استفان هاوكينگ؛ نابغهاي كه ازمحدوديتها نميهراسد
استفانهاوكينگ، نابغه فيزيك جهان در دوران معاصر، گرچه اكنون تنها مشتي از پوستو استخوان است و روي ويلچر گذران عمر ميكند و تنها دو انگشت از كل اعضايبدنش قدرت تحرك دارند، اما ارزش و اعتبار وي تا آنجاست كه كرسي دانشگاهيرا در دانشگاه كمبريج در اختيار دارد كه بيش از 200 سال پيش نيوتون دارايآن بوده است.
هاوكينگ كه به او اينشتين دوم نيز معروف است، تمامتلاش خود را به خرج داده است تا تئوري تاريخي نسبيت اينشتين را با افزودننظريههاي مربوط به كوانتوم تكميل كند و در كل معادلهاي موثر و قابل قبولبراي كل فعل و انفعالات در عالم هستي ارائه كند. وي كه در ژانويه 1942 درآكسفورد به دنيا آمده است، همواره رياضيات را دنبال كرده؛ اما جالب ايناست كه او در دوران تحصيلات مقدماتي، دانشآموزي خيره و سركش بوده است وهمواره به جهت برخورداري از سطح معلومات علمي بالاتر نسبت به همكلاسيهايخود سعي داشت كه كتابهاي درسي را به زير سوال برده و نواقص آنها را بهمعلمان خود گوشزد كند. هاوكينگ دانشآموزي بد خط بوده و در عين حال اغلباوقات با معلمان و ساير اطرافيان جر و بحث ميكرد. او برخلاف اينشتين،عاشق كتابهاي تخيلي و علمي است و با الهام گرفتن از آنها و پردازش مغزيفوقالعاده سريع خود در دروس دانشگاهي پيشرفت كرد تا آنجا كه در دانشگاهجزو موفقترين دانشجويان همدوره خود بود. اما با ظاهر شدن علائم بيماريلاعلاج ALS پزشكان اعلام كردند كه استفان در نهايت تا 3 سال ديگر زندهخواهد ماند. با اين حال مقاومت مثال زدنياش در برابر اين بيماري موجب شدهاست تا همگان بگويند وي تا كنون نزديك به 30 سال قاچاقي زندگي كرده است.نابغه فيزيك جهان حتي در سال 1958 ميلادي سفري به دور دنيا داشت، اما پساز بازگشت، به عارضه گرفتگي راه تنفسي مبتلا شد و در نهايت نيز با انجامعمل جراحي صداي خود را از دست داد. نكته جالب توجه ديگر درباره هاوكينگروح شوخطبعي و طنزگونه وي است كه تمامي آنها را با حالاتي از چشماندرخشان خود به اطرافيان منتقل ميكند. همچنين ميگويند، هاوكينگ اعتراض ياناراحتي خود به شخصي را حتي اگر هم به شوخي باشد، با وارد كردن ضربهايمحكم و دردآور با ويلچر فوق مدرن خود به وي نشان ميدهد.