرد.
دکارتسعی داشت روشی پیدا کند جامع که بتواند از آن برای استدلال در هر علمیاستفاده کند. او قبلا” طی مطالبی سعی در یکی کردن جبر و هندسه نیز کردهبود. او در یادداشت های خود در سال 1619 می نویسد : “اگر امکان این باشدکه به ارتباط میان علوم پی ببریم در آنصورت نگهداری آنها در حافظه انسانبه سادگی یادگیری رشته اعداد خواهد بود”.

دکارت اعتقاد به همگراییو وحدت داشت مثالی که اغلب بیان می کرد این بود که : “ساخته های دست بشریاگر توسط یکنفر تهیه شده باشد به مراتب کیفیت بهتری دارد تا چند نفر”. اوهمچنین معتقد بود که : “گاهی برای بازسازی برخی از ساخته های بشر که بدوننظم و به مرور زمان درست شده اند نباید وقت صرف کرد بلکه باید آنرا از نوبسازیم”. ( توجه شما را به جمله اخیر دکارت که ما را به یاد روش معماریدوباره سازمان یا Reengineering می اندازد، جلب می کنیم.)

دکارتمعتقد بود که به این علم دست پیدا کرده است و توانسته با یافتن چند قاعدهکلی از راز بسیاری از علوم از جمله ریاضی و هندسه پرده بردارد. اما سعینکرد خیلی زود این موارد را مطرح کند در یکی از یادداشتهایش می نویسد :“باید به سن پختگی برسم - منظور او حدود 23 سال بود - تا آماده ارائه ایننظریات شوم”. پس از آن وی از سال 1619 تا 1928 با مطالعه و تحقیق خود راآماده بیان اصولی که بقول خود به آنها یقیین داشت نمود.

او در جاییدیگر می گوید : “بعد از تحقیق بسیار دریافتم که در علم ریاضیات شما بامسائل مربوط به ترتیب و مقدار درگیر هستید و برای شما هیچ فرقی ندارد کهاین مقدار مربوط به ستارگان باشد یا هر شکل دیگری. بنا براین باید علمیوجود داشته باشد که هر پرسشی مربوط به ترتیب و مقدار را پاسخ گوید بدونتوجه به آنکه راجع به ترتیب یا مقدار چه صحبت می کند. من این علم راریاضیات عام (Universal Mathematic) می نامم …”